Άρθρο 71 Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε άλλη εταιρική μορφή

1. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρία άλλης μορφής με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3. Εάν μετά τη μετατροπή εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας, απαιτείται η συναίνεση τούτων.

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συνεχίζεται με τη μορφή της νέας εταιρίας. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.

3. Εάν στην εκ μετατροπής εταιρία υπάρχουν εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές και η εταιρία μετατρέπεται σε άλλη κεφαλαιουχική εταιρία, οι εταίροι αυτοί θα λάβουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές, ανάλογα με την αξία των εισφορών αυτών πριν από τη μετατροπή, όπως η αξία αυτή είχε αποτιμηθεί στο καταστατικό. Οι υποχρεώσεις όμως τούτων θα παραμείνουν ως εξωεταιρικές υποχρεώσεις, έναντι της εταιρίας μεν, στην περίπτωση των εξωκεφαλαιακών εισφορών, και έναντι των τρίτων, στην περίπτωση των εγγυητικών εισφορών, με το ίδιο περιεχόμενο, όπως και πριν από τη μετατροπή. Η παρούσα παράγραφος δεν θα τύχει εφαρμογής, αν πριν από τη μετατροπή οι παραπάνω εταίροι εξαγοράσουν τα μερίδιά τους σύμφωνα με το άρθρο 41.