Άρθρο 24 Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και τα εξής βιβλία: (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο θα καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης τούτων και τα τυχόν ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης», στο μέτρο που οι τελευταίες λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ο επικαλούμενος τα βιβλία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

  • 28 Νοεμβρίου 2011, 10:33 | Αθανάσιος Σαμαράς

    Φορολογικά, τι βιβλία θα πρέπει να τηρούνται;

  • 25 Νοεμβρίου 2011, 22:42 | Κώστας Ζηκογιάννης

    Και πάλι πρέπει να σημειωθούν τα προβλήματα που εισάγει η καθιέρωση δυνατότητας πρωτότυπου κειμένου στα αγγλικά… (εφαρμογή από Έλληνες δικηγόρους και δικαστές, φυσικός δικαστής κλπ.).