ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Άρθρο 10 Γενικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση

1. Οι χρήσεις ύδατος που δύναται να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχής ύδατος για αγροτική χρήση, είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.
2. Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση είναι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΑΟΣΑΚ κ.α.), η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ, οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και λοιποί φορείς που παρέχουν νερό άρδευσης στους τελικούς χρήστες.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες, για πρώτη φορά από την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και, σε αρχικό στάδιο, κλιμακωτά μέχρι την δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, με βασικό κριτήριο την αποτροπή της απότομης και υπερβολικής επιβάρυνσης των χρηστών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών τους αναγκών. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ.1β) του Ν. 4117/2013, καθορίζεται η ετήσια κλιμάκωση του ποσού των περιβαλλοντικών τελών, για την χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης.
4. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ. 1β) του Ν. 4117/2013, είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη: (α) χρήστες οι οποίοι, με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών ορθής διαχείρισης, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, (β) ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες και γ) λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 18:57 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στις παρ.3, 4 του άρθρου 10 και 1 ,3 του άρθρου 11 αναφέρονται ασαφείς χρονικές προθεσμίες για την πλήρη επιβολή των περιβαλλοντικών τελών (μέχρι την Δεύτερη Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης) και όχι επαρκώς προσδιορισμένες κατηγορίες χρηστών εξαιρουμένων από την επιβολή περιβαλλοντικών τελών (ευάλωτες ή ειδικές ομάδες αγροτών, λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών) δίδοντας δυνατότητα σε διασαφήνιση των ανωτέρω ασαφειών με κριτήρια σκοπιμοτήτων κατά την επιθυμία της Προϊσταμένης Αρχής , ιδιαίτερα όταν ο ρυθμιστικός φορέας είναι διοικητική υπηρεσία της εκάστοτε κυβέρνησης.
  Είναι σκοπιμότερο να γίνει αποδεκτό ,ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα , μέχρι να σχεδιασθούν περιφερειακές πολιτικές διαχείρισης υδάτων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα , η ανάκτηση των περιβαλλοντικών τελών σε κάποια υδατικά διαμερίσματα θα είναι τμηματική.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 17:57 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Στην παρ. 2 να προστεθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους παρόχους νερού για άρδευση διότι στο αντικείμενό τους σύμφωνα με τον ν. 1069/80 περιλαμβάνεται και η άρδευση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 08:18 | Μιχάλης Αναστασιάδης

  Παρ. 4, περίπτωση γ): οι εξαιρέσεις που μπαίνουν είναι τόσο πολλές και «μπάζουν» τόσο πολύ που -σε μια Ελλάδα που υφίσταται και θα υφίσταται τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής, δηλαδή εντεινόμενη ξηρασία- έτσι όπως διατυπώνεται τούτη η παράγραφος μπορεί κανείς να φανταστεί ότι … σχεδόν ποτέ δεν θα πληρώνει Περ. τέλος. Χρειάζεται πιο ισχυρή διατύπωση που να μην υπονοεί ότι μπορούν όλοι να εξαιρεθούν.

 • Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση των ΟΕΒ, σας ενημερώνουμε ότι με τους πιο ήπιους υπολογισμούς, ετησίως οι ΟΕΒ έχουμε λίγο κάτω από το 50% ρευστοποίηση, που ανεβαίνει σε περίπου 65-70% στην πενταετία και 85% στην δεκαετία. Κοινώς ΔΕΝ μπορούμε πλέον να εισπράξουμε επιτυχώς, διότι νομοθετώντας οι προκάτοχοί σας των αντίστοιχων Υπουργείων μας άφησαν χωρίς μέσα είσπραξης. Ιστορικά αναφέρουμε ότι μέχρι που η (κρατική τότε) ΑΤΕ στήριζε τους Οργανισμούς μας, και οι παραγωγοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, είχαν πιστοληπτική ικανότητα, οι ΟΕΒ εισέπρατταν και εκτελούσαν ενδελεχή συντήρηση των (Δημόσιων) Έργων που τους έχουν παραχωρηθεί. Όταν όμως ιδιωτικοποιήθηκε η ΑΤΕ και δεν μπορούσαμε πλέον να εισπράξουμε μέσω του συνεταιριστικού πιστοληπτικού συστήματος, τα ανείσπραχτα χρέη πολλαπλασιάστηκαν, ενώ ο νομοθέτης δεν μας έδωσε άλλα ικανά όπλα για είσπραξη. Αυτά που έχουμε είναι τα εξής: Καταλογισμός στης Εφορία, μεταφορά του χρηματικού καταλόγου στην υπηρεσία ύδρευσης του δήμου για να διακόψει την παροχή του πόσιμου ύδατος όταν κάποιος χρωστάει για την άρδευση, καταγγελία των 20 μόνον χρεωστών μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παραβίαση της πολλαπλής συμμόρφωσης και τέλος δικαστική διεκδίκηση. Οι οργανισμοί που έχουν δίκτυα αγωγών υπό πίεση μπορεί να μπορέσουν και να διακόψουν το νερό, γεγονός που θεωρείται επαχθές μέτρο. Από τα παραπάνω όπλα, γνωρίζετε ως τώρα την αποτελεσματικότητα (ή μάλλον την ΜΗ) του καταλογισμού στην εφορία,ενώ οι Δήμαρχοι δεν θέλουν να ακούσουν την μετακύλιση χρεών μας προς τις υπηρεσίες ύδρευσης. Οι δε δικαστικές διεκδικήσεις μας αφήνουν αδιάφορους, διότι, ως γνωστόν, πρώτα εισπράττει το δημόσιο ταμείο, μετά τα ασφαλιστικά, μετά οι τράπεζες και τελευταίοι εμείς, ενώ επωμιζόμαστε όλα τα δικαστικά έξοδα.

  Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στην περίπτωση των ΤΟΕΒ, που μιλάμε για αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, των ιδίων των ωφελούμενων, με διοικητικά συμβούλια, που εκλέγονται από το σώμα των παραγωγών, αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα θα μπορέσει να επιβληθεί ένα τέτοιο τέλος, και ακόμη περισσότερο να εισπραχθεί ή να γίνει διακοπή ύδατος.

  Καταλήγουμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που θέλετε να εισπράξουμε ώστε με τη σειρά μας να σας μεταβιβάσουμε το περιβαλλοντικό αυτό τέλος, ΘΕΛΟΥΜΕ αποτελεσματικό τρόπο επιβολής της είσπραξης και αυτός είναι ή ΑΜΕΣΗ σύνδεση της υποβολής των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ για να λάβουν οι ωφελούμενοι παραγωγοί επιδοτήσεις, με την ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ. ΤΩΡΑ – ΑΜΕΣΑ και ΑΥΣΤΗΡΑ. Όταν επιβλήθηκε αυτό το μέτρο το 2010 από τους προκατόχους σας στο Υπουργείο η ρευστοποίηση στους Οργανισμούς άγγιξε τα ύψη. Μετά από δυο μήνες όμως, όταν το μέτρο αυτό αποσύρθηκε από την κατακραυγή των αγροτοπατέρων, γυρίσαμε στα ίδια. Καταλήγουμε στο γεγονός ότι αυτοί που αναφέρετε ως χρήστες ή ωφελούμενοι που για μας είναι τα μέλη μας, χρησιμοποιούν κρατικούς πόρους και μέσα, τα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα, και το νερό ως πόρο, αλλά δυσανασχετούν να πληρώσουν για αυτά λόγω της ατιμωρησίας και της έλλειψης μέτρων πίεσης. Γίνομαι ίσως κουραστικός αλλά αν θέλετε να εισπράξουμε το αναμενόμενο αυτό τέλος, ΒΟΗΘΗΣΤΕ μας να πιέσουμε μέσω της είσπραξης μέσω των επιδοτήσεων.