Άρθρο 68 Λόγοι λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων (γ) σε περίπτωση που κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό.