Άρθρο 57 Μονοπρόσωπη εταιρία

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η εταιρία είναι ή γίνει μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου θα πρέπει να προκύπτει από το Γ.Ε.ΜΗ.