Άρθρο 8 Απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω καταβολής Επενδυτικής Ενίσχυσης

1. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής, η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9, και 10 του άρθρου 3 του ν.4414/2016. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κάθε φορά κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

2. Ο υπολογισμός του μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης (Π.Α.Λ.Ε.) προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το Επιτόκιο Αναγωγής που ισχύει για την κατηγορία που ανήκει ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία, το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί και την εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής του τμήματος της Επενδυτικής Ενίσχυσης.

Ειδικότερα, το Π.Α.Λ.Ε. λόγω καταβολής τμήματος Επενδυτικής Ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί:
ΠΑΛΕiΣΤΑΘΜΟΥ = ΕΑΛΕi/12 = (ΕΕi x ΣΑΚ)/12 =
= {ΕΕiΣΤΑΘΜΟΥ Χ [εαναγ x (1+ εαναγ)ti / (1+ εαναγ)ti– 1]} / 12 (6)

όπου,

ΕΕiΣΤΑΘΜΟΥ: το ποσό, σε €, του τμήματος της Επενδυτικής Ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ειδικότερα σε περίπτωση φορολογικής απαλλαγής, θεωρείται το ετήσιο ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος.

εαναγ: η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α., της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύει τη στιγμή που ο σταθμός τίθεται σε λειτουργία

ti: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης, σε έτη, η οποία υπολογίζεται ανάγοντας της διάρκεια ισχύος της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης σε μήνες, αφαιρώντας στη συνέχεια τον αύξοντα αριθμό του μήνα καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, όπως αυτός προκύπτει από το μήνα έναρξης καταβολής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της σύμβασης, και τέλος διαιρώντας τη διαφορά αυτή με τον ακέραιο αριθμό δώδεκα (12). Ειδικότερα για τις περιπτώσεις φορολογικής απαλλαγής η στιγμή καταβολής της εκάστοτε ενίσχυσης θεωρείται ο δωδέκατος μήνας του επόμενου έτους του φορολογικού έτους για το οποίο γίνεται χρήση της φορολογικής απαλλαγής.

3. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται για κάθε τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Το Π.Α.Λ.Ε. που εφαρμόζεται κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης είναι το ακόλουθο:
ΠΑΛΕΜΗΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ= ΠΑΛΕ1, ΣΤΑΘΜΟΥ + ΠΑΛΕ2, ΣΤΑΘΜΟΥ + ΠΑΛΕ3, ΣΤΑΘΜΟΥ +… +ΠΑΛΕν, ΣΤΑΘΜΟΥ (7)
όπου
ΠΑΛΕ1 + ΠΑΛΕ2 + ΠΑΛΕ3 +… +ΠΑΛΕν τα Ποσά Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτουν λόγω καταβολής τμημάτων Επενδυτικής Ενίσχυσης στον κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων τρείς (3) φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με την απομείωση που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας των παρ. 2 και 3 για το χρονικό διάστημα που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.

Ειδικότερα στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε καθόλου, υπολογίζεται το Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού Επενδυτικής Ενίσχυσης ενώ στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε με ακρίβεια, υπολογίζεται η διαφορά του Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού Επενδυτικής Ενίσχυσης από το αντίστοιχο Π.Α.Λ.Ε. που υπολογιζόταν από λανθασμένο ποσό Επενδυτικής Ενίσχυσης.

Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνεται για κάθε τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. το οποίο είτε δε δηλώθηκε είτε δε δηλώθηκε με ακρίβεια από τον κάτοχο του εν λόγω σταθμού.
Τα ποσά που προκύπτουν, με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου κατά περίπτωση, πολλαπλασιάζονται με τους μήνες που η Επενδυτική Ενίσχυση δε λαμβανόταν υπόψη κατά την εκκαθάριση των συμβάσεων .

Τέλος για την απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης, πολλαπλασιάζεται το τελικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου επιπρόσθετα και με τον ακέραιο αριθμό τρία (3). Το ποσό που προκύπτει διαιρείται δια έξι (6) και εφαρμόζεται επιπρόσθετη απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης στη βάση του ποσού αυτού, για τους επόμενους έξι (6) μηνιαίους κύκλους εκκαθάρισης των συμβάσεών τους.

