Άρθρο 4 Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ως Μ.Χ.Α. καθορίζονται:
α) ως ΜΧΑ1, η τιμή σε €/MWh που προκύπτει από τη χρέωση της περίπτωσης αα της παρ. 3α του άρθρου 143 του ν.4001/2011 (Α΄179) και η οποία εξειδικεύεται με αντίστοιχη μεθοδολογία στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτός ισχύει.
β) ως ΜΧΑ2, η τιμή σε €/MWh που προκύπτει από τη χρέωση της περίπτωσης ββ της παρ. 3α του άρθρου 143 του ν.4001/2011 (Α΄179) και η οποία εξειδικεύεται με αντίστοιχη μεθοδολογία στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτός ισχύει.
γ) ως ΜΧΑv άλλοι Μ.Χ.Α. εφόσον αυτοί προβλέπονται και περιγράφονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Η ωριαία τιμή των Μ.Χ.Α. υπολογίζεται σε €/MWh, ως το άθροισμα α) της ωριαίας τιμής του ΜΧΑ1 , β) της ωριαίας τιμής του ΜΧΑ2 και γ) της ωριαίας τιμής τυχών άλλων μηχανισμών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτοί προβλέπονται και περιγράφονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:
MXAi= MXA1i + MXA2i + … + ΜΧΑνi (3)