Άρθρο 9 Ποσό χρεοπίστωσης Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Σ.Τ.

1. Το Μηνιαίο Ποσό που διακανονίζεται και χρεοπιστώνεται κατά το μηνιαίο κύκλο Εκκαθάρισης (Μη.Π.Εκ.) των Σ.Ε.Δ.Π. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 6 και 8:
ΜηΠΕκΣΕΔΠ= ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ + ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ – ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ (9)
2. Το Μηνιαίο Ποσό που διακανονίζεται και χρεοπιστώνεται κατά το μηνιαίο κύκλο Εκκαθάρισης (Μη.Π.Εκ.) των Σ.Ε.Σ.Τ. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 8:
ΜηΠΕκΣΕΣΤ= (ΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥΧQΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ) – ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ (10)