Άρθρο 86 Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012, υφιστάμενες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να μετατραπούν σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες κατά το άρθρο 72, εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που στο καταστατικό της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που μετατράπηκε προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά πλειοψηφίας από τα προβλεπόμενα στο ν. 3190/1955, οι σχετικές ρήτρες πρέπει να αναπαράγονται στο καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.