Άρθρο 67 Εταιρία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

Σε περίπτωση που η εταιρία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια του άρθρου 3 § 2 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας, την υιοθέτηση άλλου μέτρου ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης.