Άρθρο 16

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα ………………….

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
&
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
&
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:27 | SAVE GREEK WATER

    Η λογική της ανάκτησης πλήρους κόστους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον χαρακτήρα μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, χαρακτήρα που οι επιχειρήσεις ύδρευσης στην Ελλάδα φέρουν ακόμη αλλά και επιβάλλεται από το Σύνταγμα. Πέραν ενός λογικού για την συνέχιση της λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων ποσοστού κέρδους, το οποίο αυτές ως ουσία κοινωφελείς, οφείλουν να επανεπενδύουν για την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών και των δικτύων, οποιοδήποτε άλλο (κέρδος) απλώς είναι ανήθικο, επιβαλλόμενο σ’ εμάς που δεν έχουμε άλλην εναλλακτική λύση για να έχουμε πρόσβαση στον πλέον αναγκαίο πόρο.

    Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναρτώνται ολοκληρωμένα ως σχόλιο στο άρθρο 3 που αφορά τους ορισμούς κόστους, είμαστε παντελώς αντίθετοι στην επιχειρούμενη μετατροπή του κοινού αγαθού του νερού σε προϊόν και ζητούμε την πλήρη απόσυρση του υπό «διαβούλευση» κειμένου.

    Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα, SAVEGREEKWATER