Άρθρο 4

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα εθνικά πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων εγκρίνονται και εφαρμόζονται υποχρεωτικά με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του τυχόν εκάστοτε καθ’ ύλην συναρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.»

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:19 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 4.

  Παράγραφος 2,
  Εδάφιο 3,
  Να εξεταστεί η συνταγματικότητα της διάταξης. Υπάρχει απορριπτική απόφαση του ΣΤΕ ΕΑ Στ’ 194/2006 για υπέρ ιδιωτών αναγκαστική απαλλοτρίωση των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συνεπώς και όσων ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε

  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • Ίδιο σχόλιο με το άρθρο 1.

  Τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Πρότυπα δεν εγκρίνονται από κανένα Υπουργό, αλλά εκπονούνται, εγκρίνονται ή υιοθετούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής Τυποποίησης, από αντίστοιχα αντιπροσωπευτικά Τεχνικά Όργανα, όπου διασφαλίζεται η απαιτούμενη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

  Τα Πρότυπα, προαιρετικής εφαρμογής από τη φύση τους, μπορούν ωστόσο να τεθούν σε υποχρεωτική ισχύ με νομοθετικές ρυθμίσεις, μια εκ των οποίων μπορεί να είναι απόφαση Υπουργού.

  Κατά συνέπεια, έστω και αν η λέξη «εγκρίνονται» υπήρχε και στον τροποποιούμενο νόμο, οφείλει να απαλειφθεί σε αυτή τη τροποποίηση, διότι μπήκε αρχικά λανθασμένα. Αντίθετα η υπόλοιπη φράση «εφαρμόζονται υποχρεωτικά με Κοινή Απόφαση ….» μπορεί να παραμείνει εφόσον εκφράζει την βούληση της Πολιτείας να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή των σχετικών Προτύπων.

  Άλλωστε, η μέχρι σήμερα διαχείριση του θέματος της εκπόνησης ή υιοθέτησης και έγκρισης των Προτύπων Διαχείρισης Συσκευασιών γίνεται μέσω αντιπροσωπευτικής Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής, της ΕΛΟΤ ΤΕ94, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα και στα αντίστοιχα Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Όργανα Τυποποίησης.

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 12:27 | Ν. Β

  Εθνικά πρότυπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο στην Ελλάδα αλλα και στις λοιπές χώρες της ΕΕ μπορεί να εκπονήσει ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης ΠΑΝΤΑ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους κλάδους/ φορείς.
  Επειδή δε η τεχνολογία τρέχει γρήγορα για λόγους ευελιξίας καλόν είναι να μην καθιστανται τα προτυπα υποχρεωτικά, ΄λλά να γίνεται απλώς παραπομπή σε αυτά.