Άρθρο 29 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), καθώς και τα άρθρα 87 έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή,
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτό, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή,
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων
1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
-Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας 40 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ), 20% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), που συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) το οποίο συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και δύο μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΣΕΠ προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
– Ο βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου με 100 μόρια
– Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια,
– Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια,
– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια
– Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια
– Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
– Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 60 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία..
– Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 20 μόρια και με ανώτατο όριο τα 60 μόρια
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 μόρια και με ανώτατο όριο τα 20 μόρια.
– Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
– Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
– Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
γ. Αξιολόγηση
Η βαθμολογία του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας όπως προβλέπεται από του παρόντος. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
δ. Δομημένη (Λυσιτελής) Συνέντευξη
1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159.
2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, και η δήλωση ενδιαφέροντος.
3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
4. Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές και διευθυντικές δεξιότητες και εμπειρίες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης βαθμολογείται με ανώτατο όριο βαθμολόγησης τα 500 μόρια. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της.
6. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη της οργάνωσης ερωτήσεων και θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν αναπτύξεις υποθετικών σεναρίων και εφαρμογών, κατά την έννοια του νόμου αυτού. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συνοδεύονται από ενδεικτικές απαντήσεις και είναι εντοπισμένες στο αντικείμενο κάθε υπουργείου ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τις ημέρες σύγκλησης του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα διενεργηθούν συνεντεύξεις.
8. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

ε. Βαθμολόγηση
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της τελικής μοριοδότησης, την οποία ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από προκήρυξη, με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και του Α.Σ.Ε.Π. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 85. Για τη συνέντευξη το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά
ε) Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης το ΕΙΣΕΠ επιλέγει τον επικρατέστερο υποψήφιο τον οποίο ο Υπουργός ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετεί στην οικεία θέση.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός μηνός από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για πλήρη θητείας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Εως την περάτωση της διαδικασίας επιλογής, καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης εκτελεί ο πρώτος επιλαχών της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοικών το ν.π.δ.δ. τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85, με ανάλογη διαδικασία με αυτή του ΕΙ.Σ.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα με τον πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία των ομάδων κριτηρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 85 χωρίς το κριτήριο της συνέντευξης. Στη συνέχεια διεξάγονται οι δομημένες συνεντεύξεις από το Σ.Ε.Π. στις οποίες καλούνται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες. Ο τελικός πίνακας κατάταξης των παραπάνω υποψηφίων προκύπτει από τη στάθμιση των προβλεπομένων κριτηρίων του άρθρου 85 από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου μετά από την τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 00:39 | Δημήτρης

  Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου έχει συγκεντρώσει με διαφορά το μεγαλύτερο αριθμό σχολίων.Ο καβγάς,λοιπόν,γίνεται για το πάπλωμα;Τον τίτλο και το επίδομα ευθύνης;
  Κρίμα,γιατί το διαίρει και βασίλευε συνεχίζει να μας χαρακτηρίζει.
  Στη συγκεκριμένη διαβούλευση και σε διάφορα σημεία εντοπίζονται εξαιρετικά σχόλια και εμπεριστατωμένες απόψεις,που όμως χάνονται στον κυκεώνα των παραπόνων ή και της χολής διαφόρων για ετερόκλητα προσωπικά ή συντεχνιακά ζητήματα.
  Ιδιαίτερη θλίψη προκαλούν τα σχόλια εκείνα που ζητούν μετ’επιτάσεως την εξαιρέση ολόκληρων Υπουργείων ή φορέων από την εφαρμογή του νέου νόμου,επικαλούμενοι τάχα μου ιδιαιτερότητες του κάθε Υπουργείου/φορέα και του ρόλου που παίζει,ώστε το προσωπικό του να τύχει ιδιαίτερων διατάξεων,κόντρα στο νέο νόμο.
  Ο νέος νόμος που για πολλοστή φορά τροποποιεί τον Υπαλληλικό Κώδικα,θα έχει αναπόδραστα αδυναμίες,μειονεκτήματα ή και οριακές αδικίες.Σημασία όμως έχει ο νόμος να εφαρμοστεί άμεσα και καθολικά,ώστε να αναδειχθούν τα όποια του προβλήματα και όχι αρχίσουν αμέσως οι «αγαπημένες» τροπολογίες που οδηγούν σε σαλαμοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους.Ο Υπαλληλικός Κώδικας πρέπει να είναι ο Κωδικάς όλων των Δ.Υ. και όχι μόνο εκείνων που δεν πετυχαίνουν εξαιρέσεις που εξυπηρετούν συμφέροντα των ολίγων.
  Όσο για τα δίκαια σχόλια περί της υπέρμετρης μοριοδότησης της συνέντευξης,να επισημάνω πως αν η συνέντευξη δεν είναι δομημένη και με απομαγνητοφωνημένα πρακτικά με ειδική αιτιολόγηση,αδήριτα θα καταλήξουμε στα διοικητικά δικαστήρια που μετά από χρόνια θα ακυρώνουν τη διαδικασία και θα την αναπέμπουν για επανάληψη από το σημείο που έπασχε.
  Υπάρχει δε η περίπτωση όλη αυτή η ένταση και το πάθος για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης να γίνεται για ένα πουκάμισο αδειανό.Εκτός του ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να ζήσουμε για άλλη μια φορά τις αιώνιες προσωρινές αναθέσεις-αναπληηρώσεις,αναρωτιέται κανείς αν σε ένα Δημόσιο με ολοένα μειούμενους πόρους (υλικούς και ανθρώπινους) θα είναι ιδιαίτερα αξιοζήλευτη μια θέση ευθύνης.Το sequel των «Αναλώσιμων» ίσως γυριστεί με Δ.Υ. που θα είναι σε θέση ευθύνης και θα εκδιώκονται από τις πολιτικές ηγεσίες ως αποτυχημένοι και ανίκανοι με συνοπτικές διαδικασίες,ως «αποκλειστικά υπεύθυνοι» των αδυναμιών του Δημοσίου,στρώνοντας το δρόμο για την συνταγματική θυσία των Δ.Υ. στον Μολώχ της κατάργησης της μονιμότητας και της εισόδου του ιδιωτικού τομέα στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 00:31 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Οι διατάξεις του άρθρου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Ωστόσο είναι χρήσιμες ορισμένες παρατηρήσεις:
  1. Στο άρθρο 85 παρ. 1 στοιχ. β) αναφέρεται «Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αλλά στη συνέχεια στη παράγραφο 3 στοιχ. β) αναφέρεται ως «Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία» δίχως να αναφέρει την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
  Δηλαδή η βαθμολογία για τη θητεία προϊσταμένου δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου. Αν πρόκειται για παραδρομή, σε περίπτωση που δοθεί μοριοδότηση για τη θητεία προϊσταμένου τότε αντίστοιχα πρέπει να μειωθούν τα 25 μόρια για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας και να κατεβούν π.χ. στα 10 μόρια. Το κριτήριο της εμπειρίας και θητείας προϊσταμένου δεν πρέπει να υπερκερνά τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα.
  2. Η μοριοδότηση της συνέντευξης πρέπει να μειωθεί. Ο υποκειμενικός και όχι αντικειμενικός χαρακτήρας της συνέντευξης και η εφαρμογή της στη δεδομένη χώρα δεν παρέχει τα εχέγγυα της αδιαβλητότητας και αμεροληψίας. Σε κάθε περίπτωση η βαρύτητά της πρέπει να μειωθεί έστω και αν παραμείνει.
  3. Το αδιαβλητό σύστημα επιλογής προϊσταμένων όμως είναι αυτό που περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές. Και αυτοί που γράφουν καλά είναι κατά κανόνα και καλοί υπάλληλοι. Για την καθιέρωση της γραπτής εξέτασης σύμφωνη είναι και η επιστήμη [βλ. π.χ. Σπηλιωτόπουλος – Χρυσανθάκης, Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, σελ. 56, 2007 (για το διορισμό των υπαλλήλων).Ωστόσο έχει ένα πρόβλημα στην εφαρμογή: απαιτεί κινητοποίηση της διοίκησης και έχει ένα σχετικό κόστος. Εξού και το γεγονός ότι αν και προβλέφθηκε στους Ν. 3839/2010 και 3275/2014 δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.
  Στα επιμέρους:
  α. Πρέπει να δευκρινισθεί ξεκάθαρα αν η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ως 7 χρόνια θα είναι μόνο βαθμολογική ή και μισθολογική και ποιός (Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή διοίκηση) θα αποφασίζει για την αναγνώρισή της και με ποιά κριτήρια (συνάφεια με τα αντικείμενα της υπηρεσίας όπως το μεταπτυχιακό δίπλωμα;). Ξεκάθαρα όμως να είναι, γιατί διαπλέπω διαφορετικά ένα μεγάλο κύκλο ερωτημάτων και αμφισβητήσεων.
  β. Στους φορείς που αναγνωρίζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα να περιληφθούν οπωσδήποτε και άλλοι δημόσιοι φορείς π.χ. ΣΕΥΟ, EPLO κλπ.
  γ. Επίσης να δειυκρινισθεί αν κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υποψήφιοι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές θα είναι και από άλλες υπηρεσίες ή μόνο από την οικεία υπηρεσία.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 23:10 | SPYROS ANTONIOU

  Τα πτυχία και το απολυτήριο ΛΥΚΕΙΟΥ μοριοδοτούνται το ίδιο. Απαράδεκτο.
  25 μόρια για κάθε έτος εργασίας. Απαράδεκτο. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στον απόφοιτο λυκείου να γίνει προϊστάμενος Τμήματος ενώ οι υφιστάμενοι θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Τότε τι χρειάζονται τα πανεπιστήμια και οι σπουδές;

  Στο Δημόσιο υπάρχουν Τμήματα, η αρμοδιότητα των οποίων είναι τα διεθνή θέματα. Το οποίο σημαίνει ότι ο/οι χειριστής/ές του/των θέματος/των μπορεί να λαμβάνει και 10 e-mail απο το εξωτερικό κάθε μέρα με συνημμένα κείμενα, εκθέσεις κα 100 και πλέον σελίδων. Σε πολλές περιπτώσεις δε ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν ομιλεί καθόλου αγγλικά. Πως μεταφράζονται δεκάδες σελίδων στον Προϊστάμενο, πως λαμβάνονται οι αποφάσεις και πως αξιολογούνται ο Προϊστάμενος και ο υπάλληλος στο τέλος της ημέρας; Υπάρχει κάποια διάταξη στον δημοσιουπαλληλικό κώδικα που αναφέρει ότι είναι υποχρέωση του υπαλλήλου να μεταφράζει;

  Ποιόν ρόλο διαδραματίζει στην αξιολόγηση η προσωπικότητα, η ικανότητα και η καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων ευθύνης του Προϊσταμένου που δεν ομιλεί την αγγλική. Σημειώνεται ότι στα Σκόπια έδωσαν στο προσωπικό του Δημοσίου (ανεξαρτήτως βαθμίδας) 1 έτος να μάθουν αγγλικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποχωρήσουν απο τη θέση τους (εξαιρούνται οι έχοντες λιγότερο του ενός έτους για συνταξιοδότηση).

