Άρθρο 35 Είδη εισφορών

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων.

2. Οι εισφορές των εταίρων είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό μερίδιο εκπροσωπεί ένα μόνο είδος εισφοράς. Ο εταίρος μπορεί να έχει περισσότερα μερίδια, που αντιστοιχούν σε περισσότερα είδη εισφορών.

3. Ο αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς το1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων.

2. Οι εισφορές των εταίρων είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό μερίδιο εκπροσωπεί ένα μόνο είδος εισφοράς. Ο εταίρος μπορεί να έχει περισσότερα μερίδια, που αντιστοιχούν σε περισσότερα είδη εισφορών.

3. Ο αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του.