Άρθρο 12 Γενικοί κανόνες τιμολόγησης χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων

Η τιμολόγηση των χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, είναι αναλογική με την κατανάλωση ύδατος κάθε χρήστη (χρέωση ανά κυβικό μέτρο). Σε περιπτώσεις ύδατος αγροτικής χρήσης, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του, η οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ Α’ βαθμού, εκτιμά την ποσότητα του ύδατος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, κατά χρόνο χρήσης του ύδατος, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τα στοιχεία του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων Νο 1α για την περίπτωση των εγκαταστάσεων που είναι ηλεκτροδοτημένες με αγροτικό τιμολόγιο.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 22:15 | Ντόντος Παναγιώτης

  Αναρωτιέμαι αν κάποιος από τους συντάκτες αυτού του άρθρου έχει αναλογιστεί:
  1. Αν υπάρχει υπηρεσία που κάνει καταμέτρηση σε υδρόμετρα και ποια είναι αυτή (Δ/νση Υδάτων; ΟΤΑ Α΄ Βαθμού;)
  2. Πόσες εργατοώρες θα απαιτούνται κάθε χρόνο από τους ΟΤΑ και τις Δ/νσεις Υδάτων για να εκτιμούν ανά γεώτρηση το ποια ήταν η κατανάλωση της το προηγούμενο έτος.
  Έχει σκεφθεί κανείς το κόστος έκδοσης τέτοιων τιμολογίων για κάθε μια ξεχωριστή γεώτρηση και ποιος θα το επωμισθεί;
  Το σύστημα όλο είναι γραφειοκρατικό και ανεφάρμοστο και θα προσθέσει τεράστιο κόστος στη δημόσια διοίκηση και τους ΟΤΑ.