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η άριστη γνώση των αγγλικών και δή της τεχνικής ορολογίας των θεμάτων του Τμήματος θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση προϊσταμένου.

 • 1. Δίνεται υπερβολική μοριοδότηση στην επιμόρφωση. Το ανώτατο όριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 μόρια (5 μόρια/σεμινάριο επιμόρφωσης).
  2. Η βαρύτητα της συνέντευξης είναι υπερβολική . Οι συντελεστές βαρύτητας της πρέπει να μειωθούν αρκετά προς όφελος των υπολοίπων τριών κριτηρίων (τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή – διοικητική εμπειρία, αξιολόγηση).
  3. Να δημοσιοποιείται η μοριοδότηση όλων των υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης.
  4. Τα σχετικά πρόγραμματα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι υποχρεωτικά για όλους όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης (και όχι μόνο για όσους δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου).

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 23:41 | κίτσιος

  Όσοι προϊσταμένοι επιλεγούν για τις καινούργιες θέσεις,αξιότιμε κ.Υπουργέ,θα πρέπει να μην ξανατοποθετηθούν στις υφιστάμενες θέσεις τους,αλλά για ευνόητους λόγους, να μετακινηθούν σε άλλες οργανικές μονάδες,απο αυτές που υπηρετούν.Θα πρέπει να θεσμοθετηθή απαραίτητα,χρονική περίοδος 2-3 ετών στην ίδια θέση και μετά να μετακινούνται.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:45 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης. β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
  – Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια. ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡ1 ΠΕΡΒ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:30 | ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

  α. Δηλαδή εξισώνεται ο πτυχιούχος Νομικής με τον απόφοιτο Λυκείου!
  Έτσι αντιλαμβάνεσθε τη δημόσια διοίκηση;

  β. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της Ελένης σχετικά με τη συνάφεια των μεταπτυχιακών. Πράγματι, παρατηρείται σε όλο το Δημόσιο το φαινόμενο να κρίνονται ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα μεταπτυχιακά ως συναφή με το αντικείμενο της θέσης. Να γίνει επαναξιολόγησή τους από το ΑΣΕΠ με αντικειμενικά κριτήρια.

  γ.Σε ό,τι αφορά τον χρόνο υπηρεσίας στο Δημόσιο, θα πρέπει να υπάρξει επισήμανση ότι μιλάμε για χρόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ υπηρεσίας. Αναρρωτικές άδειες, κυήσεως, ανατροφής κλπ δεν θα πρέπει να υπολογίζονται. Από πού και ως πού να κερδίζεις μόρια ως Προϊστάμενος για χρονικό διάστημα που το περνάς σπίτι σου;;;

  δ. Βρίσκω και εγώ υπερβολική και ύποπτη τη μοριοδότηση της συνέντευξης.

  ε. Για όσους μιλάνε για διαφοροποίηση ανάλογα με τον βαθμό του πτυχίου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι άδικο για όσους σπούδασαν σε δύσκολες σχολές στην Ελλάδα έναντι αυτών που πήραν πτυχίο με βαθμό 9 και 9,5 από Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.

  στ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ! Χωρίς ξένες γλώσσες μπορείς να δουλέψεις σχεδόν σε όλες τις θέσεις του Δημοσίου, χωρίς γνώσεις πληροφορικής όμως επιβαρύνεις καθημερινά όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σου που τρέχουν κάθε τρεις και λίγο να σε βοηθήσουν να κάνεις αυτά που θα έπρεπε να θεωρούνται σήμερα αυτονόητα!

  Για το τέλος, εξαιρετικά εύστοχο το σχόλιο για τους δεινόσαυρους του δημοσίου που το κατάντησαν όπως είναι σήμερα! Αν δεν απαλλαγούμε από όλους αυτούς τους χαμερπείς τύπους που το μόνο που τους νοιάζει είναι να εισπράττουν τις μισθουλάρες τους και να δουλεύουν (;;;) στον αυτόματο πιλότο, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ!

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:13 | Στ, Στεφάνου

  Ορθώς στο άρ. 29, που τροποποιεί τα άρθρα 84-86 του ΚΠΔΥ, προβλέπεται η τοποθέτηση -βάσει διαδικασίας κρίσης- σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δηλαδή προσώπων, που έχουν μακρόχρονη γνώση και εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης, πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης και κρίνονται με μια διαφανή διαδικασία τόσο για τις Διοικητικές τους ικανότητες όσο και για την Επιστημονική τους κατάρτιση.
  Ωστόσο, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η περίπτωση τοποθέτησης σε τέτοιες θέσεις προσώπων που δεν προέρχονται από το σώμα των Δημοσίων Υπαλλήλων, όταν αυτό δυνητικώς επιτρέπεται από τους Οργανισμούς ορισμένων Φορέων. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και τοποθετούνται απ’ ευθείας από τους Αιρετούς Πολιτικούς Προϊσταμένους των Φορέων και συνήθως είναι πρόσωπα ξένα προς την Δημόσια Διοίκηση και ως εκ τούτου στερούνται της αυξημένης Διοικητικής εμπειρίας, που είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίπτωση. Θα ήταν κατανοητή αυτή η διαδικασία μόνο στην περίπτωση που η συγκεκριμένη Θέση, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι πραγματικά απολύτως ειδικών απαιτήσεων, το δε πρόσωπο απολύτως ιδιαίτερων ικανοτήτων, δυνατοτήτων και γνώσεων σχετικών με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Όμως, τότε, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνάφεια των απαιτήσεων της Θέσης με τις ικανότητες του προσώπου.
  Επομένως, θα ήταν ορθό, δημοκρατικό και δίκαιο είτε να καταργηθεί, δια του παρόντος νομοσχεδίου, η δυνητική επιλογή τοποθέτησης σε Θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης προσώπων, που δεν προέρχονται από το σώμα των Δημόσιων Υπαλλήλων, ή να θεσπιστεί ειδική διαδικασία επιλογής με κρίση ανάλογη αυτής, στην οποία υποβάλλονται οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι για τις ίδιες θέσεις. Σημειωτέον, ότι η κατάργηση της τοποθέτησης προσώπων απ’ ευθείας από τους Αιρετούς Πολιτικούς Προϊσταμένους σε Θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, συνεπάγεται και δημοσιονομικό όφελος, καθώς δεν απαιτείται να επιβαρυνθεί ο τακτικός προϋπολογισμός του Φορέα με την επιπλέον δαπάνη της μισθοδοσίας του προσώπου, που δεν μισθοδοτείται ήδη από το Δημόσιο.
  Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το κριτήριο του χρόνου κτήσης του Βαθμού Α’, δεδομένου ότι όσοι επρόκειτο να λάβουν αυτόν τον βαθμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος νόμου για το Βαθμολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων έλαβαν κατ’ αρχή τον βαθμό Β’ και στη συνέχεια έπρεπε να αναμένουν κρίση κατάταξης στο βαθμό Α’, η οποία έκτοτε δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς συνεπάγονταν και μισθολογική αναβάθμιση, που δεν ήταν εφικτή λόγω της δημοσιονομικής στενότητας. Έτσι ακόμη παραμένουν στον βαθμό Β’.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:11 | ΜΑΡΙΟΣ

  Η παραγωγικότητα του εκάστοτε ενδιαφερομένου για μια θέση ευθύνης, βάση σχεδίου στοχοθεσίας , στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι παράγοντες ( κόστους επίτευξης του στόχου , χρόνος επίτευξης του στόχου , ποιότητα εργασιών) θα πρέπει να προσμετράται στην μοριοδότηση του ενδιαφερομένου. Αυτό καλό είναι να ισχύσει για όλους τους υπαλλήλους και φθάνοντας στην τελευταία διετία στον βαθμό Β΄ να είναι παράγοντας μοριοδότησης και κατάταξης σε μια μετρήσιμη κλιμακα για τους θέλοντες να έχουν μια θέση ευθύνης. Καλά τα διδακτορικά ,και τα μεταπτυχιακά , που στο κάτω -κάτω είναι μια εξειδίκευση σε σχέση με τις πολλές που έχει η κάθε ειδικότητα.Τον λαό τον ενδιαφέρει τι έργο παράγεις ( σύμφωνα βέβαια με το τι μέσα έχεις) ,και όχι η ξεχασμένη μόρφωση ενός διδακτορικού η άλλων επιπλέον πτυχίων .Αφήστε ελεύθερη την πρωτοβουλία για να αναδειχθεί ο καλύτερος.Δεν σημαίνει ότι ο έχων πτυχία είναι και ξυράφι.Να υπάρχει μέτρο σύγκρισης με το κόστος του ιδιωτικού τομέα ανα προσφορά εργασίας του δημοσίου στην παροχή ιδίων αγαθών .Να παράγει ο κάθε υπάλληλος γι αυτά που πληρώνεται. Απο αυτά θα φανούν οι άξιοι.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 22:17 | ΡΔ

  ΉΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25, Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 100 ΜΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 150 ΜΟΡΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 18 ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 250 ΜΟΡΙΑ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 200 ΜΟΡΙΑ.

  ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ.

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ε, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ «ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ». ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 «ΑΝ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΝΠΔΔ Ή (ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ…».

