ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ – Άρθρο 4 Γενικοί κανόνες προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους

 1. Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους πραγματοποιείται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου, από τον πάροχο υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. Για το κόστος κεφαλαίου παγίων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων φορέων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, εδάφιο α (περιπ. αα) του παρόντος άρθρου.
 2. Για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους λαμβάνονται υπόψη οι εξής συνιστώσες κόστους:

α) Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από:

αα) το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο στην διαδικασία παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών ύδατος. Για το πάγιο κεφάλαιο που είναι στην κυριότητα του παρόχου, το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται από τον πάροχο. Για το πάγιο κεφάλαιο κυριότητας άλλου φορέα στο οποίο ο πάροχος δεν καταβάλλει αντίτιμο για τις ποσότητες ύδατος που προμηθεύεται από αυτόν, το αναλογούν κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται από τον κύριο του παγίου και ισούται με τις ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων. Το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) για τα πάγια που δεν ανήκουν  στην κυριότητά του παρόχου, αποδίδεται στους φορείς που έχουν την κυριότητα αυτών των παγίων, εκτός εάν υπάρχει μεταξύ τους διαφορετική συμφωνία.

αβ) το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις.

β) Λειτουργικό κόστος (Λ) το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανισμού ή μηχανισμού υπηρεσιών νερού, εξαιρουμένου του κόστους συντήρησης και διοίκησης. Το λειτουργικό κόστος είναι το άθροισμα σταθερών και μεταβλητών δαπανών. Ειδικότερα:

βα) στις σταθερές δαπάνες ανήκουν κόστη που δεν επηρεάζονται από ετήσιες μεταβολές ποσοτήτων νερού που διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος φορέας και

ββ) στις μεταβλητές δαπάνες εντάσσονται αυτές που εξαρτώνται από τις ποσότητες νερού που διακινούνται, όπως το κόστος προμήθειας ύδατος , το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, των  χημικών ουσιών επεξεργασίας υδάτων, κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους.

γ) Κόστος συντήρησης (Σ) το οποίο περιλαμβάνει τις δαπάνες για αναλώσιμα υλικά και εργασία, ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση σε όλη την ωφέλιμη ζωή τους και να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Τα κόστη εργασίας δεν περιλαμβάνουν αυτά των μόνιμων μισθοδοτούμενων εργαζόμενων, τα οποία εντάσσονται στις σταθερές δαπάνες του λειτουργικού κόστους.

δ) Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία περιλαμβάνουν τα κόστη που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της υπηρεσίας ύδατος, όπως του προσωπικού διοίκησης, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αμοιβές τρίτων συνεργατών, τα ενοίκια κεντρικών γραφείων κτλ.

 1. Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, για πρώτη φορά μέχρι 31/12/2017.

4. Για τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους, ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 09:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

  Στο 4.2.β αναφέρεται πως λειτουργικό κόστος θεωρείται το «κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους». Μέχρι στιγμής αυτό καλυπτόταν ενδοϋπηρεσιακά, τώρα αυτό θα το πληρώνουν οι φορολογούμενοι;

  Στο 4.α.αβ αναφέρεται πως Κόστος κεφαλαίου θεωρείται «το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις». Αυτό τι σημαίνει; Ότι αν η εταιρεία επενδύσει κάπου αλλού (οπουδήποτε) και έχει χασούρα, αυτή την χασούρα θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:46 | SAVE GREEK WATER

  Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να πληρώσουν το Κόστος Κεφαλαίου δλδ την απόδοση από εναλλακτικές τοποθετήσεις του (αρ 4 παρ.2.α.αβ). Αν μια επιχείρηση ύδρευσης π.χ. αποδείξει κάποια στιγμή πως θα κέρδιζε περισσότερα αν τα χρήματα που έδωσε για συντήρηση δικτύου τα είχε επενδύσει σε κάποια άλλη δραστηριότητα θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε τα διαφυγόντα υποτιθέμενα κέρδη της; Ας μην πει κανείς αφελής ότι οι επιχειρήσεις ύδρευσης από το καταστατικό τους έχουν χρέος να επενδύουν μόνο στις υποδομές αφού μόλις φέτος η ΕΥΔΑΠ «επένδυσε» € 20.000.000 στην Attica Bank.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:42 | SAVE GREEK WATER

  Οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν τα κέρδη των υπεργολάβων που λυμαίνονται των υπηρεσιών ύδρευσης όπως πολύ σαφώς αναφέρει η ΥΑ στο Άρθρο 4 παρ 2 ββ) αφού μες το λειτουργικό κόστος συνυπολογίζεται και το «κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους». Μόλις πρόσφατα μια τέτοια «καινοτόμα» σύμβαση υπογράφηκε από την ΕΥΔΑΠ προκειμένου μια ιδιωτική εταιρία να «αξιολογήσει» με το αζημίωτο το υπάρχον προσωπικό, κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν χωρίς «κόστος» ενδοϋπηρεσιακά και που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να βελτιωθεί επίσης ενδοϋπηρεσιακά αν υπήρχε χρεία.

 • Στην ίδια σελίδα αναφέρετε το κόστος Συντήρησης (Σ) ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση σε όλη την ωφέλιμη ζωή τους και να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Όμως τα έγγειοβελτιωτικά έργα, για παράδειγμα στην ΠΕ Σερρών έχουν υπερβεί την ωφέλιμη ζωή τους μια και τα περισσότερα χρονολογούνται από το 1960 ή και νωρίτερα.

 • Στο Λειτουργικό κόστος (Λ) που αναφέρετε στην 5η σελίδα, προσδιορίζεται και το κόστος προμήθειας ύδατος από άλλον πάροχο. Δεν διευκρινίζεται το ΑΝ αυτός που χρησιμοποιεί το νερό ανάντι,θα χρεώνει αυτόν που το λαμβάνει κατάντι, σε μια μορφή εισροών – εκροών. Π.χ. 1 ος ΤΟΕΒ θα Χρεώνει τον επόμενο ? Ο ΓΟΕΒ θα χρεώνει τους ΤΟΕΒ, στην περιοχή που δραστηριοποιείται ?

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ

  Κύριοι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν είναι δυνατόν να κοστολογήται σαν εμπόρευμα. Και άντε το κόστος κεφαλαίου, λειτουργικό, συντήρησης,διοίκησης προσδιορίζονται. Πως θα κοστολογήσουμε το Περιβαλοντολογικό κόστος ή το κόστος Πόρου; Εκτός και άν όλα γίνονται για να φτάσει η τιμή του νερού στα ύψη και να συμφέρει στους ιδιώτες να «επενδύσουν».