Άρθρο 69 Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Με σκοπό την καλύτερη περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μπορεί να διενεργεί και νέες πράξεις.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι.

4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται και στον εκκαθαριστή.