Άρθρο 3

Το άρθρο 9 του Ν.2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετά από αίτηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) για το συγκεκριμένο σύστημα στο όνομα του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

3. Αν ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή / και να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.

Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήματος αυτού και να υποχρεώνει τον διαχειριστή να συμμετάσχει σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 31ης Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία δημοσιεύεται στον κατάλογο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 13.»

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 15:23 | ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΜΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ,

  Δεδομένης της δραστηριότητάς της εταιρίας μας στον τομέα της ανακύκλωσης συσσωρευτών και στην παραγωγή δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου, ως και στην εισαγωγή και εξαγωγή συσσωρευτών και πάσης φύσεως υλικών και εξαρτημάτων αυτών), καθώς και υπό της ιδιότητάς της, ως συνεργαζόμενου διαχειριστή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με την επωνυμία «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.», επιθυμεί να καταθέσει τις απόψεις – προτάσεις της, επισημαίνοντας ειδικότερα τα κάτωθι :

  -Καθιέρωση από τον επιβλέποντα φορέα ενιαίου μητρώου υπόχρεων διαχειριστών ανά κατηγορία αποβλήτου και ενημέρωση αυτού σε ετήσια βάση .
  -Έκδοση πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής ενημερότητας με ετήσια ισχύ για τους καταχωρημένους στο μητρώο διαχειριστές , για τη χορήγηση της οποίας θα ελέγχεται η καταβολή της χρηματικής εισφοράς και η κατοχή των σχετικών αδειών λειτουργίας.

  -Ως προς τα τοξικά απόβλητα , καθιέρωση από τον επιβλέποντα φορέα μητρώου των σημείων συλλογής (π.χ. ηλεκτρολογεία / συνεργεία κ.λ.π. ) και καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού περιβαλλοντικής ενημερότητας με τριετή ισχύ. Για την χορήγηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προσκομίζονται το βιβλίο καταγραφής των αντικαταστάσεων του μεταχειρισμένου αποβλήτου σε συνδυασμό με τα Ε.Α.Ε.Α. τα οποία πιστοποιούν ότι όλη η ποσότητα των χρησιμοποιημένων αποβλήτων που παραδόθηκε σε κάθε τέτοιο σημείο οδηγήθηκε μέσο του νόμιμου δικτύου στην ανακύκλωση.

  -Πέρα από τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης από τον επιβλέποντα φορέα ανά τριετία για τη χορήγηση του Π.Ε.Δ . , ο επιβλέπων φορέας να έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών , αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας , οιαδήποτε στιγμή υπάρχουν υπόνοιες κακοδιαχείρισης , παράνομης διακίνησης αποβλήτων ή εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ως προς τα κόστη λειτουργίας ή την επίτευξη των στόχων αυτών ( σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 θ Ν. 2939/01)

  Με εκτίμηση

  Για την Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αρθρο 3 [ τροποποίηση αρθρ. 9 του Ν. 2939]
  Για την χορήγηση του ΠΕΔ ή την τροποποίηση των όρων της έγκρισης η την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, πλην των παραπάνω αναφερόμενων, πρέπει να ορισθούν στον Νόμο και όχι στα εκάστοτε Προεδρικά Διατάγματα αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μη επίτευξη στόχων μπορεί να είναι συνεπακόλουθο της απουσίας ελέγχου εφαρμογής του Νόμου, τόσο στους υπόχρεους καταβολής χρηματικής εισφοράς, όσο και στους παραγωγούς αποβλήτων, που αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας .
  Επιπλέον προτείνουμε την καθιέρωση μητρώου υπόχρεων διαχειριστών και την έκδοση πιστοποιητικού «περιβαλλοντικής» ενημερότητας, το οποίο θα εκδίδεται από το ΓΕΣΔΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε Σύστημα, και θα έχει αντίστοιχη χρήση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παράγραφος 2 εδάφιο β

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
  —————–
  …καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ε.Α.Α.)
  ————————————————————-
  Απαλοιφή

  ΣΧΟΛΙΑ
  ——
  Η τροποποίηση αυτή καταργεί χωρίς λόγο την υφιστάμενη απόφαση αριθμ. 16489/2389/Ε103 ΦΕΚ111/23-8-2002. Να παραμείνει η ισχύουσα ρύθμιση ως έχει. Ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει από το Ν.2939/01 ως αρμοδιότητα να εισηγείται προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ τυχόν αναπροσαρμογές του τέλους αυτού.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:33 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με τη παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου που αφορά τις διατάξεις για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

  Παράγραφος 2,
  Η άδεια εγκατάστασης να δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης.

