Άρθρο 55 Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε περί αυτού απόφαση των εταίρων. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρο, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Το δικαστήριο όμως μπορεί να διατάξει την απόκτηση των μεριδίων από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3.