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:23 | Ζ

  Σχετικά με την ΕΣΔΔΑ: Προφανώς και αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα η φοίτηση σε αυτή. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι όποιος δεν μπορεί (π.χ. για οκογενειακούς λόγους) να αλλάξει τόπο κατοικίας για 2 χρόνια, δεν θα δώσει ποτέ εξετάσεις και άρα αποκλείεται από τη μοριοδότηση. Η λύση είναι να οργανωθούν αντίστοιχα τμήματα (π.χ. μέσω ΕΑΠ) με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και με τακτικές (αυστηρότατες) εξετάσεις σε έδρες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επίσης θα πρέπει, αν μας ενδιαφέρει η βελτίωση του επιπέδου των δημοσίων υπαλλήλων, να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων και όχι να χρησιμοποιείται η Σχολή ως τρόπος για εξέλιξη κάποιων (ικανών, χωρίς αμφσβήτηση) ή εισαγωγής στο δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ. Τέλος ας μην αποκλείουμε ότι κάποιος έμπειρος υπάλληλος με σοβαρά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και κατάλληλη εμπειρία, μπορεί να έχει πολύ περισσότερες γνώσεις από έναν απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:04 | Κωνσταντίνα

  Διαβάζοντας με προσοχή όλα τα σχόλια των χρηστών καταλήγω στα εξής συμπεράσματα:
  1. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι των ΤΕ και ΔΕ (Πρακτικό ΣτΕ 235/05) αντικαθιστώντας τη λέξη «ή» …. με τη φράση …. «εν ελλείψει». Δεν είναι δυνατό να βρίσκονται δύο υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ στον ίδιο βαθμό και να μην προηγούνται οι ΠΕ.
  2.Προϊστάμενοι οι οποίοι δεν κρίθηκαν μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων να μην μπορούν να αξιολογήσουν τους υφιστάμενους καθώς επίσης δεν είναι δυνατό να αξιολογείται κανείς από κάποιο άτομο με λιγότερα τυπικά προσόντα.Οι εκθέσεις των τελευταίων 5 ετών να μην προσμετρηθούν στην αξιολόγηση σε φορείς που δεν έχουν προχωρήσει σε κρίσεις.
  3.Να μη λαμβάνεται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ως αποκλειστικό κριτήριο για συμμετοχή υπαλλήλου στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων.
  4.Στο παρόν άρθρο παρ.,1,α,β και 2, α,γ, να προστεθεί η φράση…….. εφόσον έχουν επιλεγεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο.Απαραίτητη πλέον αυτή η προσθήκη αν πραγματικά θέλετε να πατάξετε την αναξιοκρατία στο δημόσιο.Οι αναθέσεις δεν πρέπει να επιβραβεύονται.
  5.Πολύ θετική η συμμετοχή υπαλλήλων με υψηλά προσόντα και λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.Προτείνεται στην παρ.1, γ, και 2, β του παρόντος άρθρου, να μειωθεί ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Α΄από 8 σε 6 χρόνια για τους Γενικούς Δ/ντές και από 6 σε 4 για τους Δ/ντές.
  6.Στο επίπεδο τμηματαρχών να μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι με βαθμό β΄κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και να διατηρείται το προβάδισμα των βαθμών.
  7. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία να μοριοδοτείται με λιγότερα χρόνια. και ως εξής:
  15 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα (σύνολο 495) και
  10 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα (σύνολο 70).
  8.Επιβάλλεται να υπάρχει διαβάθμιση μορίων ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.Προτείνεται 150 για τους ΠΕ και 100 για τους ΤΕ.Απαράδεκτο να μοριοδοτείται το απολυτήριο λυκείου.
  9.Να μειωθεί η μοριοδότηση στη συνέντευξη ή αυτή να καταργηθεί τελείως και να αντικατασταθεί από γραπτές εξετάσεις.
  10.Να υπάρχει διαβάθμιση μορίων και ως προς τους τίτλους σπουδών.Το διδακτορικό 300 μόρια, το μεταπτυχιακό διετούς διάρκειας 200,το δεύτερο μεταπτυχιακό 80.Να μοριοδοτούνται με λιγότερα μόρια και τα μη συναφή.
  11.Να εφαρμοστεί σε όλος το εύρος του Δημοσίου και να ισχύσει από την ημερομηνία ψήφισης του χωρίς την επίκληση μεταβατικών διατάξεων με άμεση προκήρυξη των θέσεων.Να τεθεί συγκεκριμένο χρονικό όριο, η παραβίαση του οποίου να επισύρει και τις ανάλογες ποινές.
  12.Σε φορείς του δημοσίου που δεν έχουν καταρτιστεί οργανογράμματα, να εφαρμοστεί μεταβατικά ο νόμος 3839 του Ραγκούση.
  13.Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης να αναρτηθούν στο παρόν site για να διασφαλιστεί η αδιαβλητότητά της και η αδιαφάνεια της.
  Περιμένουμε άμεσα να εφαρμοστεί.Σας ευχαριστώ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:29 | Ζ

  1. Ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο (π.χ. ΑΣΕΠ) πρέπει να μοριοδοτείται σημαντικά. Δεν είναι δυνατόν υπάλληλος 50 ετών, που προσλήφθηκε χωρίς προσόντα, με μέσον, είναι ανίκανος να εκτελέσει ακόμη και τις βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας του, να μοριοδοτείται π.χ. για 32 χρόνια επειδή εργάζεται από 18 ετών και να ξεπερνά σε μόρια έναν συνομήλικό του με προσόντα, που απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχει μόνο 20 χρόνια στο δημόσιο.
  2. Να μοριοδοτείται μόνο η προϋπηρεσία σε θέση που είναι απαραίτητη για κατάληψη θέσης ευθύνης και όχι η προϋπηρεσία ως εργάτης π.χ. ο οποίος απέκτησε αργότερα πτυχίο.
  3. Η άσκηση καθηκόντων διοίκησης σε θέση ευθύνης πρέπει να μοριοδοτείται επιπλέον αφού προσδίδει εμπειρία διοίκησης που είναι διαφορετική από την εμπειρία απλής εργασίας. Είναι απαράδεκτο υπάλληλος με 20 χρόνια υπηρεσίας να παίρνει περισσότερα μόρια από Τμηματάρχη ή Διευθυντή με 19 χρόνια εκ των οποίων τα 8 σε θέση ευθύνης. Η τοποθέτηση μετά από ανάθεση να παίρνει τα μισά μόρια ανά έτος από αυτά της τοποθέτησης μετά από κρίση.
  4. Οι θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών πρέπει να είναι ανοιχτές για όλους τους υπαλλήλους από όλους τους φορείς, αν θέλουμε να πραγματικά να επιλέγονται οι καλύτεροι. Αλλιώς είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις τοπικές συντεχνίες οι οποίες τοποθετούν εντελώς ακατάλληλους σε θέσεις ευθύνης συνήθως λόγω προϋπηρεσίας ή άλλων σχέσεών τους με παράκεντρα εξουσίας. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που στην Χ υπηρεσία θα ήταν στην 30η θέση στην αξιολόγηση να τοποθετούνται στη δική τους ως Προϊστάμενοι, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Εξάλλου αν δεν ήταν σωστή η παρατήρησή μου δεν θα ίσχυε και για τους Γενικούς Διευθυντές , αλλά εκεί πράγματι πρέπει να τοποθετηθούν οι καλύτεροι.
  5. Η Καλή γνώση Αγγλικών, και μόνο, είναι απαραίτητη για όλους τους υπαλλήλους σήμερα. Όποιος δεν γνωρίζει Αγγλικά είναι πρακτικά αναλφάβητος, εκτός από ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να καθορίζονται ξεχωριστά. Η Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, που μοριοδοτείται, στην συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι απαραίτητη, ενώ η γνώση άλλων γλωσσών είναι παντελώς άχρηστη. Είναι σύνηθες το φαινόμενο όπου απόφοιτος π.χ. Ιταλικού Πανεπιστημίου (ο οποίος δεν μπόρεσε να εισαχθεί σε Ελληνικό) μοριοδοτείται για την Άριστη γνώση Ιταλικών αλλά είναι ανίκανος να χρησιμοποιήσει Αγγλική βιβλιογραφία, Τεχνικά Φυλλάδια αλλά και να έχει απλή επικοινωνία με οποιονδήποτε ξένο, εκτός των Ιταλών. Ο παραπάνω υπάλληλος ευνοείται έναντι άλλου που έχει Καλή γνώση Αγγλικών και είναι απόλυτα κατάλληλος για την εργασία του.
  6. Η αξιολόγηση Προϊσταμένων από υφισταμένους στερείται αντικειμενικότητας, αφού μπορεί να αφορά υπαλλήλους εντελώς διαφορετικών κατηγοριών. Έτσι ο υφιστάμενος που έχει χαμηλά προσόντα (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ) και δεν έχει καμία πιθανότητα εξέλιξης θα αξιολογήσει θετικά όποιον Προϊστάμενο είναι αδιάφορος για τους στόχους της υπηρεσίας, παραβλέπει δυσλειτουργίες της υπηρεσίας (π.χ. αργοπορίες, απουσίες, μηδενική επίτευξη στοχοθεσίας) και αναθέτει τις λιγότερες δυνατές εργασίες. Ειδικά η ανώνυμη αξιολόγηση είναι εντελώς απαράδεκτη και δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, ούτε στοιχειοθετημένη. Πως θα αιτιολογηθεί η αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του νόμου, όταν είναι ανώνυμη; Στο σημείο αυτό το ΝΣ πάσχει νομικά και θεωρώ ότι θα ακυρωθεί όταν προσβληθεί δικαστικά. Επίσης ο συντάκτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η αυτόνομη οργανική μονάδα στο δημόσιο είναι συνήθως η Διεύθυνση οπότε ο Τμηματάρχης εφαρμόζει την πολιτική της Δ/νσης, με την οποία μπορεί και να συμφωνεί απολύτως, αλλά ο υφιστάμενός του πολλές φορές διαφωνεί με αυτήν οπότε η αντίδρασή του θα είναι η χαμηλή αξιολόγηση του Τμηματάρχη. Ο τελευταίος δεν μπορεί να αξιολογήσει αντίστοιχα τον Δ/ντή αφού δεν διαφωνεί με την ασκούμενη πολιτική. Η λύση είναι να ακυρωθεί η αξιολόγηση από υφισταμένους είτε τουλάχιστον να είναι επώνυμη και να γίνεται για όλες τις βαθμίδες τη ιεραρχίας από όλους: οι υπάλληλοι να αξιολογούν επώνυμα και τεκμηριωμένα Τμηματάρχη, Διευθυντή, Γεν. Διευθυντή με αφαίρεση μορίων από την προσωπική τους αξιολόγηση σε περίπτωση μη τεκμηριωμένης αξιολόγησης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να «τιμωρούνται» και οι Προϊστάμενοι για μη τεκμηριωμένη αξιολόγηση υφισταμένων.
  7. Είναι απαράδεκτο σήμερα (2015) να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ για θέσεις ευθύνης όταν υπάρχει τεράστιος αριθμός αποφοίτων ΠΕ. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθούν και τα είδη και η προέλευση των πτυχίων. Δεν είναι δυνατόν απόφοιτος π.χ. Θεολογίας ή Οικονομικών Αλβανικού, Βουλγαρικού κλπ Πανεπιστημίου να έχει την ίδια μοριοδότηση με απόφοιτο ΕΜΠ. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες υπάρχει αξιολόγηση Πανεπιστημίων, ενώ είναι γνωστή η χαμηλή ποιότητα πολλών πτυχίων.
  8. Είναι απαραίτητη μια γραπτή εξέταση: α. Στο αντικείμενο της οργανικής μονάδας, β. Στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη σχετική νομοθεσία, γ. Στη χρήση υπολογιστών και εφαρμογών και δ. Σε γενικές δεξιότητες. Επίσης μια ψυχολογική εξέταση με διαδικασία επιτυχία-αποτυχία.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:17 | Ματζινός Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PHD

  1)Έως τώρα υπήρχε μοριοδότηση των ηθικών αμοιβών. Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται. Μήπως από παράλειψη;

  2)Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου εργάζομαι ως πολιτικό προσωπικό δεν έχουν ολοκληρωθεί τα οργανογράμματα εδώ και αρκετά χρόνια. Εάν υπάρξει και πάλι αναβολή ολοκλήρωσής τους μήπως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης των υπαρχόντων οργανισμών στους οποίους υπάρχουν πολλές στρεβλότητες και παραλείψεις;

  3)Μπορεί να εξισωθεί ένα διδακτορικό που αποκτάται πριν την πρόσληψη ενός υπαλλήλου π.χ. στο εξωτερικό, με υποτροφία, με το διδακτορικό που αποκτά ένας υπάλληλος, με την απλή άδεια της υπηρεσίας του, εργαζόμενος κανονικά τις πρωινές ώρες στην υπηρεσία του, κερδίζοντας δηλαδή διπλή προϋπηρεσία; Μήπως πρέπει να υπάρξει διαφορετική μοριοδότηση;

  4)Μήπως πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στη μοριοδότηση πτυχίων μεταξύ πανεπιστημιακών σχολών 4ετούς και 5ετούς φοίτησης;

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:25 | Λ. Ε.

  Είναι υπερβολική η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας με 25 μόρια ανά έτος. 15 μόρια ανά έτος επαρκούν ώστε να μην προηγούνται οι έχοντες μεγαλύτερη προϋπηρεσία ανεξαρτήτως προσόντων (σπουδών κλπ.).

  Η μοριοδότηση του 2ου μεταπτυχιακού με 30 μόρια είναι ελλιπής. Το 2ο μεταπτυχιακό θα έπρεπε να μοριοδοτείται με το ήμιση των μορίων του 1ου μεταπτυχιακού (75 μόρια) ιδίως στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών διετούς φοίτησης, που έχουν κριθεί ως συναφή με το αντικείμενο της θέσης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:43 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους που προκρίνουν τη διάκριση των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ,παραθέτοντας το σχόλιο της χρήστριας Αικατερίνης. Σύμφωνα και με το νόμο 4009/2011 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα με σαφή ωστόσο διακριτό ρόλο του καθενός από αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρξει ισοπέδωση των πάντων και αυτό φαίνεται στο πνεύμα του νομοθέτη σε όλους τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν για παράδειγμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μιας κατηγορίας. Αλλά και κατά το διορισμό στο δημόσιο υπάρχει διάκριση των πινάκων κατάταξης τις κάθε κατηγορίας, θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής. Το ίδιο και στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι σαφώς ευρύτερη και άρα δυσκολότερη έναντι εκείνων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οπότε είμαι υπέρ της κατάργησης του διαζευκτικού «ή» και η συγκεκριμένη διάταξη να τροποποιηθεί με τη φράση «ελλείψει», δηλαδή οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ να προηγούνται και ελλείψει να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ και ούτω καθεξής ελλείψει να επιλέγονται υπάλληλοι ΔΕ. Βέβαια να προσθέσω εδώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το μέγα ζήτημα εξέτασης της συνάφειας των πτυχίων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 18:51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του Χρήστη ΓΓ. Αρκετά εύστοχες,αντικειμενικές και αξιοκρατικές.Σας τις παραθέτω αυτούσια.

  1. Είναι δυνατόν να συγκρίνετε ισότιμα και ισάξια ανόμοιες καταστάσεις ; ( οι ΠΕ δεν μπορούν να συγκρίνονται με ΔΕ και να μοριοδοτούνται το ίδιο)
  2. Είναι δυνατόν τα πτυχία πανεπιστημίου και τα απολυτήρια λυκείου να μοριοδοτούνται το ίδιο ; δηλαδή με 100 μόρια ;
  3. Είναι δυνατόν να δίνεται τόσο μεγάλη μοριοδότηση στην αρχαιότητα ; 25 μόρια για κάθε έτος και έως 33 χρόνια; Και έτσι ένας υπάλληλος ΔΕ με ένα μόνο απολυτήριο λυκείου να βρίσκεται μπροστά από έναν υπάλληλο ΠΕ με πολλά προσόντα; Ούτε με πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένη γλώσσα και σεμινάρια ένας υπάλληλος 15 ετών δεν μπορεί να πιάσει έναν υπάλληλο με 30 χρόνια- δηλαδή με μόνο προσόν τα χρόνια υπηρεσίας καλύπτει πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Αλήθεια αυτό είναι αξιοκρατία;
  4. Είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμη διαδικασία συνέντευξης και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο; Είναι δυνατόν να δίνει τόσα μόρια μια συνέντευξη ;
  5. Είναι δυνατόν οι απόφοιτοι της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης να λαμβάνουν τόσα πολλά μόρια; Και να πλησιάζουν ακόμη και συναφές διδακτορικό τίτλο; γνωρίζεται αλήθεια τι σημαίνει η κατοχή διδακτορικού τίτλου;
  6. Είναι δυνατόν με συναφές μεταπτυχιακό και Α’ βαθμό, να ζητάτε και επιπλέον 6 χρόνια πλεονάζοντα χρόνο;
  7. Είναι δυνατόν στους συντελεστές να δίνεται μόνον 40% προσαύξηση στην κατηγορία των προσόντων;
  8. Είναι δυνατόν να μην μοριοδοτείται η γνώση του επιπέδου της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας; αλλά και να μοριοδοτείται μόνον μία ξένη γλώσσα;
  9. Είναι δυνατόν να δίνεται 20 μόρια στην άριστη ξένη γλώσσα (κάποια χρόνια σπουδών) και για μια επιμόρφωση 10 ή 20 ημερών να δίνεται τα ίδια μόρια ; (λίγες ημέρες απασχόλησης)
  10. Είναι δυνατόν να καταργείται το προβάδισμα των κατηγοριών; ΠΕ έναντι ΤΕ , ΤΕ έναντι ΔΕ και ΔΕ έναντι ΥΕ;
  11. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται διάταξη για όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανισμούς και οργανογράμματα; ενώ θα πρέπει κανονικά να συνεχίσουν μεταβατικά να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 3839/2010, άρ. 5 και τη σχετική μοριοδότηση και επιλογή;
  12. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να επιλεγούν για θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, και να μένουμε μόνο στον φορέα; (πχ διοικητικού, οικονομικού , πληροφορικής)
  13. Είναι δυνατόν να μην μοριοδοτούνται οι αρθρογραφίες και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο με τη θέση;
  Από όλα τα παραπάνω εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι είναι προσχηματικό το μέτρο και ότι κατατίθεται ένα νομοσχέδιο που έχει στοιχεία αξιοκρατίας και διαφάνειας, μόνον και μόνον για να πούμε ότι κάτι κάνουμε, ότι κάτι αλλάζουμε, αλλά στην πραγματικότητα και στην ουσία αφαιρούμε μόρια και επιλογές από τους προσοντούχους υπαλλήλους, προάγουμε την παλαιότητα, εξισώνουμε κατηγορίες εκπαίδευσης, περιορίζουμε τις πηγές μοριοδότησης.
  Πρόταση:
  -προσμέτρηση μόνον των συναφών με τη θέση μεταπτυχιακών και διδακτορικών
  -Συνάφεια Διδακτορικού με την προκηρυσόμενη θέση 300 μόρια
  -Συνάφεια Μεταπτυχιακού με την προκηρυσόμενη θέση 200 μόρια
  -Συνάφεια Ε.Σ.Δ.Δ.Α με την προκηρυσόμενη θέση 150 μόρια
  -Μοριοδότηση και μιας ακόμη ξένης γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης
  -διαφοροποίηση μοριοδότησης του πτυχίου πανεπιστημίου και του απολυτηρίου λυκείου
  Βαθμός απολυτηρίου λυκείου χ 5, βαθμός πτυχίου πανεπιστημίου χ 30
  -κατάργηση της συνέντευξης ως μέτρο απαράδεκτο και αντίθετο σε κάθε έννοια προόδου και αξιοκρατίας
  -αύξηση της μοριοδότησης των ξένων γλωσσών
  -αύξηση του ποσοστού προσαύξησης (από 40 σε 60%) της κατηγορίας των προσόντων
  -μείωση του ποσοστού προσαύξησης (από 20 σε 10%) της κατηγορίας των χρόνων υπηρεσίας ( ή προσμέτρηση μόνον έως 20 ετών )
  -η επιλογή σε θέσεις ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης (διοικητικού-οικονομικού-πληροφορικής) να γίνεται και από άλλους φορείς, άλλες δημόσιες υπηρεσίες
  -σε όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανογράμματα και οργανισμούς να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 και όσα προβλέπονται εκεί για μοριοδότηση και επιλογές προϊσταμένων. Ο μόνος νόμος με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής.
  -να μειωθεί ο πλεονάζον χρόνος στο βαθμό για διευθυντές από 6 σε 4 χρόνια.
  -να διατηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών όπως η ίδια η αξιοκρατία επιβάλλει
  -να μοριοδοτούνται οι δημοσιεύσεις και οι αρθρογραφίες σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο.
  -επιλογή ΔΕ κατηγορίας μόνον εν ελλείψει ΠΕ και ΤΕ
  -προσμέτρηση μορίων από ΕΣΔΔΑ μόνον σε περίπτωση συνάφειας
  -κατάταξη των αποφοίτων ΕΣΣΔΑ όχι στο Β αλλά στο Γ βαθμό

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 18:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  Τα ίδια και τα ίδια πασαλείμματα. Η συνέντευξη είναι πάντα παρόν και το ρουσφέτι καραδοκεί. Κρίμα γιατί ειμαι πολλά παθόν απο τα παλαιοκοματικά αυτά πρόσωπα που οι πολίτικοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να διαιωνίζουν. Δεν αλλάζει τίποτα. Πάει και η τελευταία ελπίδα απομάκρυνσης των δεινοσαύρων.

