Άρθρο 6 Μεθοδολογία υπολογισμού της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 λαμβάνουν, επιπροσθέτως του ποσού που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Σ.Ε.Δ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 5, ποσό σε € που προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής ενέργειας που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, κατά τον μήνα που αντιστοιχεί στον κύκλο εκκαθάρισης, με την τιμή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, σε €/MWh, η οποία εφεξής ονομάζεται Σταθερή Προσαύξηση (Σ.Π.), που αντιστοιχεί στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 5 του ν.4414/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να μην καταβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (Μ.Μ.Β.Α.Π.) της παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 και των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7.

Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. εντός δέκα ημερών μετά το πέρας του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης, αποστέλλει προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανά σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα και με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 7.

Ειδικότερα, το ποσό που καταβάλλεται επιπρόσθετα του ποσού Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 5, κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Σ.Ε.Δ.Π. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 στη βάση της Σ.Π., υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:

ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ= ΣΠΣΤΑΘΜΟΥ Χ QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ (5)

όπου

ΠοΣΠΣΕΔΠ, ΣΤΑΘΜΟΥ, το ποσό από την εφαρμογή της Σταθερής Προσαύξησης σε € που πιστώνεται μηνιαίως στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δικαιούται την καταβολή του.

ΣΠΣΤΑΘΜΟΥ, η τιμή της Σταθερής Προσαύξησης σε €/MWh που καθορίζεται στο πλαίσιο της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά ανά κατηγορία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και η οποία διέπει τον εκάστοτε μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης της Σ.Ε.Δ.Π. όπως αυτή ισχύει
QΑΠΟΡ, ΣΤΑΘΜΟΥ, η συνολική ενέργεια που παρήγαγε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης.