Άρθρο 5 Προσδιορισμός Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης

1. Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), το ποσό που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των συμβάσεων τους, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβαση που έχουν συνάψει, την Ε.Τ.Α που υπολογίστηκε για τον ίδιο κύκλο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.
2. Για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016, η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, υπολογίζει την παραγόμενη από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και η οποία αντιστοιχεί σε ώρες που οι σταθμοί αυτοί συμμετείχαν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (Η.Ε.Π.) κατά Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Η.Ε.Π. έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής. Η ενέργεια του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται από το μηνιαίο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας ανά σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και στη συνέχεια διαβιβάζεται από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά το πέρας του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης.
3. Ειδικότερα το ποσό που χρεοπιστώνεται, κατά τον μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης, σε κάθε κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α που έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π, υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ= (ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ – ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)Χ(QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ – QΑΠΟΡ,ΣΤΑΘΜΟΥΟΤΣ=0>2h) (4)

όπου

ΠΕΛΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ , το ποσό Λειτουργικής Ενίσχυσης σε € που εκκαθαρίζεται μηνιαίως στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. το οποίο λαμβάνει θετική τιμή όταν ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ>ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και αρνητική τιμή όταν ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ < ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΣΤΑΘΜΟΥ , η Τιμή Αναφοράς σε €/MWh που διέπει την εκάστοτε Σ.Ε.Δ.Π. ΕΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , η Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του σταθμού, η οποία υπολογίζεται μηνιαίως σε €/MWh σύμφωνα με το άρθρο 3. QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, η συνολική ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης. QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, ΟΤΣ=0>2h , η ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης σε Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής.