Άρθρο 3 Υπολογισμός Ε.Τ.Α.

1. Η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται ανά μήνα από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. με βάση την ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. στη Χονδρεμπορική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Η.Χ.Α.).
2. Η ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής ενέργειας στη Χονδρεμπορική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Η.Χ.Α.) σε €/MWh, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), καθώς και την ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α., κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης.
Ειδικότερα η Α.Η.Χ.Α. ανά ώρα h υπολογίζεται ως ακολούθως:
AHXAτεχνολογίας ΑΠΕ= ΟΤΣi+ MXAi
Όπου MXAi: Η ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α. σε €/MWh (υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4)
3. Η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. διαφοροποιείται μεταξύ των Σταθμών Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και των Σταθμών Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής.
4. Η Ε.Τ.Α. για τους Σταθμούς Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ωριαία απορροφόμενη από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια ανά τεχνολογία Α.Π.Ε., ανεξαρτήτως του καθεστώτος στήριξης που διέπει τη λειτουργία των Σταθμών αυτών.
Το μέγεθος της ωριαίας (μηνιαίως) απορροφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής προκύπτει από το άθροισμα της ωριαίας απορροφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των σταθμών της κάθε τεχνολογίας Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής για το μήνα που αφορά ο υπολογισμός της ΕΤΑ. Τα ανωτέρω μετρώνται ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό εκτιμώνται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, συλλέγονται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) και διαβιβάζονται από αυτόν προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς της μηνιαίας εκκαθάρισης.
Η Ε.Τ.Α για τους Σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής υπολογίζεται μηνιαίως σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

minenv1

 

QΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ, ΤΕΧΝ, ΑΠΕ, h : η συνολικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της αντίστοιχης τεχνολογίας Α.Π.Ε. μη ελεγχόμενης παραγωγής που απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο την ώρα h.

n: το σύνολο των ωρών του μήνα που υπήρχε συμμετοχή της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
h: η ώρα στην οποία υπήρχε συμμετοχή της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
Κατά τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. για τους Σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, δε λαμβάνεται υπόψη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και προέρχεται από εγκαταστάσεις που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο χαμηλής τάσης, καθώς και από εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν.3468/2006.

5. Η Ε.Τ.Α για τους Σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

minenv2

όπου
n: το σύνολο των ωρών του μήνα που επιλύεται ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός.
h: η κάθε ώρα επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
QΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το φορτίο συστήματος που τελικά προκύπτει για κάθε ώρα h
6. Ο υπολογισμός της Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διενεργείται μηνιαίως από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία ενημερωτικά δελτία.