ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – Άρθρο 8 Γενικό πλαίσιο υπηρεσιών

 1. Οι χρήσεις ύδατος που δύναται να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης και στην υπηρεσία παροχής αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσης.
 2. Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για ύδρευση ή/και αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων είναι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η ΕΥΑΘ ΑΕ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ, οι ΔΕΥΑ, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς και λοιποί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν νερό ύδρευσης στους τελικούς χρήστες.
 3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες, για πρώτη φορά από την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και, σε αρχικό στάδιο, κλιμακωτά μέχρι την δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, με βασικό κριτήριο την αποτροπή της  απότομης και υπερβολικής επιβάρυνσης των χρηστών, ώστε να μην επέρχεται  αδυναμία κάλυψης των βασικών τους αναγκών.  Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του  εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ.1β) του Ν. 4117/2013, καθορίζεται η ετήσια κλιμάκωση του ποσού των περιβαλλοντικών τελών, για την χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης.
 4. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ.1β) του Ν. 4117/2013, είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη: (α) χρήστες οι οποίοι, με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών ορθής διαχείρισης, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, (β) ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες πολιτών και γ) λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών.
 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 21:16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΙΔΗΑ

  Στο άρθρο 3 δίνεται ο ορισμός της έννοιας «πάροχος υπηρεσίας ύδρευσης». Προς τι η επανάληψη εδώ και μάλιστα με την προσθήκη των «λοιπών ιδιωτικών φορέων»; Απλά για να δίνονται λαβές για σχόλια περί ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των υδάτων;

 • Παρ. 4
  α) Είναι θετικό ότι δίνονται κίνητρα για την υιοθέτηση καλών πρακτικών, ωστόσο θα πρέπει να διευκρινιστούν ακόμα περισσότερο ποια θα είναι τα μέτρα αυτά, ώστε να δίνονται περισσότερα και πιο καθοριστικά κίνητρα που θα οδηγούν στην επίτευξη ακόμη καλύτερης διαχείρισης.

  γ) Χρειάζονται διευκρινίσεις τι εννοεί εδώ η απόφαση. Για παράδειγμα, νησιά που έχουν μειωμένους υδατικούς πόρους και δεν παίρνουν κάποιο μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης θα εξαιρούνται; Πως θα γίνεται η ανάκτηση κόστους σε αυτές τις περιπτώσεις; Εξακολουθεί να κυριαρχεί η λογική των επιδοτήσεων που έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα;

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 18:11 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παρ.4 δυνητικά εξετάζει , καλώς, την απαλλαγή από περιβαλλοντικά τέλη σε χρήστες επαναχρησιμοποίησης λυμάτων. Δεν είναι όμως σαφές αν η απαλλαγή από τα περιβαλλοντικά τέλη θα αφορά στις αντίστοιχες ποσότητες του νερού που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη ή στις ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων από τις οποίες προκύπτουν τα επαναχρησιμοποιούμενα λύματα .
  Τι γίνεται αν πάροχος παρέχει στον χρήστη επαναχρησιμοποιούμενα λύματα ; Πως θα προκύπτουν οι εξαιρέσεις από την επιβολή των περιβαλλοντικών τελών ;
  Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 δεν προκύπτει ότι το σχ. νόμου αφορά κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης επαναχρησιμοποιουμένων λυμάτων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 17:51 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει η διατύπωση της παρ. 2 να διαμορφωθεί ως εξής:»…..λοιποί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν νερό ύδρευσης στους τελικούς χρήστες στις περιπτώσεις που ο Δήμος ή η Δ.Ε.Υ.Α. αδυνατούν να παρέχουν επαρκώς υπηρεσίες ύδρευσης». Η πρόταση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στηρίζεται στο ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κανένας άλλος φορέας πλην αυτών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ,ΔΕΥΑ και ΟΤΑ α΄βαθμού)δεν νομιμοποιείται να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης.