ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – Άρθρο 13 Μηχανισμός παρακολούθησης υπηρεσιών ύδατος

1. Για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης, μέσω πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο κάθε πάροχος υποχρεούται ετησίως να εισάγει ηλεκτρονικά συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά του σύμφωνα με τα έντυπα καταγραφής στοιχείων του μηχανισμού παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV.
1.1 Σε περίπτωση αδυναμίας εισαγωγής των συγκεντρωτικών στοιχείων ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, τα ανωτέρω στοιχεία προς τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου αυτή να τα εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα. Τα έντυπα καταγραφής στοιχείων δύναται να τροποποιούνται, από την ΕΓΥ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, όταν κρίνεται σκόπιμη επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή απλούστευσή τους.
1.2 Στο πλαίσιο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των παρόχων και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι δείκτες, όπως εκείνοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα V.
2. Τα στοιχεία που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ετησίως, αξιοποιούνται από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος στα υδάτινα συστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης. Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται στην ΕΓΥ προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αξιολογεί και να ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. Με βάση τις ανωτέρω εκθέσεις η ΕΓΥ συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος και εισηγείται την έγκρισή της στον Υπουργό ΠΕΝ, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων. Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 3α της ΚΥΑ 322/2013 (Β΄ 679).
3. Μετά το τρίτο (3ο) έτος εφαρμογής των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, η Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με την ΕΓΥ, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, καθώς και τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών, ενημερώνει τους παρόχους προκειμένου να προβαίνουν σε προγραμματισμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

  • Παρ. 1.1
    Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να στελεχωθούν άμεσα και από εξειδικευμένο προσωπικό οι Διευθύνσεις Υδάτων. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αποτελούνται στις πλείστες των περιπτώσεων από μονοψήφιο αριθμό υπαλλήλων.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 18:00 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

    Οσον αφορά στην παρ. 3 η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει η ενημέρωση των παρόχων προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους να γίνεται από τον 1ο χρόνο εφαρμογής της ΚΥΑ,με υποχρεωτική εφαρμογή των κατευθύνσεων βελτίωσης από τον 3ο χρόνο,προκειμένου να υπάρξει ένα κρίσιμο διάστημα εμπέδωσης των ελλείψεων του τελικού παρόχου και σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού προγραμματισμού με εφαρμογή μετά την τριετία.