Άρθρο 2

Το άρθρο 7 του Ν. 2939/20001 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. H παράγραφος Β.2.β) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:

Οι διαχειριστές συσκευασιών, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης με εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία θα πρέπει να έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων συστημάτων σε ήδη λειτουργούντα συστήματα.

Η συμμετοχή στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης:

i) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαχειριστή χρηματικής εισφοράς, η οποία προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα τυχόν άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με το εδάφιο ια της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

ii) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει τις συσκευασίες με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα.

iii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12.

Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ενός συστήματος, το ποσό που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ο οποίος διαθέτει αυτό το ποσό για την εκπλήρωση των σκοπών του.»

2. Μετά το τμήμα Δ προστίθεται τμήμα Ε ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 9.4, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήματος. Προς τούτο ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. απαιτεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το σύστημα.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 15:39 | ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΜΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ,

  Δεδομένης της δραστηριότητάς της εταιρίας μας,στον τομέα της ανακύκλωσης συσσωρευτών και στην παραγωγή δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου, ως και στην εισαγωγή και εξαγωγή συσσωρευτών και πάσης φύσεως υλικών και εξαρτημάτων αυτών), καθώς και υπό της ιδιότητάς της, ως συνεργαζόμενου διαχειριστή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.», επιθυμεί να καταθέσει τις απόψεις – προτάσεις της, επισημαίνοντας ειδικότερα τα κάτωθι :

  – Στην παράγραφο Δ του άρθρου 7 Ν. 2939 : Η ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στον επιβλέποντα φορέα από τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης να κατατίθεται σε τυποποιημένη υποχρεωτική φόρμα για το σύνολο των συστημάτων που δραστηριοποιούνται στην αυτή κατηγορία διαχείρισης αποβλήτων , η οποία να καλύπτει το σύνολο των πληροφοριών που οφείλει να γνωστοποιήσει το σύστημα , ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων.
  Η έκθεση εκτός από τον προγραμματισμό λειτουργίας του συστήματος για τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να περιλαμβάνει και απολογισμό των στόχων της προηγούμενης χρήσης με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση όταν αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί και υφίστανται σοβαρές αποκλίσεις.

  -Να θεσπιστούν ασφαλή κριτήρια για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματικής εισφοράς που οφείλει να καταβάλει στο σύστημα ο συμμετέχων σε αυτό διαχειριστής και ασφαλή κριτήρια ελέγχου και εξακρίβωσης της ειλικρίνειας της δήλωσης εκάστου διαχειριστή . Να εξετασθούν πιθανές λύσεις για τη διασταύρωση των εκάστοτε δηλούμενων ποσοτήτων παραγόμενων αποβλήτων, διασταύρωση καταχωρημένων στοιχείων (intrastat, διασαφήσεις) και δηλωθέντων ποσοτήτων παραγόμενων αποβλήτων.

  Με εκτίμηση

  Για την Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 2ιιι.
  Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος ή άλλη περίπτωση παύσης λειτουργίας αυτού, το εναπομείναν κεφάλαιο θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς χρήση για την ανακύκλωση του προϊόντος ή προϊόντων τα οποία διαχειρίζονταν το εν λόγω σύστημα. Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να διατεθεί είτε στο νέο σύστημα το οποίο θα αναλάβει, είτε στους ΟΤΑ. Η διάθεση αυτών των κεφαλαίων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, (πχ μελέτες τις οποίες δύναται να αναθέσει ο ΕΟΕΔΣΑΠ), αντίκειται στις αρχές του ίδιου του Νόμου 2939, καθώς αυτά έχουν καταβληθεί από υπόχρεους ιδιώτες (τους παραγωγούς) για την ανακύκλωση και μόνο.
  Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΟΕ
  Δρ Επ.Βοναζούντας
  Γενικός Διευθυνής

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 05:09 | Ηλίας Ορδόλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

  Κατ’ αρχή θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εφαρμογή της δημόσιας διαβούλευσης που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στα τεκταινόμενα της χώρας μας.

  Κατά την άποψή μας το σχέδιο τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) αξιολογείται κατά βάση θετικά δεδομένου ότι επιχειρεί να καλύψει υπαρκτές θεσμικές ανάγκες και κενά του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που εκκρεμούν την τελευταία 8ετία.
  Συγκεκριμένα, στα θετικά του Νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η αποσαφήνιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που μέχρι σήμερα δεν ήταν απόλυτα σαφής, η διευκόλυνση στην έκδοση του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ), η συσχέτιση μεταξύ παραγομένων αποβλήτων και τελών καθώς και ο προσδιορισμός οικονομικών κινήτρων στους ΟΤΑ για την προώθηση της ανακύκλωσης.
  Όμως είμαστε αντίθετοι με κάποια άρθρα του Νομοσχεδίου που πιστεύουμε θα δημιουργήσουν πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις καθώς και θέματα συνταγματικότητας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν τροχοπέδη στους ρυθμούς ανάπτυξης της ανακύκλωσης.
  Συγκεκριμένα:
  Α) Οι αρμοδιότητες του ΕΟΕΔΣΑΠ για παράδειγμα θα μπορούσαν με την κατάλληλη στελέχωση να καλυφθούν από την Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης κάτω από την Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος.
  Άλλωστε όπως έχει κατ’ επανάληψη τονισθεί ο ρόλος των Υπουργείων πρέπει να είναι καθαρά επιτελικός.
  Θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί άστοχο με τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της χώρας μας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών της, κατάργηση των επιτροπών και μείωση του κράτους, να στελεχώνεται ένας δημόσιος οργανισμός με 30 άτομα προσωπικό όταν πετυχημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως η εταιρεία μας, λειτουργούν με μόνο 3 άτομα.
  Ένας οργανισμός που εκτός από τις μισθοδοσίες θα πρέπει να καταβάλλει πρόσθετες αμοιβές, εκτός έδρας αποζημιώσεις, οδοιπορικά έξοδα, αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων κλπ. θα μπορούσε να δημιουργήσει ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις στον Έλληνα φορολογούμενο με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), που λειτούργησε για οκτώ χρόνια ως ελεγκτικός και συμβουλευτικός μηχανισμός των Συστημάτων, υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική, αξιόπιστη, με ευρεία συμμετοχή όλων των παραγωγικών τάξεων και κυρίως με μηδενικό κόστος.
  Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι σε καμία απολύτως Ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχος οργανισμός για την παρακολούθηση της εναλλακτικής διαχείρισης.

  Β) Η καταβολή του 3% από τα έσοδα των Συστημάτων προς τον ΕΟΕΔΣΑΠ (που σε ετήσια βάση εκτιμάται στα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, είναι ένα υπέρογκο ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος λειτουργίας ακόμη και μεγάλων εταιρειών στη χώρα μας.
  Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία το κόστος αυτό θα κληθεί φυσικά να πληρώσει ο καταναλωτής αφού είναι βέβαιο ότι οι υπόχρεοι διαχειριστές δεν πρόκειται να το επωμισθούν.
  Όπως είναι βέβαιο ότι η αναπόφευκτη δημοσιοποίησή του θα μπορούσε να δημιουργήσει κλιμακωτές αντιδράσεις τόσο προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όσο και προς το Υπουργείο.
  Είναι γνωστό επίσης ότι οι εισφορές των υπόχρεων καταβάλλονται προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για την ανάκτηση των αποβλήτων τους και μόνο για αυτό. Με το σκεπτικό αυτό πως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η καταβολή του ποσού αυτού σε έναν καθαρά εποπτικό οργανισμό;
  Τέλος θεωρούμε σκόπιμο να είχε καταρτισθεί ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός
  για τις δαπάνες λειτουργίας του οργανισμού με βάση τον οποίον να προσδιορισθεί η εισφορά αυτή. Διαφορετικά οποιοδήποτε ποσοστό 1%, 3%, ή και 5% που κάποια στιγμή θα μπορούσε να φθάσει και 10% αφήνει υπόνοιες για διαφορετικές ερμηνείες.

  Γ) Η διάθεση προς τον ΕΟΕΔΣΑΠ του καθαρού αποθεματικού ενός συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του συστήματος, ή λύσης του νομικού προσώπου του συστήματος κινείται στα όρια μεταξύ αυθαιρεσίας και αντισυνταγματικότητας.
  Το αποθεματικό αυτό, εάν και εφ’ όσον υπάρχει αποθεματικό, έχει συσσωρευτεί για μια συγκεκριμένη υποχρέωση. Την χρηματοδότηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των αποβλήτων των υπόχρεων. Η υποχρέωση αυτή, όταν το συγκεκριμένο σύστημα δεν υφίσταται, περνάει σε κάποιο άλλο σύστημα προκειμένου να συνεχίσει την ανάκτηση αυτών των αποβλήτων. Ή στη περίπτωση που τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει άλλο σύστημα εν λειτουργία θα πρέπει να επιστραφεί στους υπόχρεους προκειμένου να διατεθεί ξανά για την ανάκτηση των αποβλήτων τους με την έναρξη του νέου συστήματος.
  Τυχόν διάθεση του ποσού αυτού στον ΕΟΕΔΣΑΠ θα σήμαινε ότι ο οργανισμός είναι παράλληλα και αρμόδιος για την ανάκτηση των αποβλήτων των υπόχρεων.
  Αξίζει να σημειώσουμε ότι για κάποιους κακοπροαίρετους μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να υπονομεύσει τυχόν απόφαση του ΕΟΕΔΣΑΠ για την ανάκληση αδείας συστήματος ως αποβλέπουσα δήθεν στην οικειοποίηση των αποθεματικών του.
  Τέλος να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι σαφώς αντίθετη με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος περί οικονομικής ελευθερίας καθώς επίσης και με άρθρο 1 παρ.1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προστατεύει τα περιουσιακά δικαιώματα.

  Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα προσθήκης στο Νομοσχέδιο, της περιβαλλοντικής ενημερότητας και της καθιέρωσης μητρώου παραγωγών προκειμένου να εκλείψουν οι υπάρχουσες στρεβλώσεις της αγοράς που αποτελούν τροχοπέδη για τα συστήματα ανακύκλωσης και δημιουργούν άνισες συνθήκες για τους υπόχρεους διαχειριστές.

  Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία.

  Για την ΑΦΗΣ ΑΕ

  Ηλίας Ορδόλης
  Γεν. Διευθυντής

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 16:40 | Μπακιρτζίδης Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πως γίνεται, ενώ το γράμμα και το πνεύμα του νόμου 2939/01 να προστατεύει της έννοιες την ς ανταγωνιστικότητας και της ελεύθερης αγοράς και τα συστήματα να λειτουργούν μονοπωλιακά σε βάρος των καταναλωτών που πληρώνουν τα τέλη ανακύκλωσης στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης .

  Πως γίνεται το σύστημα Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Α.Ε. να αρνείται να υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με όλες (όπως ο νόμος ορίζει 2939/01, Π.Δ.117/ΦΕΚ82Α/5-03-04) τις εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (2939/01, Π.Δ.117) και είναι αδειοδοτημένες από το Ελληνικό κράτος να επεξεργάζονται να ανακυκλώνουν ΑΗΗΕ. Αντ΄ αυτού επιλέγουν όποιες θέλουν να συνεργαστούν δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά ανακύκλωσης.

  Σήμερα δυστυχώς φθάσαμε στο σημείο (μετά τη διεθνή πτώση των τιμών) το κόστος της ανακύκλωσης να είναι μεγαλύτερο από την αξία των υλικών που ανακτούνται. Η όλη διαδικασία θα περιέλθει σε απαξίωση εάν τα τέλη ανακύκλωσης δεν περάσουν στις εταιρίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να μπορούν και νέοι ενδιαφερόμενοι να εντάσσονται ως διαχειριστές

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΡΘΡΟ 2 [ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ν. 2939/2001]

  Α] ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ :

  Στο άρθρο 2 , παρ. 19 , του ν. 2939/2001 –ΟΡΙΣΜΟΙ , ορίζεται ως Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης «η οργάνωση σε ατομική συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής ….» . Τα περισσότερα λειτουργούντα σήμερα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έλαβαν την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η λειτουργία των συλλογικών και ατομικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποτελεί κλασική περίπτωση δημόσιας υπηρεσίας η οποία παραχωρήθηκε εξαρχής με νομοθετική ρύθμιση σε ιδιώτες, κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας Αντικείμενο της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας είναι μια δημόσια υπηρεσία κατά τη λειτουργική της έννοια, δηλαδή μία δραστηριότητα που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον καθορισμένο συνταγματικά με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Η πολιτεία έχει, αρμοδιότητα να οργανώνει και να λειτουργεί τις δημόσιες υπηρεσίες, κατά τον τρόπο που θεωρεί προσφορότερο για την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, είτε, δηλαδή, στο πλαίσιο του κράτος ή ενός ΝΠΔΔ ή με παραχώρησή της σε ιδιώτη. Όταν, ειδικότερα, ο ιδιώτης αναλαμβάνει στο δικό του όνομα και με δική του ευθύνη την διαχείριση μιας δημόσιας υπηρεσίας γίνεται λόγος για εκχώρηση δημόσιας υπηρεσίας.

  Τα παραπάνω όμως δεν σημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης δεν πρέπει να έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. Το αντίθετο ισχύει. Είναι προφανές ότι το κίνητρο των ιδιωτών για να αναλάβουν τη σχετική δημόσια υπηρεσία είναι η επιδίωξη κέρδους. Για το λόγω αυτό επιτρέπεται να λάβουν τη μορφή εμπορικών εταιριών, όπως οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες εξορισμού (και εκτός ρητής νομοθετικής εξαίρεσης, όπως αυτή του ν. 2956/2001 που αναγνωρίζει και «ανώνυμες εταιρίες μη κερδοσκοπικού σκοπού») έχουν κερδοσκοπική, εμπορική δραστηριότητα.

  Για αυτό το λόγω, άλλωστε, ρητά αναγνωρίζεται από το Ν 3220/2004 η δυνατότητα κερδοφορίας των επιχειρήσεων αυτών και ρυθμίζεται η φορολόγηση τους. Κατά τις ρυθμίσεις αυτές, τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν συστήματα ανακύκλωσης απαλλάσσονται από τη φορολογία μόνον εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων.

  Το άρθο 5 του Ν. 3220/2004 ορίζει ότι : «1. Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Αϊ και τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. Αν μετά το συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό το συμψηφισμό του με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον.

  2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έχουν εφαρμογή σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της προηγούμενης παραγράφου.»

  Τα ήδη λειτουργούντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην χώρα μας, λειτουργούν σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο στην βάση της χρηματικής εισφοράς, και ήδη λειτουργούν ως «μη κερδοσκοπικές ανώνυμες εταιρείες», πλην όμως χωρίς κανένα νομικό έρεισμα. Ήδη με την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο τροποποίησης του ως άνω Νόμου, οριστικοποιείται «Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Συστημάτων», χωρίς όμως αντίστοιχα να τροποποιείται και το άρθρο 2 , παρ. 19 του νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι τα Συστήματα μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε νομική μορφή , και αντίστοιχα και το κεφ. Γ ,1 αρθρ. 7.

  Η παραπάνω ασαφής ρύθμιση μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, σε πολλά φοροτεχνικά και λογιστικά ζητήματα, τα οποία δεν ρυθμίστηκαν εξ αρχής. Ως προς την διανομή μερισμάτων , τα Διοικητικά Συμβούλιο και στην συνέχεια οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αποφασίζουν την μη διανομή μερίσματος, ώστε να «υπακούσουν» στις ασαφείς διατάξεις του ν. 2939. Οι μεταβιβάσεις των μετοχών συναντούν αρκετά προβλήματα, δεδομένου ότι αφενός ο κάθε μέτοχος ο οποίος συμμετείχε εξ αρχής σε ανώνυμη εταιρεία , είχε την πεποίθηση ότι θα είχε την δυνατότητα κέρδους, αφετέρου εναπόκειται στην κρίση του εφόρου ο υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης και ο τελικός φόρος που επιβαρύνει τον καταναλωτή.

  Ειδικότερα το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών [ΣΥΔΕΣΥΣ] , πλην της χρηματικής εισφοράς που εισπράττει, έχει έσοδα και από την πώληση των συσσωρευτών που συλλέγει, με ίδια μέσα.

  Kατά συνέπεια θα πρέπει να τροποποιηθούν όλα τα συναφή άρθρα του Νόμου, να διασαφηνισθεί η νομική μορφή που μπορούν να λάβουν τα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, και αντίστοιχα να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων φορολογικών και άλλων συναφών Νόμων.

  Εξάλλου, εντελώς διαφορετική πρέπει να είναι η ρύθμιση που αφορά τα ατομικά συστήματα. Θα είναι άτοπο να θεωρήσουμε ότι ο εκάστοτε διαχειριστής καταβάλει εισφορά στον εαυτό του και ότι το τυχόν κέρδος που απομένει από την διαχείριση των αποβλήτων το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το περιβάλλον.

  Επιπλέον να σημειώσουμε ότι η χρηματική εισφορά η οποία τελικά επιβαρύνει τον καταναλωτή δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί ότι χρησιμοποιείται για την λειτουργία οποιοδήποτε δημόσιου Οργανισμού, ενώ ήδη ο κάθε πολίτης καταβάλει φόρο για τον σκοπό αυτό

  Β] ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
  Συνακόλουθο της έννοιας του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Συστημάτων, είναι και η καταβολή χρηματικής εισφοράς εκ μέρους των υπόχρεων «ρυπαινόντων». Στο σημείο αυτό κρίνουμε ότι ο Ν. 2939 έχει μεν ορίσει ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να καταβάλλουν χρηματική εισφορά, πολύ ορθά δε διασαφηνίζεται στο υπό τροποποίηση σχέδιο ότι νέα συστήματα μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι στα ήδη υπάρχοντα συστήματα.
  Θα πρέπει να συμπληρωθεί: «και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, από την ίδρυση και λειτουργία των εκάστοτε Συστημάτων »
  Και τούτο επειδή στον Νόμο, δεν προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου της ακρίβειας και αλήθειας των δηλώσεων των υπόχρεων στα Συστήματα, καθώς και οι συνέπειες της εκπρόθεσμης καταβολής της χρηματικής εισφοράς. [π.χ. εκπρόθεσμη καταβολή με επιβάρυνση τόκων υπερημερίας].

  Τα Συστήματα σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην είσπραξη των χρηματικών εισφορών. Πολλοί υπόχρεοι αρνούνται η αδιαφορούν να καταβάλλουν την χρηματική τους εισφορά, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και εξακρίβωσης της ειλικρίνειας της κάθε δήλωσης, πλην της δικαστικής οδού, με αφάνταστη καθυστέρηση. Στα παραπάνω προβλήματα η επιτροπή ΕΠΕΔ προσπάθησε να βοηθήσει, πλην όμως είναι σημαντικότατη η καθυστέρηση της Πολιτείας στην επιβολή ποινών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δημιουργούνται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικαιολόγητου πλουτισμού μεταξύ των επιχειρήσεων – υπόχρεων. Θα πρέπει λοιπόν ο Νόμος να καθιερώσει δυνατότητες ελέγχου εκ μέρους των Συστημάτων, των υπόχρεων , η να εξεύρει άλλη λύση για τον έλεγχο των υπόχρεων, και επιπλέον να καθιερώσει αυστηρές ποινές στους παρανομούντες η αδιαφορούντες υπόχρεους με ταυτόχρονη άμεση επέμβαση των οργάνων ελέγχου της Πολιτείας .

  Γ] ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ- ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  «Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ενός συστήματος, το ποσό που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ο οποίος διαθέτει αυτό το ποσό για την εκπλήρωση των σκοπών του.»
  Επειδή η ανάκληση της άδειας Συστήματος, έχει παρεπόμενες πολλαπλές συνέπειες, στον ελεγκτικό φορέα, ο οποίος κρίνει την ανάκληση άδειας Συστήματος πρέπει να συμμετέχει και προεδρεύει Δικαστικός, καθώς επίσης και εκπρόσωπος του ΣΟΕ [πρώην ΣΔΟΕ], καθώς επίσης και να τεθούν αυστηρά και συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αποφευχθεί ακόμη και η υπόνοια ¨κακοδαιμονίας¨ της Διοίκησης ,
  Η περιουσία [αποθεματικό] κάθε Συστήματος έχει δημιουργηθεί από την καλή χρήση των χρηματικών εισφορών του «υπόχρεου», και τελικά του Έλληνα καταναλωτή. Έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου , για ειδικό σκοπό, συνεπώς δεν νοείται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό [αμοιβές για μελέτες, αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων, αγορά εξοπλισμού]. Προτείνουμε όπως : στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ενός συστήματος, το ποσό που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους και της επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου στους μετόχους, επιστρέφεται αναλογικά [με τις καταβληθείσες χρηματικές εισφορές] στους ταμειακώς ενήμερους συμβεβλημένους διαχειριστές συσκευασιών, με την ρητή υποχρέωση [και έλεγχο] να δαπανηθεί για την δημιουργία άλλου συστήματος. [αντίστοιχα και παρ. 2,8 αρθρ. 5 [αντικ. αρθρ.17 του ν. 2939], άλλως την παρακατάθεση του στο Τ.Π.Δ., για χρήση από εγκεκριμένο Σύστημα για το ίδιο προϊόν.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το άρθρο 7 του Ν. 2939/20001 τροποποιείται ως ακολούθως:
  1. H παράγραφος Β.2.β) αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:
  -Οι διαχειριστές συσκευασιών {προτείνεται η προσθήκη «ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»}, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ….ήδη λειτουργούντα συστήματα {προτείνεται η προσθήκη «ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ από την ημερομηνία έγκρισης του συστήματος»}

  iii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12.
  Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ενός συστήματος, το ποσό που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ο οποίος διαθέτει αυτό το ποσό για την εκπλήρωση των σκοπών του.
  {Προτείνεται η διαγραφή του κειμένου « περιέρχεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ, ο οποίος διαθέτει αυτό το ποσό για την εκπλήρωση των σκοπών του» και η αντικατάστασή του με «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΕΔ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ»}

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 10:32 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ – 19/1/2010
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συλλογικό Σύστημα «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ»
  Προτάσεις επί της προτεινόμενης τροποποίησης του ν. 2939/01

  Άρθρο 2

  Στην προτεινόμενη τροποποίηση και ειδικά στην §Β.2.β, που αναφέρεται στους όρους συμμετοχής στο σύστημα, πρέπει να συμπληρωθεί η αρχική φράση του εδαφίου β, «Οι διαχειριστές συσκευασιών…» ως εξής:

  Πρόταση
  «Οι διαχειριστές συσκευασιών και άλλων προϊόντων …»

  Σχόλιο
  Με τη συμπλήρωση αυτή περιλαμβάνονται όχι μόνο οι διαχειριστές συσκευασιών αλλά και οι διαχειριστές των Ηλεκτρικών Συσκευών, Συσσωρευτών, Λιπαντικών κλπ.

  Στο τέλος δε της παραγράφου προτείνουμε να προστεθεί
  Πρόταση
  «και να έχουν τακτοποιήσει τις προβλεπόμενες ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τα Συστήματα».

  Σχόλιο
  Η συμπλήρωση χρειάζεται για να αποφευχθούν φαινόμενα υπογραφής συμβάσεων, χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

  Η αναφορά της τελευταίας παραγράφου, για την περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος, όπου «μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, το ποσό που τυχόν απομένει περιέχεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ», δεν μας βρίσκει σύμφωνους και προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:

  Πρόταση:
  Από τη στιγμή που το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης τεθεί σε εκκαθάριση, το εναπομένον, μετά την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεων προς τρίτους, προϊόν εκκαθάρισης θα πρέπει να αποδίδεται στο νέο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.
  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ακόμη αποκτήσει νομική προσωπικότητα ζητά το διάδοχο σχήμα, τα χρήματα θα κατατίθενται, από τους εκκαθαριστές για λογαριασμό του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποδίδονται σ’ αυτό μετά την έναρξη της λειτουργίας του ως συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 14:58 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΣΕΔ)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παράγραφος 1
  ————


  «β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:
  Οι διαχειριστές συσκευασιών {ΠΡΟΣΘΗΚΗ: & άλλων προϊόντων}, εφόσον δεν προβαίνουν …

  … υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων συστημάτων σε ήδη λειτουργούντα συστήματα {ΠΡΟΣΘΗΚΗ: και να έχουν τακτοποιήσει τις προβλεπόμενες ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τα συστήματα}.

  …Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ενός συστήματος, το ποσό που τυχόν απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους και την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου στους μετόχους, {ΑΛΛΑΓΗ: κατατίθεται στο ΤΠΔ με σκοπό να διατεθεί στο νέο σύστημα που διαχειρίζεται την εναλλακτική διαχείριση των αντίστοιχων προϊόντων»}.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατά τη διάρκεια της ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήματος, η δυνατότητα του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. να τροποποιεί τους όρους έγκρισης πρέπει να συνδεθεί, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, π.χ. νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλαγές στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κ.λπ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:54 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία θέσατε, το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ θα θέλαμε ως εταιρεία η οποία εμπλέκεται άμεσα στην ανάπτυξη και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να υποβάλουμε τις προτάσεις μας έτσι ώστε να συνδράμουμε, με αυτό τον τρόπο, στην προσπάθεια σας για την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ.

  Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι πέραν των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση των έργων θα πρέπει να δοθούν λύσεις και στην ανάπτυξη υποδομών δικτύου για την ένταξη των έργων αυτών στο σύστημα.

  Παράγραφος 1,
  Εδάφιο στ,
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο επενδυτής αποδεικνύει την δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης γης. Κατά το παρελθόν έχουν παρατηρηθεί ότι λόγω της έλλειψης κτηματολογίου, έργα για τα οποία δηλώνονταν ότι θα υλοποιηθούν σε δημόσια δασική έκταση, στην πραγματικότητα να ανήκουν είτε σε δήμους είτε σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια θέματα και αντιδικίες κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων να απαιτείται προσύμφωνο ή συμφωνητικό μίσθωσης.

  Εδάφιο ζ,
  Να διαγραφούν οι λέξεις επιστημονική και τεχνική επάρκεια.
  Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα ΑΠΕ συνήθως συνεργάζονται με εταιρείες συμβούλων οι οποίες έχουν την επιστημονική και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.

  Εδάφιο η,
  Να αντικατασταθεί η λέξη πελατών με την λέξη πολιτών

  Παράγραφος 2,
  Δεν διευκρινίζεται αν η γνώμη του ΔΕΣΜΗΕ για την σύνδεση του έργου στο Δίκτυο Μεταφοράς λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας παραγωγής. Επίσης προτείνεται ο χρόνος της υποβολής ενστάσεων να αυξηθεί σε 30 ημέρες.

  Παράγραφος 3,
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση προτείνουμε να αποσυρθεί διότι θα δημιουργήσει πλασματικές καταστάσεις οικονομικής δυνατότητας με τη συμμετοχή τρίτων μη εχόντων σχέση με τον επενδυτή και οι οποίοι έχουν οικονομική επιφάνεια.

  Παράγραφος 4,
  Ο χρόνος των 60 μηνών που προβλέπεται να μεσολαβεί από την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι την άδεια εγκατάστασης είναι μεγάλος και ειδικά για ένα νομοσχέδιο το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών.
  Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι 24 μήνες το πολύ δεδομένου ότι απομένει η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της εκάστοτε Περιφέρειας.

  Παράγραφος 6,
  Δεν είναι προφανές για πιο λόγο επανεξετάζονται τα κριτήρια α και η κατά την μεταβίβαση της άδειας παραγωγής.

