Άρθρο 7 Μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός ΖΕΠ, εκτός των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι ακόλουθες επιπλέον απαιτήσεις:

1.    Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων, τη λειτουργία τους, τη μεταφορά και αποθήκευση των υλικών εξόρυξης και την αποκατάσταση του χώρου εξόρυξης, εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών της χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, ώστε να αποφεύγονται οι οχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.

Ο έλεγχος της αποκατάστασης του χώρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εξορυκτικής δραστηριότητας.

2.    Εφαρμόζεται η βέλτιστη κατά περίπτωση μέθοδος εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, στο πλαίσιο της οικονομικής βιωσιμότητας και της αειφορίας, εξετάζοντας ως πρώτη δυνατότητα την εφαρμογή υπόγειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:27 | ΔΕΗ Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  εδάφιο 1
  Προτείνεται το εδάφιο 1 του άρθρο 7 να τροποποιηθεί ως εξής:
  ‘1. Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων, τη λειτουργία τους, τη μεταφορά και αποθήκευση των υλικών εξόρυξης και την αποκατάσταση του χώρου εξόρυξης, εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ όπως αυτές περιγράφονται στην υποβληθείσα ΕΟΜ, ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία ανήκει η εξορυκτική δραστηριότητα όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, ώστε να αποφεύγονται οι οχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.
  Ο έλεγχος της αποκατάστασης του χώρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εξορυκτικής δραστηριότητας. ’

  εδάφιο 2
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του Νόμου σε νέες εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη κοιτάσματος λιγνίτη μεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης, η τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη μέθοδος εκμετάλλευσης είναι επιφανειακή με μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας, προτείνεται το εδάφιο 2 του άρθρου 7 να τροποποιηθεί ως εξής:
  ‘1. Εφαρμόζεται η βέλτιστη κατά περίπτωση μέθοδος εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, στο πλαίσιο της οικονομικής βιωσιμότητας και της αειφορίας, εξετάζοντας ανάλογα με το είδος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος τη δυνατότητα εφαρμογής υπόγειας εκμετάλλευσης.’

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι όροι «βέλτιστες πρακτικές» και «βέλτιστη κατά περίπτωση μέθοδος εκμετάλλευσης» είναι ασαφείς και οδηγούν σε παρερμηνείες ή και σε καταχρηστικές εφαρμογές. Η πλήρης απαγόρευση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στις ΖΕΠ είναι η μόνη περιβαλλοντικά ορθή λύση που διασφαλίζει πλήρως την προστασία των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους. Είναι δε η πιο ξεκάθαρη, άρα και η ευκολότερα εφαρμόσιμη. Δεν υπάρχει αποδεκτό όριο ενόχλησης, το οποίο να μπορεί να εξασφαλίσει τη συνύπαρξη πουλιών και εξορύξεων. Προτείνουμε να απαγορευτούν εντελώς οι εξορυκτικές δραστηριότητες στις ΖΕΠ.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 7 Μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων

  Γενικότερο σχόλιο
  Οι εξορυκτικές δραστηριότητες δεν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέσεις με τις υπόλοιπες αδειοδοτούμενες δραστηριότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις για την προστασία των πτηνών. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα η ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο μας στο άρθρο 7 της ΚΥΑ και προτείνεται η διαγραφή του, εκτός και εάν προστεθούν σχετικά άρθρα με μέτρα προστασίας για έργα βιομηχανικά – βιοτεχνικά – τουριστικά καθώς και έργα δημόσιας ωφέλειας εντός ΖΕΠ. Επιπρόσθετα, ο «έλεγχος της αποκατάστασης του χώρου…» είναι εκτός αντικειμένου της εν λόγω ΚΥΑ.

  Ειδικότερα σχόλια
  α) Παράγραφος (1)
  Αναφέρει ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία εξορυκτικών έργων εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές, «σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών της χαρακτηρισμού της ΖΕΠ……».
  Αυτό το θεωρούμε αρκετά ασαφές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά από πού και πως προσδιορίζονται οι «οικολογικές απαιτήσεις».
  β) Παράγραφος (2)
  Ενώ αναφέρει ότι εφαρμόζεται η βέλτιστη κατά περίπτωση μέθοδος εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής……» θέτει στο τέλος θέμα να εξετάζεται «ως πρώτη δυνατότητα η εφαρμογή υπόγειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων»
  Αυτό το τελευταίο κρίνεται αδόκιμο επιστημονικά. Για κάποιες εκμεταλλεύσεις ορυκτών (π.χ. λιγνίτης, βιομηχανικά ορυκτά όπως ποζολάνες, περλίτες, μπεντονίτες και άλλα πολλά) η επιφανειακή εκμετάλλευση είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
  Προτείνουμε η έκφραση αυτή «εξετάζοντας ως πρώτη δυνατότητα την εφαρμογή υπόγειας εκμετάλλευσης…..» να διαγραφεί.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 7- Μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων
  Το άρθρο δεν περιέχει καμία δέσμευση ή υλοποιήσιμη διοικητική διαδικασία, τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Πρόταση: Να περιληφθεί υποχρέωση περίληψης στην ΕΠΟ των έργων εντός ΖΕΠ η υπόγεια εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Η πρακτική αυτή ήδη προτιμάται από εξορυκτικές εταιρίες σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

 • 2 Νοεμβρίου 2010, 00:05 | Αγιαννιτόπουλος Αλέξιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  1. Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων, τη λειτουργία τους, τη μεταφορά και αποθήκευση των υλικών εξόρυξης και την αποκατάσταση του χώρου εξόρυξης, εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών της χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, ώστε να αποφεύγονται οι οχλήσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.
  Ερωτώ: υπάρχει εξορυκτική δρασρτηριότητα όπου η όχληση είναι ΄τέτοια που δεν ενοχλούνται τα είδη;….με καλέμι και σκουπάκι θα γίνει η εξόρυξη;;……ενώ για την θήρα έχει απαγόρευση για τις εξορυκτικές
  δραστηριότητες επικαλούμαστε τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών της χαρακτηρισμού της ΖΕΠ…..
  Δηλαδή συγκρίνεται το κυνήγι με την εξορυκτική δραστηριότητα;;;

 • 1 Νοεμβρίου 2010, 14:10 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  συνφωνω με τον ΓΤ ..καμμια θεση δδεν εχουν τα λατομεια οποιουδηποτε ειδους εντός ΖΕΠ…αυτό ειναι ανεκδοτο πιά!!…υπάρχουνε λατομικα΄υλικά και σε άλλες θεσεις…εξαντλήθηκαν εκεινες και μπηκαμε και στις ΖΕΠ???? εχετε παει σε λατομείο μεσα σε natura να δειτε τι γινετε τωρα??? εε πηγαινετε και μετα ξανασκεφτείτε το …

 • 29 Οκτωβρίου 2010, 11:08 | Γρηγόρης Τσιμπίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 8  0

  ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙ???
  ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!