  Παράγραφος 4,
  Εδάφιο β,
  Να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο γιατί θα επιβραδύνει την διαδικασία.
  Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση των υπηρεσιών ως προς την αρμοδιότητα τους και όσες είναι σύμφωνες με το χωροταξικό. Επιπλέον οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος θα πρέπει στην περίπτωση που λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρνητικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες δεν στηρίζονται στο Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ , να τις απορρίπτουν και να προχωρούν στην αδειοδότηση του έργου.

  Παράγραφος 7,
  Εδάφιο ιιι,
  Να διαγραφεί “ .. οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ”. Είναι δυνατόν να εκδίδονται πρωτόκολλά εγκατάστασης από τα Δασαρχεία χωρίς την άδεια εγκατάστασης από την Περιφέρεια;
  Θα αποτελέσει σοβαρό λόγο για προσφυγές.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε
  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 21:38 | RF Energy A.E.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου που αφορά τις διατάξεις για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

  Αρχικά προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 3 η ακόλουθη παράγραφος:

  «Προς επίτευξη του εθνικού στόχου του άρθρου 1, τα μεγάλα έργα, επίγεια ή υπεράκτια, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 300MW είτε είναι αυτοτελή, είτε συστάδα σταθμών Α.Π.Ε. (clusters) με κοινούς όρους σύνδεσης, να εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες αιτήσεις ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της αίτησης, τόσο από τη Ρ.Α.Ε. όσο και από τις υπόλοιπες αδειοδοτούσες Αρχές ή γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες. Ο χρόνος ανταπόκρισης δε για τα έργα αυτά να μην ξεπερνάει το ήμισυ του υφιστάμενου χρόνου αξιολόγησης.»

  Αιτιολογία:

  Ο πολύ αργός ρυθμός ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στη χώρα μας δεν πρόκειται να αυξηθεί ποτέ τόσο ώστε να καθίσταται εφικτός ο στόχος του 20/20/20 αν δεν προχωρήσουν μεγάλα έργα Α.Π.Ε. τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα σε μια αδειοδοτική διαδικασία που δε λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τα έργα αυτά εκτός των άλλων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρές ενέσεις αναζωογόνησης της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου η οποία τροποποιεί την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 να τροποποιηθεί ως εξής:

  Διατύπωση σχεδίου νόμου:

  «Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί εντός τεσσάρων (4) μηνών την αιτηθείσα Προσφορά Σύνδεσης, η οποία καθίσταται οριστική και δεσμευτική με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ε.Π.Ο., και η οποία έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.»

  Τροποποίηση:

  «Το αίτημα για διατύπωση οριστικής προσφοράς σύνδεσης τυγχάνει απαντήσεως εντός τεσσάρων (4) μηνών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Μετά την έκδοση της Ε.Π.Ο. και της έγκρισης επέμβασης καθίσταται οριστική. Στην περίπτωση δε μη εκδόσεως της Ε.Π.Ο. εντός του εν λόγω διαστήματος παύει να ισχύει.»

  Αιτιολογία:

  Με την τροποποίηση αυτή παύει το φαινόμενο της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο Σύστημα από ανενεργές άδειες οι οποίες εμποδίζουν την πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων.

  Τέλος προτείνουμε να μη συμπεριληφθεί το εδάφιο γ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου.

