Άρθρο 59 Συμβάσεις εταιρίας με εταίρους ή το διαχειριστή

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας με εταίρους ή το διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 24 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους εντός μηνός από τη σύναψή της. Αν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

2. Το καταστατικό μπορεί να υποβάλλει συγκεκριμένες ή και όλες τις συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή το διαχειριστή σε έγκριση των εταίρων. Οι συμβάσεις αυτές που ενδέχεται να βλάπτουν τα συμφέροντα των δανειστών επιτρέπονται μόνο αν συμφωνείται ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρία θα ικανοποιούνται μετά την ικανοποίηση των άλλων δανειστών της. Συμφωνίες εταιρίας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

3. Η υπό της εταιρίας εξόφληση δανείων ή πιστώσεων που παρασχέθηκαν σ’ αυτήν από τους εταίρους απαγορεύεται, εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει τα δάνεια ή οι πιστώσεις να έχουν χορηγηθεί αντί κεφαλαιουχικών εισφορών. Αυτό θα συμβαίνει αν πιθανολογείται ότι τρίτος δεν θα τα είχε παράσχει με το ίδιο ευνοϊκούς όρους που τα παρέσχε ο εταίρος. Σε περίπτωση πτώχευσης ο δανειστής εταίρος εμφανίζεται ως πιστωτής μειωμένης εξασφάλισης.