Άρθρο 25 – Κατάργηση του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου – μεταβατικές διατάξεις

1. Το ν.π.δ.δ. «Παλλημνιακόν Ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας» που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3437/1927 (Α΄ 307), μετονομάστηκε σε «Παλλημνιακόν Σχολικόν Ταμείον» με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 5019/1931 (Α΄ 160) και συνέχισε να λειτουργεί, ύστερα από την κατάργηση των Σχολικών Ταμείων με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό με την περίπτ. 4 του άρθρου 95 του ίδιου νόμου, εποπτευόμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, καταργείται.
2. Το Παλλημνιακό Ταμείο που ιδρύεται με το άρθρο 19 καθίσταται καθολικός διάδοχος του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου που καταργείται με την παρ. 1. Τα αρχεία του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου, τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Παλλημνιακό Ταμείο, στο οποίο και ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
3. Η Παλλημνιακή Επιτροπή του Παλλημνιακού Ταμείου συγκροτείται σε προθεσμία ενός μήνα από την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής, η θητεία του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου ασκεί τη διοίκηση του Παλλημνιακού Ταμείου, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στη διεκπεραίωση θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τη συγκρότηση της Παλλημνιακής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21. Στο ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνει σε απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου που σύμφωνα με την παρ. 2 περιέρχονται στο Παλλημνιακό Ταμείο, η οποία εγκρίνεται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Παλλημνιακό Ταμείο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και οι σχετικές εγγραφές ανατρέχουν στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Η κινητή περιουσία παραδίδεται από τα μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου στην Παλλημνιακή Επιτροπή του Παλλημνιακού Ταμείου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
5. Έως τη σύσταση και την πλήρωση των θέσεων προσωπικού του Παλλημνιακού Ταμείου, χρέη γραμματέα της Παλλημνιακής Επιτροπής ασκεί μέλος της, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μία μόνο φορά, ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Ταμείου, μπορεί να παραταθεί η προθεσμία της παρ. 3 για τη συγκρότηση της Παλλημνιακής Επιτροπής για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Κατά το διάστημα αυτό η Διοικούσα Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4.

  • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 10:07 | Άννα Τοσουνογλου

    Είμαι κατηγορηματικα αντίθετη στον διορισμό της επιτροπής. Οι διορισμοί εφτασαν το Παλλημνιακο σ αυτα τα χάλια και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο!
    Το Παλλημνιακο είναι κληροδότημα προς όλους τους κατοίκους της Λήμνου και μόνοι εκείνοι γνωρίζουν ποιος έχει ειλικρινές ενδιαφέρον και θα εργαστεί με σοβαρότητα για την προκοπή του.
    Οι «κατηγορίες» των μελών είναι καλές αλλά οι υποψήφιοι πρέπει να εκλέγονται από τους κληρονόμους αυτής της λημνιακης περιουσίας.
    Όχι διορισμοί !!