  Παράγραφος 9,

  Εδάφιο 1,
  Προς αποφυγή παρερμηνειών και σύγχυσης να γίνει αναφορά των συγκεκριμένων νόμων που καθορίζουν τον βαθμό όχλησης των έργων.
  (Δ6/Φ1/ΟΙΚ.19500 ΦΕΚ Β’ 1671/11.10.2004
  & 1833/0051 φεκ 1671 Β’/11.11.2004)

  Εδάφιο 4β,
  Στη πρώτη παράγραφο να διευκρινιστεί πως ορίζεται το διαθέσιμο όριο στο δίκτυο και θα πρέπει να τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν πληροφόρηση σχετικά με την διαθέσιμη ισχύ ανά περιοχή.
  Επίσης θα πρέπει το χρονικό περιθώριο του ενός έτους να συσχετιστεί με την σύνδεση στο δίκτυο και όχι με την έναρξη εργασιών εγκατάστασης η οποία αντικειμενικά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί (Θα είναι αρκετά δύσκολο να ελέγχεται η έναρξη εργασιών εγκατάστασης?).

  Εδάφιο γ,
  Να αλλαχθεί η λέξη πρόκληση σε πρόσκληση.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε
  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 21:34 | καρναβας παυλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  μονον εαν εφαρμωσθει
  Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 12:50 | Απόστολος Χατζηδήμου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  πέραν της παρούσης διαβούλευσης απαιτείται συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου ( με στοχευμένο και δομημένο τρόπο. οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν καθαρή πληροφόρηση σε καθαρό μέρος, ευανάγνωστα και απλά.

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 17:19 | Διγενής Αγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ,

  Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία της διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) που αφορά «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείρηση των Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων». Εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη στο εν λόγω νομοσχέδιο ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ που να αφορά: Tην προστασία κλειστών δοχείων και δεξαμενών που περιέχουν ΕΥΦΛΕΚΤΑ & ΠΤΗΤΙΚΑ υγρά (Βενζίνες κλπ.,)είτε Υγραέρια (Φυάλες Υγραερίων, «Γκαζάκια», Δεξαμενές Πρατηρίων Καυσίμων κλπ.,) απο πιθανή έκρηξή τους απο διάφορες αιτίες ανάφλεξης, όπως: Σπινθήρων – Βολών Πυροβόλων Οπλων – Τρομοκρατικών Ενεγειών – Υπερθέρμανση – Σφάλμα κατά την Συντήρηση – Ηλεκτρική Εκκένωση – Εξωτερική Ανάφλεξη και Εκρηξη Πυρκαϊάς κλπ., Η εν λόγω αντιεκρηκτική προστασία πρέπει να επιτυγχάνεται με κατάλληλο μέσον που να διαθέτει εγκρίσεις Διεθνών Οργανισμών και να έχει υποστεί κατάλληλες δοκιμές για τον σκοπό αυτό.-
  Είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή συμπληρωματικών τεχνικών πληροφοριών για το εν λόγω θέμα.
  Με Εκτίμηση
  Αγγελος Διγενής
  MARITES LTD
  Tηλ. 210.8948132
  Κιν. 6944.561449

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 16:29 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οικονομία. Νέμω τα του οίκου μου. Διαχειρίζομαι το σπίτι μου. Η σφαιρική διάσταση που περικλείει κάθε ενέργεια ζώου ή φυτού πάνω στην Γη αλλά και η λειτουργία της ίδιας της Γης επί των οργανικών και ανόργανων υλικών της εξελικτικά.

  Βιολογικό αδιέξοδο. Είναι η διαδικασία της εξέλιξης ενός είδους σε υπερθετικό βαθμό με συνέπεια την καταστροφή της εξελικτικής πορείας του ίδιου του είδους. πχ αυτοκαταστροφική ανάπτυξη ευκαλιπτόδασων.

  Αθροιστικά λοιπόν Οικονομία και Βιολογικό Αδιέξοδό μας δίνουν το προφίλ της όποιας λύσης.

  Η πρόταση μου δεν διαφέρει ούτε υπερτερεί απο τις ήδη υπάρχουσες παραπάνω ή από όσες θα διατυπωθούν. Ηδη τα 5 παραπάνω σχόλια είναι καταπληκτικά και οι συνάνθρωποί μας προτείνουν σωστές ενέργειες.

  Η γενική παραδοχή που κρίνω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι, ότι χωρίς κόστος (πραγματικό χρηματικό και κοινωνικό άχθος) λύση δεν μπορεί να δοθεί.
  Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλά και σε όλα τα προβλήματα (Οικονομίας με την ευρύτατη έννοια) θα έχουν κόστος. Υποψιν το «πολιτικό» δεν ειναι κόστος. Είναι αυτοκαταστροφική διαστροφή.

  Μόνο αν επεναδιατυπώσουμε τον τρόπο ζωής μας μπορούμε να επιμεριστούμε το κόστος.

  Είμαστε μια φτωχή χώρα με πλούσιους κατοίκους. Αν ανατρέψουμε ρόλους για 5 χρόνια θα δώσουμε λύσεις για την επόμενη τουλάχιστον γενιά.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 14:29 | ΠΑΡΗΣ Β.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ολοι οι νόμοι πρέπει να ξαναγράφονται.
  Οι παραπομπές σε παλαιότερους νόμους, διατάγματα κλπ ειναι οτι χειρότερο για τους πολίτες και για τη διοίκηση.
  Αλλάξτε το τώρα σε ολους τους νέους νόμους-διατάγματα κλπ.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 10:08 | Βασίλης Τσιτωνάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο διαχωρισμός των οικιακών σκουπιδιών σε αρχικό επίπεδο νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο για τη μείωση του κόστους ανακύκλωσης και την επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης.Υπάρχουν δοκιμασμένες μέθοδοι που έχουν εφαρμοσθεί σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία.
  Στο Βέλγιο για παράδειγμα έχουν καταργήσει τους κάδους απορριμάτων. Τα σκουπίδια τοποθετούνται σε διάφανες σακούλες διαφορετικών χρωμάτων,(πλαστικά γυαλιά, μέταλα, οργανικά) που παρέχονται δωρεάν από τους ΟΤΑ, και περισυλλέγονται προγραμματισμένα κατά είδος συγκεκριμένες ημέρες/ώρες.Κάτι ανάλογο γίνεται και στη Γερμανία. Με τον τρόπο αυτό εκτός από τη σημαντική μείωση του κόστους ανακύκλωσης,αποφεύγωνται οι κάδοι που αποτελούν εστίες μόλυνσης,καταλαμβάνουν χώρο …κλπ,κλπ.
  Τα απορρίματα έχουν την ταυτότητα του «παραγωγού»,αφού ευρίσκονται έξω από την πόρτα του,και καθε πολίτης αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
  Θα μου πείτε οι άνθρωποι έχουν οικολογική συνείδηση,όμως πιστεύω ,ότι από τη στιγμή που οι Δ.φορείς επιδείξουν συνέπεια,και αποφασιστικότητα πολύ σύντομα θα προσαρμωστούμε.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 22:56 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ (ΝΕΡΟ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ) ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ct(ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ), ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΣΤΟ SUPER MARKET. EINAI ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ. ΤΑ SUPER MARKETS ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 18:27 | Αντώνης Λέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  πότε επιτέλους θα έχουμε και στην ελλάδα χαρτί τουαλέτας βιοδιασπώμενο που να μπορούμε να πετάμε μέσα στη λεκάνη??

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 17:58 | Αντώνης Λέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η διαχείρηση συσκευασιών και άλλων προϊόντων θα πρέπει να έχει πανω από όλα οικολογικό-ενεργειακό νόημα κι έπειτα οικονομικό.
  Για να έχει οικολογικό όφελος θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των οικιακών σκουπιδιών σε αρχικό επίπεδο, δηλαδή να εγκατασταθούν διαφορετικοί κάδοι για κάθε κατηγορία σκουπιδιών.
  Για να έχει οικονομικό όφελος θα πρέπει η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης (ανακύκλωσης/ καθαρισμού κτλ) να είναι φτηνότερη από τη χρήση νέων υλικών. αυτο μπορει να υποβοηθηθεί με ευνοικότερη φορολογία για τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά ή με υποχρέωση ελάχιστης ποσοστιαίας χρήσης υλικών από επαναχρησιμοποίηση, η οποία θα αυξάνεται με τα χρόνια, καθώς η τενολογία θα κάνει την επαναχρησιμοποίηση όλο και πιο απλή και συμφέρουσα διαδικασία.
  Οι εταιρείες θα πρέπει να αποκτήσουν κίνητρα -ή και να υποχρεωθούν αν δεν κατανοήσουν το συμφέρον τους, όπως γίνεται συχνά- να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μπουκαλιών της μπύρας, όπου η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται αυτούσια. Αυτή είναι και η πλέον συμφέρουσα λύση από οικολογική και οικονομική άποψη.

  Τέλος οι καταναλωτές θα πρέπει να αμοίβονται για τις συσκευασίες που επιστρέφουν, αφού τις πλήρωσαν όταν αγόρασαν το προϊόν. έτσι θα έχουν επιπλέον κίνητρο να ανακυκλώνουν, αλλά και να προτιμούν τα προϊόντα με ανανκυκλώσιμες συσκευασίες.