Άρθρο 21 Δημοσιότητα

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005.

2. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

  • 22 Νοεμβρίου 2011, 15:13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ

    Αυτό που συμβαίνει με τις διάφορες Δημοσιέυσεις είναι να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις κάθε φορά με ένα μεγάλο κόστος το οποίο επηρεάζει τα αποτελέσματα και το κόστος λειτουργίας. Όλα αυτά τα μικροέξοδα, που ναι μεν φαίνονται μικροέξοδα, όμως επειδή είναι πάρα πολλά στο τέλος βγαίνει ένα σημαντικό ποσό.

    Ενσωματώστε ένα μηχανισμό Ηλεκτρονικής ενημέρωσης χωρίς κόστος. Ήδη οι επιχειρήσεις καταβάλουν φόρο, άς έχουν και κάτι σαν ανταπόδωση.