Το ποσό της απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω μη δήλωσης της Επενδυτικής Ενίσχυσης, ή ανακριβούς δήλωσης αυτής υπολογίζεται στη βάση της ακόλουθης εξίσωσης:
ΠΑΛΕΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΥ= {[(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,1, ΣΤΑΘΜΟΥ x t1) x 3] + [(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,2, ΣΤΑΘΜΟΥ x t2) x 3] + [(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,3, ΣΤΑΘΜΟΥ x t3) x 3] +… +[(ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,ν, ΣΤΑΘΜΟΥ x tν) x 3]}/6 (8)
όπου
ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,1 , ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,2 , ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,3 ,…, ΠΑΛΕΔΙΟΡΘ,ν : τα Ποσά Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης λόγω μη δήλωσης ή μη ακριβούς δήλωσης καταβολής τμημάτων Επενδυτικής Ενίσχυσης στον κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
t1, t2, t3, tν : η χρονική διάρκεια σε μήνες κατά τους οποίους η Επενδυτική Ενίσχυση ή το ακριβές μέγεθος αυτής δε λαμβανόταν υπόψη
5. Κατά τα άλλα, για τους κατόχους σταθμών της προηγούμενης παραγράφου τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 εφαρμόζονται ως έχουν.

 • Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε το εξής:

  Το ΠΑΛΕ υπολογίζεται κάθε φορά που καταβάλλεται ποσό ΕΕ και αυτό που υπολογίζεται με την καταβολή και της τελευταίας δόσης της ΕΕ είναι αυτό που θα ισχύει για όλα τα επόμενα έτη (μήνες) έως το πέρας της 20ετίας που διαρκεί η Λειτουργική Ενίσχυση;

  Για παράδειγμα για ένα έργο που θα λάβει Επενδυτική Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης σε 5 διαφορετικές δόσεις (3/7 της επιχορήγησης η 1η δόση και από 1/7 οι λοιπές τέσσερις δόσεις) θα υπολογίζουμε πέντε διαφορετικά ΠΑΛΕ, ένα για κάθε μία χρονική περίοδο και για τα υπόλοιπα έτη (μήνες) έως το πέρας της 20ετίας θα θεωρούμε ως ΠΑΛΕ το τελευταίο δηλ. το ΠΑΛΕ που υπολογίστηκε κατά την καταβολή και της 5ης δόσης;

  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή τα Έσοδα σε € ισούνται με τον πολ/σμό: Τιμή Πώλησης σε €/kWh * Παραγόμενη Ενέργεια σε kWh η ετήσια απομείωση των εσόδων ισούται με την μείωση της Τιμής Πώλησης (Τ.Α. = 98,00€/kWh) κατά τα αντίστοιχα ποσοστά του ΣΑΚ (σε μηνιαία όμως βάση).

  ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  (εντελώς τυχαίο παράδειγμα επενδυτικού σχεδίου που λαμβάνει ΕΕ σε πέντε δόσεις)

  Έστω ότι:
  στο χρονικό σημείο 1 η Τ.Α. διαμορφώνεται ως εξής: 98,00€/kWh – (98,00€/kWh*0,111730) = 87,05€/kWh.
  στο χρονικό σημείο 2 η Τ.Α. διαμορφώνεται ως εξής: 98,00€/kWh – (98,00€/kWh*0,114212) = 86,81€/kWh.
  στο χρονικό σημείο 3 η Τ.Α. διαμορφώνεται ως εξής: 98,00€/kWh – (98,00€/kWh*0,117046) = 86,53€/kWh.
  στο χρονικό σημείο 4 η Τ.Α. διαμορφώνεται ως εξής: 98,00€/kWh – (98,00€/kWh*0,120299) = 86,21€/kWh.
  στο χρονικό σημείο 5 η Τ.Α. διαμορφώνεται ως εξής: 98,00€/kWh – (98,00€/kWh*0,124058) = 85,84€/kWh.

  Και για τα υπόλοιπα 15 έτη έως το πέρας της 20ετίας έχουμε Τιμή Πώλησης = 85,84€/kWh;

  ~ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ~