Άρθρο 24 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η οργάνωση και λειτουργία του Παλλημνιακού Ταμείου καθορίζεται με τον Οργανισμό του, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). Με τον Οργανισμό συνιστώνται και οι θέσεις προσωπικού του Ταμείου.
2. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου και των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως η παρ. αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

  • 1 Οκτωβρίου 2018, 22:15 | Θύμιος Παλάντζας

    Διαφωνώ με την πρόβλεψη που καθορίζει αποδοχές για την διοίκηση του Παλλημνιακού Ταμείου . Ποιος θα πληρώνει τα μέλη του ; Το Ταμείο δεν θα μπορεί να πληρώνει την διοίκηση του .