Άρθρο 14 Νόμιμη διαχείριση

1. Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας διενεργούνται από τον εταίρο ή από κοινού από τους εταίρους εκείνους, που έχουν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών (νόμιμη διαχείριση).

2. Απέναντι στους τρίτους καλής πίστεως δεν μπορεί να αντιταχθεί ότι ο διενεργήσας πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης εταίρος δεν είχε την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων. Οι εταίροι που διενήργησαν πράξεις διαχείρισης ή εκπροσώπησης, χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων, ευθύνονται εις ολόκληρον απέναντι στην εταιρία για κάθε ζημία που υπέστη από τις πράξεις αυτές. Την αγωγή για αποκατάσταση της ζημίας μπορεί να ασκήσει και κάθε εταίρος ή δανειστής της εταιρίας.

3. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρίας, μπορεί να διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά.

  • 25 Νοεμβρίου 2011, 21:07 | Κώστας Ζηκογιάννης

    Είναι αναγκαίο στην παράγραφο 3 να διασαφηνιστεί αν ρυθμίζεται ενιαία αυτή η εξαίρεση σε περίπτωση επείγοντος ή αν θα ισχύει και αυτή μόνο αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Ως έχει η διάταξη δείχνει περισσότερο κοντά στην πρώτη εκδοχή, δεδομένου ότι στην παράγραφο 1 υπάρχει ρητά η σχετική επεξήγηση, ενώ στην 3η όχι.