Άρθρο 43 Αρχή ισότητας των μεριδίων

1. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια.

2. Αν δεν προβλέπει κάτι άλλο το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς την οποία εκπροσωπούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

  • Η ελάχιστη ονομαστική αξία ενός ευρώ ανά μερίδιο είναι προβληματική και στην πράξη εν μέρει καταργεί τα πλεονεκτήματα της θέσπισης ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίο ενός ευρώ.

    Για παράδειγμα, έστω ότι 5 συνεταίροι συμφωνούν να ιδρύσουν εταιρεία της συγκεκριμένης μορφής, όπου ένας από αυτούς θα λάβει ποσοστό 9,375% επί των συνολικών μεριδίων. Αυτό σημαίνει ότι ο ελάχιστος αριθμός μεριδίων που θα λάβει ο συγκεκριμένος εταίρος, με βάση τον παραπάνω περιορισμό, είναι 9.375 με ονομαστική αξία 9375 ευρώ, επομένως η ελάχιστη ονομαστική αξία της εταιρείας για να υλοποιηθεί αυτός ο περιορισμός είναι 100.000 ευρώ. Τέτοια σενάρια φαντάζουν υπερβολικά, ωστόσο είναι αρκετά σύνηθες στην επιχειρηματική πρακτική τα ποσοστά των εταίρων να μην είναι στρογγυλοποιημένοι αριθμοί, με μικρή ευελιξία αλλαγής τους.

    Θα πρότεινα ως ελάχιστη ονομαστική αξία ενός μεριδίου το ένα λεπτό του ευρώ, ή την διαγραφή του περιορισμού.