Άρθρο 72 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

1. Εταιρία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, ανάλογα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με εφαρμογή του άρθρου 75 του παρόντος. Από την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. η μετατρεπόμενη εταιρία συνεχίζεται με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Κατά τη μετατροπή μπορούν να αναληφθούν νέες εισφορές οποιουδήποτε είδους.

3. Εάν μετά τη μετατροπή οι εταίροι της εταιρίας πρόκειται να έχουν εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεσή των εταίρων ή των μετόχων εκείνων που θα ευθύνονται.

4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή εις ολόκληρο και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρίας συγκατατέθηκαν εγγράφως για τη μετατροπή της εταιρίας.

  • 24 Νοεμβρίου 2011, 14:05 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

    Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορεί και η ανώνυμη εταιρία να μετατραπεί σε Ι.Κ.Ε. (στη διαβούλευση είδα συγκεκριμένα για ΕΠΕ) οπότε και θα πρέπει να προστεθούν κάποιες διατάξεις πιο συγκεκριμένες επ’αυτού. Μία τέτοια δυνατότητα θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις στην επαρχία, όπου η τρανταχτή πλειοψηφία των ανωνύμων εταιριών είναι οικογενειακές επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 500.000€ , και οι δημοσιεύσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές.