Άρθρο 82 Τροποποίηση διαφόρων διατάξεων

1. Όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας συνάγεται κάτι διαφορετικό.

2. Όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία οι αναφορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου λογίζονται ότι αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3. Όπου στη νομοθεσία ορίζεται ότι επάγγελμα ή δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.

4. Το άρθρο 98 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία».

5. Το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. α’ του ν. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως εξής: «α) η ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.), η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙKE), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία και η Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) με έδρα στην Ελλάδα».

6. Οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (όπως, ενδεικτικά, ο ν. 2166/1993, «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»), περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία.

7. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1047 ΚΠολΔ τροποποιείται ως εξής: «Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, εκτός από τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, ως προς τα χρέη της παραγρ. 1 εδ. πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους, και στις περιπτώσεις του άρθρου 947 παρ. 1 διατάσσεται κατά των νομίμων αντιπροσώπων του διαδίκου που τελεί υπό επιμέλεια».