Άρθρο 64 Δημοσίευση των καταστάσεων

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

  • 5 Δεκεμβρίου 2011, 13:22 | Χριστόπουλος Επαμεινώνδας

    Η δημοσίευση καταστάσεων και ισολογισμών πρέπει να γίνεται δωρεάν σε σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ή σε ανοιχτή σελίδα στο διαδίκτυο ( όπως πχ η http://αντιγηρανση.gr ) και να σταματήσει η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το ανόητο έξοδο για τις επιχειρήσεις, που γίνεται μόνο ως «ρουσφέτι» προς τους εκδότες, έτσι ώστε να έχουν έσοδα.