Άρθρο 63 Έλεγχος

1. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α § 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του ως άνω άρθρου 42α.

2. Με την επιφύλαξη του προηγουμένου άρθρου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.