Άρθρο 2 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και οι Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.Χ.Α.) που λαμβάνονται υπόψη κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016.
2. Ρυθμίζονται και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης και το οποίο καταβάλλεται από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) στους κατόχους των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. ή στους Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, και από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.) στους κατόχους των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016.
3. Καθορίζεται η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.
4. Καθορίζονται τα κριτήρια και οι περιορισμοί για τη χορήγηση καθώς και οι διαδικασίες για την καταβολή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.