Άρθρο 56 Δήλωση εξαγοράς

Στις περιπτώσεις του παρόντος Κεφαλαίου, όπου η εταιρία προβαίνει σε δήλωση εξαγοράς μεριδίων από εταίρο ή τρίτο, η δήλωση αυτή γίνεται από το διαχειριστή.