  Διατύπωση σχεδίου νόμου:

  «Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η κατ’ αρ. 14 του ν.998/1979 πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Δασάρχη στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, μετά την κατά νόμο δημοσιοποίησή της, αυτή έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης καθώς επίσης και πρωτόκολλο εγκατάστασης στην έκταση, ασχέτως εάν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού.»

  Αιτιολογία:

  Δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται πλήρως ενστάσεις κατά της πράξης χαρακτηρισμού μέχρι του σημείου έκδοσης του πρωτοκόλλου εγκατάστασης αφενός γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να διεκδικήσει με νόμιμα μέσα την ακύρωση διοικητικών πράξεων τις οποίες αμφισβητεί και οι οποίες θίγουν κεκτημένα του, και αφετέρου μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση πράξεων χαρακτηρισμού μετά την πραγματοποίηση πολυδάπανων έργων από τον επενδυτή με σημαντική ζημία γι’ αυτόν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απόφαση του ΣτΕ 964/2008 για παρεμφερές ζήτημα με την οποία ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 7440/3.10.2005 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Με τιμή,

  Για την RF ENERGY Α.Ε.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 12:24 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΩΡΏ ΠΩς ΠΡΏΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Ο ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 12:09 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΊ Ο ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 14:21 | Κυρκίτσος Φίλιππος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο 3.1 να προστεθεί και η εξής πρόταση:

  «Ο ΕΟΕΔΣΑΠ μπορεί να διενεργήσει και έκτακτους ελέγχους σε ΣΕΔ είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από καταγγελίες από κοινωνικούς φορείς ή επωνύμως από φυσικά πρόσωπα, για παραβιάσεις των όρων λειτουργίας των ΣΕΔ, και ελέγχει την πληρότητα των όρων λειτουργίας των ΣΕΔ.»

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 12:06 | Ν. Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  επειδή ο ελεγχος απαιτεί εξειδικευμενη γνώση που ως συνήθως δεν βρίσκεται στο προσωπικό του οργανισμού καλόν είναι να ανατίθεται σε τρίτο ανεξατητο και αμερόληπτο φορέα πιστοποιησης .

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:56 | ideas4u.net
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το άρθρο του νόμου είναι τόσο κωδικοποιημένο που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει και στη συνέχεια να το σχολιάσει κανείς!

  πάντως όταν ορίζουμε σε μία επιτροπή να ελέγξει κάτι, πχ το σύστημα εναλλακτικής διαχείρησης, τότε αυτό που πετυχαίνουμε είναι να δημιουργούμε άλλη μία εστία διαφθοράς!

  Ο μόνος που μπορεί να ελέγξει κάτι ει΄ναι ολόκληρη η πολιτεία!

  Οι παραπάνω φορείς θα πρέπει να λογοδοτούν στο διαδίκτυο σε σελίδα ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, από τον ξυλουργό μέχρι και τον υπουργό, και όλοι να βλέπουν τις ενέργειες των εν λόγω φορέων.

  Αυτομάτως και χωρίς καμία διαδικασία να προβλέπεται συγκεκριμένη παρέμβαση από τη δικαιοσύνη αν δεν τηρούνται οι συμφωνίες!

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 20:21 | Δημήτρης Τσότσος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλησπέρα,

  Παρ.1:

  Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι αυτεπάγγελτος σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς δηλ. να απαιτείται αίτηση του συστήματος.
  Ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να είναι αφενός ορκωτός λογιστής για τα οικονομικά (δηλ. έλεγχος παραστατικών) και αφετέρου ο ΕΟΕΔΣΑΠ για συνδυασμένο έλεγχο τεχνικών ΚΑΙ οικονομικών στοιχείων. Μόνο έτσι θα αποκαλυφθούν θέματα/παρατυπίες που ο ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει π.χ. εικονικές παραδόσεις φορτίων, ψεύτικες ποσότητες ή διαδρομές κλπ. (στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί τέτοιες δηλώσεις όπως συλλογή/μεταφορά φορτίων από το ίδιο φορτηγό ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στην Κρήτη και στην Αλεξανδρούπολη…).

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 11:07 | D.Servis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα, τοπικο ή διεθνή.