Άρθρο 7 Η ιδρυτική πράξη

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συστήνεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά (ιδρυτές).

2. Η πράξη σύστασης της εταιρίας καταρτίζεται με έγγραφο, που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή εισφέρονται στην εταιρία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός.

3. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να συντάσσονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

 • 25 Νοεμβρίου 2011, 21:44 | Κώστας Ζηκογιάννης

  Νομικό έγγραφο που συντάσσεται στην Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι συνταγμένο μόνο στην ελληνική γλώσσα ως κύρια και προέχουσα και σε περίπτωση μετάφρασής του κάθε δυσχέρεια ερμηνείας θα πρέπει να παραπέμπεται στην αρχική ελληνική εκδοχή. Μην αμελείτε το γεγονός ότι αυτό το κείμενο θα πρέπει να το χειριστούν Έλληνες δικηγόροι και Έλληνες δικαστές και δεν μπορεί να απαιτείται η σχετική γλωσσομάθεια από όλους αυτούς… Τίθενται μέχρι και ζητήματα «φυσικού δικαστή»…

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 13:09 | Αθανάσιος Σαμαράς

  Ερώτηση: γιατί μόνο σε Ελληνικά ή Αγγλικά, δεν μπορεί να είναι γραμμένο σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πως δικαιολογείτε αυτή τη προτίμιση;

 • 24 Νοεμβρίου 2011, 10:32 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Γιατί το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό (παρ.2 άρθρο 7); Ποια είναι αυτή η ειδική διάταξη νόμου που το επιβάλλει; Πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα.

 • 22 Νοεμβρίου 2011, 17:39 | Κιρκόντζογλου Σάββας

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις. Καταστατικό στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα;Μήπως θα έπρεπε να είναι στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα;