Άρθρο 60 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

  • Αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν κύρια συνιστώσα λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας. Ο περιορισμός τους στις ελάχιστες δυνατές είναι καθοριστικός για την ελκυστικότητα της εταιρικής μορφής.