  Ακόμα και έτσι ασ παρουσιάζονται στη συνέντευξη ως νούμερα και οχι ως ονόματα στην επιτροπή και έτσι να αξιολογούνται. Μπας και σώσουμε κάτι.

  Δώστε στους νεους ευκαιρίες οι παλαιοί απέτυχαν. Βάλτε στο παιχνίδι κάθε υπάλληλο μετα το περας της 2τους δοκιμαστικής υπηρεσίας τους.
  Προϋπηρεσία έχουν κατοχυρωμένη μόνο οι παλαιοί κηφήνες.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 16:15 | Δ.Μ.

  Στο Ν.3528/2007, άρθρο 84, γίνεται αναφορά μαζί με τα Τμήματα και σε αυτοτελή Γραφεία ή σε ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες. Πράγματι στη Δημόσια Διοίκησης εκτός από τα Τμήματα υπήρχαν και τα Γραφεία τα οποία είχαν δικό τους αντικείμενο και αντιμετωπίζονταν με αντίστοιχο τρόπο με τα Τμήματα σε ότι αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις αλλά και συνολικά τις διαδικασίες της Διοίκησης. Και υπάρχουν αντίστοιχα οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταμένου στα παραπάνω Γραφεία και είχαν υποχρεώσεις αντίστοιχες με τους προϊσταμένους των Τμημάτων. Πέραν αυτού στο «Άρθρο 29 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του παρόντος νομοθετήματος αναφέρεται πως αλλάζει το «άρθρο 84 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`) αλλά η έννοια του αυτοτελούς Γραφείου παραμένει καθώς αναφέρει «3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:» Άρα προβλέπει την τοποθέτηση προϊσταμένων αυτοτελών Γραφείων αλλά για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ορίζει ως προϋπόθεση τα ακόλουθα: «α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος», πριμοδοτεί δηλαδή μόνο τα καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος. Προτείνονται λοιπόν οι ακόλουθες αλλαγές προκειμένου να καλύπτονται όλοι όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων:
  Σε ότι αφορά την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης (παράγραφος 2) η διατύπωση
  «γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος»
  να γίνει:
  «γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας»
  Σε ότι αφορά την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας (παράγραφος 3) η διατύπωση
  «α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος»
  να γίνει :
  «α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας»

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.

  Στο άρθ.29 θα μπορούσε να προστεθεί ότι θέσεις πρ/μένων Τμημάτων/ Γραφείων μπορούν να καταλαμβάνονται και από απόφοιτους ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ με 5ετή τουλάχιστο υπηρεσιακή εμπειρία.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:08 | Ευδοκία Ε.

  Πρέπει να παραμείνει στο νέο νόμο το δικαίωμα των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν ( διάταξη παρ.6 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4275/2014). Αφορά πολλά εξειδικευμένα στελέχη τα οποία διαφορετικά αποκλείονται από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης οι οποίες σύμφωνα με τους Οργανισμούς των Υπουργείων μπορούν να καταληφθούν μόνο από ορισμένους κλάδους. Δεδομένου ότι οι Οργανισμοί των Υπουργείων σε πολλές περιπτώσεις φτιάχτηκαν πρόχειρα λόγω των Διεθνών Υποχρεώσεων της χώρας και χωρίς καμία σοβαρή μελέτη, η διάταξη αυτή, εφόσον παραμείνει και στο νέο νόμο, παρέχει τη δυνατότητα να επιλεχθούν στελέχη από μεγαλύτερο εύρος υπαλλήλων προς όφελος της Διοίκησης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ.

  Πάλι τα ίδια!!!!!

  Η εμπειρία μετράει πιο πολύ από όλα!!!!

  Οι δεινόσαυροι του δημοσίου, που το κατάντησαν όπως είναι, δεν αφήνουν να αλλάξει τίποτα τελικά!!!!!

  Δείτε ποιος είναι ικανός βάσει σπουδών κι εκπαίδευσης!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.

  Να μοριοδοτείται ο βαθμός πτυχίου και όχι όλοι να παίρνουν 100 βαθμούς για να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι».

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:54 | NIKOS PAPPAS

  Βαρεθήκαμε να έχουμε προϊστάμενους αγράμματους και τεμπέληδες!

  Τόσοι νέοι άνθρωποι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, με γνώσεις ξένων γλωσσών και Η/Υ γιατί να μην τοποθετηθούν επιτέλους σε θέσεις ευθύνης;

  Δώστε μόρια και συνεπώς προτεραιότητα σε πτυχία ΑΕΙ, Διδακτορικό με συνάφεια στο αντικείμενο της θέσης και αφήστε τους Α΄ βαθμούς στο περιθώριο.

  Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα αλλά και διδακτορικό, μεταπτυχιακό, πτυχίο με άριστα και όλα αυτά με συνάφεια στο αντικείμενο της θέσης να πρέπει να περιμένει χρόνια και χρόνια για να φτάσει στον Α΄ βαθμό για να γίνει προϊστάμενος – διευθυντής;!…

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:07 | H.B.

  Επειδή πολλοί καταφέρονται εναντίον των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής, κι επειδή ορισμένοι καλοθελητές τη χαρακτηρίζουν ως «συντεχνία», η καταλληλότερη απάντηση σε όλους αυτούς είναι πως η «συντεχνία» μας είναι ανοιχτή στον καθένα, σε αντίθεση με όλες τις άλλες, πραγματικές ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ. Όποιος θέλει μπορεί να λάβει μέρος στον ετήσιο διαγωνισμό κι αν τα καταφέρει γίνεται αυτόματα «μέλος». Οι κάθε είδους κλάδοι μηχανικών (και μάλιστα όχι όλοι, όσους ευλογεί το ΤΕΕ μόνο) δεν είναι συντεχνία; Τα «ευγενή» Υπουργεία δεν λειτουργούσαν πάντα ως συντεχνία; Πότε δόθηκαν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους; (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων). Οι χειρότερες από όλες, οι κομματικές συντεχνίες σε όλη τη διοίκηση, είναι ο χρηστός δρόμος; Είναι μάλιστα όλοι αυτοί που μετείχαν όλα αυτά τα χρόνια στις αισχρότερες των συντεχνιών που διαμαρτύρονται περισσότερο. Και κυρίως όσοι βρέθηκαν σε θέσεις με μοναδικό προσόν τη θητεία τους σε πολιτικά γραφεία. Τι να κάνουμε, κάποτε η αναξιοκρατία πρέπει να τελειώσει. Ξυδάκι λοιπόν, για να τους περάσει ο καημός.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:49 | Κ.Π.

  Απαντάω στον Νεκτάριο που έγραψε:
  «ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 250 ΜΟΡΙΑ, ΗΤΟΙ 100 ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΕΣΔΔΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙς ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝΤΑΙ ( ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ) ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ».

  Πρέπει επιτέλους να γίνει ο διαχωρισμός, αν και βολεύει μερικούς να τα συγχέουν σκοπίμως, ανάμεσα στην απόκτηση ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και στην αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που σκοπός της είναι η εκπαίδευση και συνεπακόλουθη στέλεχωση του δημοσίου τομέα με στελέχη υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Δεν είναι τυχαίο που η εισαγωγή στη σχολή είναι αυτόματα και διορισμός στο δημόσιο. Η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ δεν οδηγεί στην απόκτηση ενός οποιουσδήποτε τίτλου σπουδών, του οποίου το αντικείμενο μπορεί να είναι και εντελώς άσχετο με αυτό της θέσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, αλλά στη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου, υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη στόχευση και όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών που είναι επικεντρωμένο στο διοικείν, αλλά και όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των αποφοίτων που πρέπει ασφαλώς να είναι ενισχυμένη σε σχέση με αυτήν όσων έχουν μεν τυπικά προσόντα, χωρίς όμως να έχουν το συγκεκριμένο προφίλ του αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ, ο οποίος πέραν των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες) είναι εκπαιδευθεί για να αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις του δημοσίου. Ο απόφοιτος έχει φοιτήσει σε παραγωγική σχολή με κονδύλια της Ευρωπαικής Ένωσης, το κράτος έχει επενδύσει δηλαδή σε αυτόν. Σχετικά επίσης με τους καθηγητές που διδάσκουν στη σχολή, πρέπει να πούμε ότι πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές πανεπιστημίου και διακεκριμένοι στο χώρο τους. Δεν πρέπει λοιπόν να καλυπτόμαστε πίσω απο τη δήθεν άγνοιά μας και να δημιουργούμε στρεβλές εντυπώσεις σχετικά με τους αποφοίτους, που απο τη φύση τους ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα μέσα στο σώμα της δημοσιουπαλληλίας.Η ενισχυμένη μοριοδότησή τους, που προβλέπεται στο εν λόγω νομοσχέδιο, εξηγείται και δικαιολογείται από τα ανωτέρω, η οποιαδήποτε ένσταση γι’αυτήν σημαίνει ύποπτη απαξίωση ενός συστήματος εξετάσεων και φοίτησης ιδιαίτερα απαιτητικού, σημαίνει απαξίωση της μείζονος προσπάθειας για την αναβάθμιση του δημόσιου τομέα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:26 | Γιώργος Παπαδημητρίου

  β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής: … 25 μόρια για κάθε έτος …
  Eίναι δυσανάλογη προς τα πάνω η μοριοδότηση προυπηρεσίας με τις υπόλοιπες κατηγορίες… (δηλαδή 6,5 μήνες προυπηρεσία ώς πχ ΥΕ Εργάτης δίνει 25μορια, σχεδόν ίσα με δεύτερο τίτλο σπουδών που δίνει 30μόρια).

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να μοριοδοτηθούν και διάφορες μελέτες που έγιναν στα πλαίσια της υπηρεσίας (πχ Σύνταξη Οικομοτεχνικής Μελέτης μετατροπής Δημοτικής επιχείρησης από Οικονομολόγο ή Μελέτες τεχνικών έργων από Μηχανικούς)

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:02 | Γ.Γ.

  Θα πρέπει όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανογράμματα και οργανισμούς να συνεχίσουν, μεταβατικά, να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 3839/2010, του μεταβατικού άρθρου 5, και των σχετικών παραγράφων για τα μόρια και την επιλογή προϊσταμένων, διότι δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις. Θα εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις μόλις δημιουργηθούν οργανισμοί και οργανογράμματα, με περιγραφή θέσεων και όλα τα υπόλοιπα που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και τα Υπουργεία.

  ευχαριστώ πολύ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:09 | Αλέξανδρος

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΠΕ & ΤΕ έχουν εξομοιωθεί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μπορεί να δίνονται παραπάνω μόρια στο πτυχίο των ΠΕ, όπως ακριβώς στην περίπτωση του ΠΕ+μεταπτυχιακό αν και δεν υπάρχει διάκριση από νομοθεσία από τον ‘απλό’ ΠΕ.

  Εξάλλου αν ΠΕ και ΤΕ λαμβάνουν 100 μόρια για το πτυχίο, τότε τι νόημα έχουν αυτά τα 100, αφού παίρνουν όλοι ακριβώς το ίδιο;

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:21 | despoina

  Το νομοσχέδιο εχει πολλά θολά σημεία για τους ΟΤΑ π.χ υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής .Πρέπει να εξειδικευτούν κάποιες διατάξεις για τους ΟΤΑ .Η αναφορά π.χ στα υπηρεσιακά του αρ. 159 αφορά στο δημόσιο, στους ΟΤΑ τι θα γίνει?
  Η συνέντευξη που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στην διαδικασία της επιλογης ,δεν είναι δυνατόν να γίνεται απο τα υπηρεσιακά συμβούλια .Είναι απαράδεκτο να μην γίνονται απο άτομα με επιστημονική επάρκεια και καταλληλα εκπαιδευμένα .

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:04 | ΕΛΕΝΗ

  Δυστυχώς χρόνια τώρα στο Δημόσιο έχουμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία δεν έχουν καμία συνάφεια με τα αντικείμενα των υπηρεσιών που υπηρετούν οι κάτοχοι αυτών. Παρόλα αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπηρεσιών τα έχουν κρίνει όλα ως συναφή.Θα πρέπει όλα να επανεξετασθούν από τα υπηρεσιακά συμβούλια ή ακόμη καλύτερα από το ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη αρχή για να κριθεί η συνάφειά τους και όχι να μοριοδοτούνται μόνο και μόνο επειδή έχουν έναν επιπλέον τίτλο σπουδών(λόγου χάρη υπάλληλος ΠΕ διοικητικού σε Δήμο με πτυχίο Αγροτικής Οικονομίας και μεταπτυχιακό παρόμοιο με το πτυχίο έχει προβάδισμα από κάποιον πτυχιούχο της Νομικής ή του Οικονομικού που πιθανόν να έχει και προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα).
  Επίσης στις διαδικασίες των κρίσεων των προϊσταμένων Δ/σεων αναφέρεται ότι μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Δ/νσης είτε 3 έτη είτε ένα έτος χωρίς να υπάρχει συνάρτηση με το βαθμό και την εν γένει προϋπηρεσία. Ως αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής, στις κρίσεις προϊσταμένων, υπαλλήλων με λίγα χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατέχουν, οι οποίοι διετέλεσαν προϊστάμενοι Δ/νσεων σε μικρές υπηρεσίες λόγου χάρη σε μικρούς καποδιστριακούς Δήμους όπου δεν υπήρχαν υπάλληλοι ΠΕ και να αποκλείονται υπάλληλοι ΠΕ με βαθμό Α΄ οι οποίοι δεν διετέλεσαν Προϊστάμενοι Δ/νσης.
  Απαραίτητα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει συνάρτηση με το βαθμό και τα έτη προϋπηρεσίας.

  Επιπλέον στο ίδιο άρθρο διατυπώνεται ότι για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Σε ποιους δηλ. δίνεται η διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν; Mε τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα να φωτογραφίζονται οι θέσεις των προϊσταμένων μέσω τροποποιήσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να προηγούνται οι ΠΕ και εν ελλείψει να έπονται οι ΤΕ και οι ΔΕ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:31 | Β. Π.

  Είμαι αριστούχος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προς αποκατάσταση της αλήθειας οφείλω να σημειώσω τα ακόλουθα:
  α. Ο Εισαγωγικός Διαγωνισμός δεν συγκρίνεται ως προς τον βαθμό δυσκολίας προς οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ή παρεμφερή διαδικασία. Το ίδιο θα ίσχυε ακόμη και αν λαμβανόταν υπ’ όψιν μόνο το ένα εκ των δύο σταδίων του διαγωνισμού.
  β. Η φοίτηση στην Σχολή δεν προσομοιάζει καθόλου στη φοιτητική ζωή όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουν. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαζόντως εντατικό και απαιτητικό, περιλαμβάνει πληθώρα ατομικών και ομαδικών εργασιών, πρακτική άσκηση καθώς και τελική εργασία, και μάλιστα σε ιδιαίτερα περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Η αποφοίτηση δεν επιτυγχάνεται χωρίς την σύντονη και επίπονη προσπάθεια των σπουδαστών.
  Όσα αναληθή γράφονται στη δημόσια διαβούλευση περί ΕΣΔΔΑ, εάν δεν αποτελούν προϊόντα ηθελημένης άγνοιας, συνιστούν παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η οποια υποκρύπτει σκοπιμότητα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:42 | Δημήτρης

  Κανένας μοριολάγνος απο οσους γράφουν, δεν παραδέχεται την ίδια την εκπαίδευση πάρα μόνο αν μπήκε μέσω φροντιστηριων στα συνδικαλιστικοκρατικαελληνικά πανεπιστήμια ( παραγωγή μελλοντικών συνδικαλιστών). Αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι των Ξένων πανεπιστήμιων και του ΕΑΠ μπήκαν χωρίς εξετάσεις. Ε ΚΑΙ; ΞΈΡΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΤΙ ΧΡΕΙΆΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ; Την ποιότητα των ιδρυμάτων την αξιολογούν οι φορείς. Διεθνείς και εγχώριοι. Εγχώρια αρχή είναι η ΑΔΙΠ. Τέλος με τα κλάματα. Όσο για την πατέντα του μάστερ στα πενταετή, τα πολυτεχνεία τη θέλουν τώρα αλλά είναι αργά. Παλιά την απαξίωναν. Όχι την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Άλλωστε το ΕΘΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ έχει κατατάξει ήδη τα πολυτεχνεία στο 6 μαζί μετά υπόλοιπα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Σαφώς ο ΤΕ με πραγματικό μεταπτυχιακό είναι καλύτερος από τον καταφαντασια κάτοχο «5ετους μαστερ».
  Το να μην εφαρμόσει η διοίκηση το ΕΠΠ είναι παράνομο καθώς τα επίπεδα αναλύουν και τις δεξιότητες και τις ικανότητές των αποφοίτων ανά επίπεδο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:06 | Γ.Γ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και συνεργάτες, είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις στο νομοσχέδιο και πραγματικά να πιστέψει κάποιος ότι θέλετε αξιοκρατία και επιλογές βάση προσόντων ;
  Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις:
  1. Είναι δυνατόν να συγκρίνετε ισότιμα και ισάξια ανόμοιες καταστάσεις ; ( οι ΠΕ δεν μπορούν να συγκρίνονται με ΔΕ και να μοριοδοτούνται το ίδιο)
  2. Είναι δυνατόν τα πτυχία πανεπιστημίου και τα απολυτήρια λυκείου να μοριοδοτούνται το ίδιο ; δηλαδή με 100 μόρια ;
  3. Είναι δυνατόν να δίνεται τόσο μεγάλη μοριοδότηση στην αρχαιότητα ; 25 μόρια για κάθε έτος και έως 33 χρόνια; Και έτσι ένας υπάλληλος ΔΕ με ένα μόνο απολυτήριο λυκείου να βρίσκεται μπροστά από έναν υπάλληλο ΠΕ με πολλά προσόντα; Ούτε με πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένη γλώσσα και σεμινάρια ένας υπάλληλος 15 ετών δεν μπορεί να πιάσει έναν υπάλληλο με 30 χρόνια- δηλαδή με μόνο προσόν τα χρόνια υπηρεσίας καλύπτει πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Αλήθεια αυτό είναι αξιοκρατία;
  4. Είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμη διαδικασία συνέντευξης και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο; Είναι δυνατόν να δίνει τόσα μόρια μια συνέντευξη ;
  5. Είναι δυνατόν οι απόφοιτοι της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης να λαμβάνουν τόσα πολλά μόρια; Και να πλησιάζουν ακόμη και συναφές διδακτορικό τίτλο; γνωρίζεται αλήθεια τι σημαίνει η κατοχή διδακτορικού τίτλου;
  6. Είναι δυνατόν με συναφές μεταπτυχιακό και Α’ βαθμό, να ζητάτε και επιπλέον 6 χρόνια πλεονάζοντα χρόνο;
  7. Είναι δυνατόν στους συντελεστές να δίνεται μόνον 40% προσαύξηση στην κατηγορία των προσόντων;
  8. Είναι δυνατόν να μην μοριοδοτείται η γνώση του επιπέδου της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας; αλλά και να μοριοδοτείται μόνον μία ξένη γλώσσα;
  9. Είναι δυνατόν να δίνεται 20 μόρια στην άριστη ξένη γλώσσα (κάποια χρόνια σπουδών) και για μια επιμόρφωση 10 ή 20 ημερών να δίνεται τα ίδια μόρια ; (λίγες ημέρες απασχόλησης)
  10. Είναι δυνατόν να καταργείται το προβάδισμα των κατηγοριών; ΠΕ έναντι ΤΕ , ΤΕ έναντι ΔΕ και ΔΕ έναντι ΥΕ;
  11. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται διάταξη για όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανισμούς και οργανογράμματα; ενώ θα πρέπει κανονικά να συνεχίσουν μεταβατικά να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 3839/2010, άρ. 5 και τη σχετική μοριοδότηση και επιλογή;
  12. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να επιλεγούν για θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, και να μένουμε μόνο στον φορέα; (πχ διοικητικού, οικονομικού , πληροφορικής)
  13. Είναι δυνατόν να μην μοριοδοτούνται οι αρθρογραφίες και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο με τη θέση;
  Από όλα τα παραπάνω εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι είναι προσχηματικό το μέτρο και ότι κατατίθεται ένα νομοσχέδιο που έχει στοιχεία αξιοκρατίας και διαφάνειας, μόνον και μόνον για να πούμε ότι κάτι κάνουμε, ότι κάτι αλλάζουμε, αλλά στην πραγματικότητα και στην ουσία αφαιρούμε μόρια και επιλογές από τους προσοντούχους υπαλλήλους, προάγουμε την παλαιότητα, εξισώνουμε κατηγορίες εκπαίδευσης, περιορίζουμε τις πηγές μοριοδότησης.
  Πρόταση:
  -προσμέτρηση μόνον των συναφών με τη θέση μεταπτυχιακών και διδακτορικών
  -Συνάφεια Διδακτορικού με την προκηρυσόμενη θέση 300 μόρια
  -Συνάφεια Μεταπτυχιακού με την προκηρυσόμενη θέση 200 μόρια
  -Συνάφεια Ε.Σ.Δ.Δ.Α με την προκηρυσόμενη θέση 150 μόρια
  -Μοριοδότηση και μιας ακόμη ξένης γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης
  -διαφοροποίηση μοριοδότησης του πτυχίου πανεπιστημίου και του απολυτηρίου λυκείου
  Βαθμός απολυτηρίου λυκείου χ 5, βαθμός πτυχίου πανεπιστημίου χ 30
  -κατάργηση της συνέντευξης ως μέτρο απαράδεκτο και αντίθετο σε κάθε έννοια προόδου και αξιοκρατίας
  -αύξηση της μοριοδότησης των ξένων γλωσσών
  -αύξηση του ποσοστού προσαύξησης (από 40 σε 60%) της κατηγορίας των προσόντων
  -μείωση του ποσοστού προσαύξησης (από 20 σε 10%) της κατηγορίας των χρόνων υπηρεσίας ( ή προσμέτρηση μόνον έως 20 ετών )
  -η επιλογή σε θέσεις ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης (διοικητικού-οικονομικού-πληροφορικής) να γίνεται και από άλλους φορείς, άλλες δημόσιες υπηρεσίες
  -σε όσες υπηρεσίες δεν έχουν οργανογράμματα και οργανισμούς να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 και όσα προβλέπονται εκεί για μοριοδότηση και επιλογές προϊσταμένων. Ο μόνος νόμος με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής.
  -να μειωθεί ο πλεονάζον χρόνος στο βαθμό για διευθυντές από 6 σε 4 χρόνια.
  -να διατηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών όπως η ίδια η αξιοκρατία επιβάλλει
  -να μοριοδοτούνται οι δημοσιεύσεις και οι αρθρογραφίες σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο.
  -επιλογή ΔΕ κατηγορίας μόνον εν ελλείψει ΠΕ και ΤΕ
  -προσμέτρηση μορίων από ΕΣΔΔΑ μόνον σε περίπτωση συνάφειας
  -κατάταξη των αποφοίτων ΕΣΣΔΑ όχι στο Β αλλά στο Γ βαθμό

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:40 | Γιώργος Ν.

  Τα όσα γράφει ο Νεκτάριος θα προκαλούσαν απλώς τη θυμηδία, αν δεν ήταν εξόφθαλμα αναληθή και δεν ενέπιπταν στη σφαίρα της δυσφήμισης. Επί του παρόντος διευκρινίζω απλώς στον ψηφιακά αναλφάβητο συντάκτη του σχολίου τα εξής:
  1. Δεν υπάρχει Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (sic). Αν νομίζει ότι χρειάζεται, ας προτείνει ο ίδιος την ίδρυσή της.
  2. Οι διδάσκοντες στην Εθνική Σχολή εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο, είναι στην πλειοψηφία τους ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους, ή εν πάση περιπτώσει κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και στελέχη υψηλών προσόντων. Η Σχολή είναι ασύγκριτα υψηλοτέρου επιπέδου από οποιοδήποτε μεταπτυχιακό, ενώ το πρόγραμμα σπουδών εξόχως απαιτητικό.
  3. Αφού θεωρεί δίκαιη την εξίσωση (διάβαζε ισοπέδωση) της ΕΣΔΔΑ με τα μεταπτυχιακά, γιατί δεν περνά και ο ίδιος από εκεί να κάνει ένα υγιεινό περίπατο; Ας προσπαθήσει τουλάχιστον να προκριθεί στο δεύτερο στάδιο. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο, δεν αποκλείεται να μάθει να γράφει σωστά ελληνικά.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:02 | Valia

  Εξαιρετικό νομοσχέδιο. Ξεπερνά και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. Τελειώνοντας την προσεκτική ανάγνωσή του, σκέφθηκα να μην συμμετάσχω στη διαβούλευση, αφού οι παρατηρήσεις μου αφορούν θέματα που θα μπορούσαν ενδεχόμενα να χαρακτηρισθούν δευτερεύουσας σημασίας. Όμως, μετά διάβασα όλα τα σχόλια της διαβούλευσης, όπου είναι ολοφάνερο ότι καθένας «σκίζει τα ρούχα του» για τις προσωπικές του στοχοθεσίες. Ας καταθέσω λοιπόν τις παρατηρήσεις μου:
  α) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν μπορεί να αθροίζεται με την κατοχή διδακτορικού, όταν το μεταπτυχιακό είναι στο ίδιο γνωστικό πεδίο, δηλαδή όταν το μεταπτυχιακό αποτελεί προϋπόθεση του διδακτορικού και, ακριβώς γι’ αυτό, έχει μειώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  β) Η ψαλίδα μεταξύ διδακτορικού και ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να διευρυνθεί, καθόσον ο διδάκτορας έχει εξ ορισμού προσφέρει πρωτογενή γνώση και έχει αναπτύξει την ικανότητα να εντοπίζει προβλήματα, να τα αντιμετωπίζει μεθοδικά κ.λπ., ενώ ο απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, στην καλλίτερη περίπτωση, έχει αποκτήσει επαρκή κατάρτιση. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ βροντοφωνάζουν εδώ «επιχειρήματα», όπως ότι σπούδασαν με δημόσια δαπάνη (λες και όσοι απέκτησαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό με εκπαιδευτική άδεια δεν αποτελούν δημόσια επένδυση ή όσοι σπούδασαν ιδίοις εξόδοις θα πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω) ή ότι η σχολή τους είναι παραγωγική(;), αλλά αποσιωπούν ότι οι εισαγόμενοι στην ΕΣΔΔΑ προέρχονται από όλα τα γνωστικά πεδία και, συνεπώς, είναι αδύνατο μέσα σε ενάμισι έτος να μάθουν ό,τι μαθαίνει σε τέσσερα έτη ο πτυχιούχος ενός πανεπιστημιακού τμήματος δημόσιας διοίκησης και επίσης αποσιωπούν τα παντοειδή προνόμια που τους επεφύλαξε μέχρι σήμερα -και τους επιφυλάσσει και με το παρόν νομοσχέδιο- η φοίτησή τους στην ΕΣΔΔΑ σε βάρος όλων ανεξαίρετα των συναδέλφων τους.
  γ) Η πολύ καλή γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τουλάχιστον των λεγόμενων κύριων γλωσσών) θα πρέπει να μοριοδοτείται, καθόσον για την εγγραφή αλλοδαπών στα πανεπιστήμια των εν λόγω χωρών απαιτείται η πολύ καλή και όχι η άριστη γνώση –εάν όχι σε όλα, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων.
  δ) Η συμπερίληψη στη συνέντευξη (α΄ μέρος) ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προκηρυχθείσα θέση προϊσταμένου εξασθενεί τις υποψηφιότητες υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να είναι αναπόφευκτο. Ο επαρκής υπάλληλος άλλης υπηρεσίας, εάν επιλεγεί για τη θέση δεν χρειάζεται περισσότερο από ένα 15νθήμερο για να μάθει τον Οργανισμό της νέας υπηρεσίας του και το κύριο νομοθέτημα που διέπει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Άλλωστε, οι πολιτικοί προϊστάμενοι της δημόσιας διοίκησης δεν διορίζονται σε θέσεις αναλόγως των ειδικών τους γνώσεων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:29 | ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφοροποίηση στα μόρια του πτυχίου (βασικός τίτλος σπουδών), καθώς υπάρχουν πτυχία με μέσο όρο βαθμολογίας (50 – 60 μαθημάτων) 5,5 και πτυχία με μέσο όρο βαθμολογίας 9,5 και ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός ως Πανεπιστημιακός Καθηγητής καταλαβαίνει πολύ καλά τη διαφορά. Συνεπώς, σας προτείνω τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών) με ένα συντελεστή 10 για πτυχία 4ετούς φοίτησης, συντελεστή 12,5 για 5ετούς φοίτησης και συντελεστή 15 για πτυχία 6ετούς φοίτησης, εκτός κι αν και ο κ. Βερναρδάκης πιστεύει ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά». Επίσης, η μοριοδότηση για το διδακτορικό δίπλωμα θα πρέπει να είναι τριπλάσια (450 μόρια) από αυτή για το μεταπτυχιακό δίπλωμα (150 μόρια) καθώς αυτή είναι και η αναλογική σχέση των αντίστοιχων ετών ολοκλήρωσης κατά μέσο όρο (ελάχιστο χρονικό όριο 1 έτος για μεταπτυχιακό και 3 έτη για διδακτορικό). Στον τομέα «Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία» δίνεται μοριοδότηση μόνο για την εργασιακή και όχι για τη διοικητική εμπειρία και για αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν μόρια για τον χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, Δ/νσης και Γεν. Δ/νσης, τουλάχιστον για τις θητείες που δεν ήταν κατ΄ αναπλήρωση, ενώ πρέπει να προβλεφθεί και η μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης σε αιρετές θέσεις ΝΠΔΔ όπως ΟΤΑ, Επιμελητήρια κ.α. Και φυσικά, αφού δεν υπάρχουν μόρια διοικητικής εμπειρίας, τα μόρια της εργασιακής εμπειρίας είναι υπερτιμημένα και ανεβαίνουν από τα 15 /έτος που ισχύει σήμερα στα 25 / έτος, γεγονός που μάλλον θα καθιερώσει την αρχαιότητα ως το κύριο κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων. Τέλος δεν είναι ισοβαρής ο τομέας των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων και της συνέντευξης, καθώς το πιθανό μέγιστο μορίων των προσόντων είναι περίπου 650 μόρια (100 βασικός τίτλος + 150 μεταπτυχιακό + 300 διαδακτορικό + 60 επιμόρφωση + 40 δύο άριστες γλώσσες), ενώ στη συνέντευξη είναι 1.000 μόρια. Συνεπώς, με συντελεστή 0,4 για τα προσόντα το μέγιστο είναι 650 × 0,4 = 260 μόρια και με συντελεστή 0,35 για τη συνέντευξη (ειδικά για το 2016) το μέγιστο είναι 1.000 × 0,35 = 350 μόρια. Δηλαδή, στις κρίσεις του 2016 η συνέντευξη θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή προϊσταμένων και θα μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα μιας ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελληνικές συνθήκες και συνήθειες, σας εκφράζω την πλήρη μου αντίθεση με αυτή την αναλογία βαρύτητας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:50 | ΚΒ

  Προς: 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:23 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, όχι αποκέντρωσης αγαπητέ.

  Όσο για τα μεταπτυχιακά, έχουν κ οι απόφοιτοι μεταπτυχιακά, ωστόσο:

  Πείτε μας λίγο, σε ποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνατε δεκτός, μετά από 2 κύκλους εξετάσεων, σε σύνολο 6 μαθημάτων με μεγάλο όγκο ύλης.

  Ακόμη πείτε μας ποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 επιμέρους φάσεις σπουδών, πρακτική άσκηση ΚΑΙ εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

  Αντίθετα, η διαδικασία εισαγωγής στην ΕΣΔΔ είναι άκρως απαιτητική και διαφανής, αλλά… όσα δεν φτάνει η αλεπού…

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:21 | ΘΠ

  Η αδικία όμως μεταξύ ΠΕ και ΤΕ εξακολουθεί να υφίσταται. Για να το καταλάβει κάποιος αρκεί να δει το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔ 105/2014) και των περισσότερων Υπουργείων, σύμφωνα το οποίο, οι υπάλληλοι της κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) αποκλείονται απροκάλυπτα και αναιτιολόγητα από τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, όπως επίσης και από τις περισσότερες θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, κάτι το οποίο καταστρατηγεί το Ν. 4275/15-7-2014 ο οποίος στο αρ.1 ορίζει ότι ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Το παράδοξο είναι μάλιστα πως ο συγκεκριμένος Νόμος αναφέρεται στα«Έχοντας υπόψη» του Προεδρικού διατάγματος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:18 | ΘΠ

  @Παυλίνα
  Παυλίνα με τη δική σου λογική όσοι σπούδασαν στο εξωτερικό ή στο ΕΑΠ και δεν έδωσαν εξετάσεις δεν θα πρέπει να κρίνονται ούτε για τμηματάρχες.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:36 | ΘΠ

  Όσοι θέλουν διάκριση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ εγώ θα πρότεινα το προβάδισμα των ΤΕ έναντι των ΠΕ για να αρθεί η αδικία τόσων χρόνων στη Δημόσια Διοίκηση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 12:10 | ΘΠ

  @Δήμητρα
  Δήμητρα η κατηγορία ΠΕ δεν είναι ανώτερη από την κατηγορία ΤΕ. Πουθενά ο νομοθέτης δεν ορίζει κάτι τέτοιο. Είναι απλά δύο διαφορετικές κατηγορίες της ίδια εκπαιδευτικής βαθμίδας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:09 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Να γινει διαχωρισμος τψν κατηγοριων ΠΕ – ΤΕ. Επίσης είναι άδικο να μοριοδοτείται τόσο πολύ το μεταπτυχιακο (150 μόρια) για ενα χρονο σπουδων. Δηλ. ένας ΤΕ με μεταπτυχιακο έχει πολυ περισσότερα μορια από έναν απόφοιτο ΠΕ π.χ. από έναν μηχανικο 5εους φοίτησης (ΕΜΠ). Επίσης παιδιά με σπουδες στο εξωτερικό 4 ετων τους αναγνωρίζεται οχι μόνο το πτυχίο αλλά και MASTER ενώ οι απόφοιτοι του ΕΜΠ (ΜΙΛΆΩ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ) με 5 ετη σπουδων μόνο το πτυχίο. Είναι δίκαιο αυτό?

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:25 | Παναγιώτης Κ.

  Πιστεύω ότι η συνέντευξη θα πρέπει να παραμείνει παρά το γεγονός ότι δημιουργεί υποψίες μαγειρεμάτων. Θα πρέπει απλά να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα σε αυτή. Εά λειτουργήσει σωστά για μένα είναι πιο σημαντική όπως και η αξιολόγηση για την επιλογή προϊσταμένων από το κριτήριο της εκπαίδευσης και των τυπικών προσόντων. Τα πτυχία που απέκτησε κάποιος δεν τον καθιστούν αναγκάια και κατάλληλο για να επιλεγεί σε θέση προϊσταμένου.

  Η πριμοδότηση των αποφοίτων της σχολής είναι υπερβολική και άδικη για όλους τους υπολοίπους. Με τον τρόπο αυτό θα φτάσουμε στο σημείο στελέχη του Δημοσίου με πολύ καλές σπουδές, μεγάλη εμπειρία, άριστη αξιολόγηση και ικανότητα στη Διοίκηση να υπολείπονται πάντα και μάλιστα πάρα πολύ σε σχέση με οποιονδήποτε απόφοιτο της ΕΣΔΔ.

  Νομίζω ότι το να φύγουμε από ένα άδικο σύστημα για να καταλήξουμε σε ένα άλλο εξίσου άδικο σύστημα δεν θα προσφέρει κάτι στην πολύπαθη Δημόσια Διοίκηση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:23 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 250 ΜΟΡΙΑ, ΗΤΟΙ 100 ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΕΣΔΔΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙς ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝΤΑΙ ( ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ) ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:15 | ΚΒ

  H σχετικά ασθενής μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την εν λόγω σχολή, και τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν (πχ αξιοκρατία) και την διαφοροποιούν από την απαξιωμένη και διαλυμένη από τον κομματισμό και την αδιαφορία δημόσια διοίκηση.

  Για πόσο ακόμα θα πρέπει να επιβραβεύονται η οκνηρία και η προχειρότητα; Ως πότε θα προωθούνται άτομα χωρίς γνώσεις ξένων γλωσσών, χωρίς βασικές γνώσεις πληροφορικής κλπ

  Είναι δυνατόν να καταφέρονται σφόδρα εναντίον των αποφοίτων οι «παλαιο-διοικητικοί», όταν στις υπηρεσίες τους φωνάζουν τους απόφοιτους ακόμα και για να αλλάξουν τον προσανατολισμό μιας σελίδας στην εκτύπωση;

  Είναι ψέμα άλλωστε πως ένας μέσος απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ αναλαμβάνει πολύ σύντομα μετά τον τοποθέτηση του αντικείμενα τα οποία οι παλαιότεροι υπάλληλοι τα θεωρούν δύσκολα ή απαιτητικά, μόνο και μόνο επειδή χρειάζεται για παράδειγμα επικοινωνία με ευρωπαϊκά όργανα ή εξοικείωση με περιβάλλοντα πληροφοριακών συστημάτων;

  Αναφορικά με την μοριοδότηση μεταπτυχιακών: όσο και αν επιθυμούν ορισμένοι να υποβαθμίσουν την φοίτηση στην ΕΣΔΔ, εξισώνοντας την με ένα κοινό μεταπτυχιακό, αυτό δεν είναι δυνατόν καθώς οι ώρες φοίτησης είναι τριπλάσιες τουλάχιστον και τα αντικείμενα που εξετάζονται καλύπτουν το σύνολο των προβληματικών με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας δημόσιος υπάλληλος.

  Ποια η πρόταση σας άλλωστε για απόφοιτο, κάτοχο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου; Γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις…

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:01 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.

  Απαντάω στον Ι.Υπάλληλος που έγραψε:

  «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα των υπαλλήλων ΠΕ (που να προσδιορίζεται με σαφή τρόπο) έναντι των υπαλλήλων ΤΕ και φυσικά των ΔΕ στην κατάληψη θέσης ευθύνης.
  Δεν μπορεί να υπάρχει ισοπέδωση μεταξύ ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Δεν είναι ισότιμες σχολές σε καμία περίπτωση , δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.»

  Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις μία σχολή Θεολογίας, Χαροκόπειο, Πάντειο κλπ με πολύ δυσκολότερες σχολές ΤΕΙ όπως Δομικών έργων κλπ. Όπως αντίστοιχα οι σχολές Πολυτεχνείου είναι πολύ πιο δύσκολες από τις προαναφερόμενες. Στα ΤΕΙ έχεις εργαστήρια υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα και βλέπεις την θεωρία στην πράξη. Δεν κάνεις μόνο θεωρία. Αν το σύστημά ήταν δίκαιο θα έπρεπε να υπάρχει συντελεστής με βάση την δυσκολία της κάθε σχολής ανεξαρτήτως ΠΕ,ΤΕ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:34 | Βασίλης

  Από το σύνολο των σχολίων που θα συγκεντρώσει η διαβούλευση θα είναι χρήσιμο να ανακοινώσετε πόσα από αυτά έγιναν δεκτά. Θα βοηθήσει να καταλάβουμε την αποτελεσματικότητα και αν έχει σημασία ή όχι να γίνεται η διαβούλευση..εκτός αν η γνώση αποτελεί «μονοπώλιο» μόνο των συντακτών του κάθε σχεδίου νόμου.
  Ευχαριστώ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:55 | ΑΝΤΩΝΗΣ Κ.

  Οι ΤΕ σας πείραξαν Κα Δήμητρα. Το ότι με αυτό το νομοσχέδιο σας εξισώνουν με τους ΔΕ δεν σας πείραξε (ίδια μοριοδότηση). Άλλωστε η πρόταξη κατηγοριών έχει να κάνει με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

  1ον Υπερβολική η βαρύτητα της συνέντευξης..
  2ον Εντελώς διαφορετικό το μεταπτυχιακό από το διδακτορικό (από προσωπική εμπειρία ως κάτοχος και των δύο, χημικός). Επιβάλλεται μεγαλύτερη διάκριση, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
  3ον Ως προς την επιλογή προισταμένου, θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ανεξαρτήτως βαθμού και προυπηρεσίας (σε κάθε περίπτωση θεωρώ τελείως λανθασμένα τα προτεινόμενα κριτήρια). Υπάρχουν πολλοί νέοι υπάλληλοι που διορίστηκαν με ΑΣΕΠ, με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, πολύ αποτελεσματικοί στη δουλειά τους, αυτούς πότε περιμένουμε να τους αξιοποιήσουμε;
  4ον Απαραίτητο να καταργηθούν διατάξεις όπως η υποχρεωτική δεκαετής παραμονή σε παραμεθόριο περιοχή και μάλιστα στην Υπηρεσία τοποθέτησης..
  5ον.Όσοι κάνουν αίτηση για Διευθυντές να υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη..