Άρθρο 7 Κριτήρια καταβολής της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά

1. Για κάθε σταθμό Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχει συνάψει σύμβαση Σ.Ε.Δ.Π., η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υπολογίζει για κάθε ώρα του μήνα την απόκλιση της ενέργειας παραγωγής από την Προσφορά Έγχυσης ανηγμένη στην εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού.
2. Στην περίπτωση υπέρβασης του Ακραίου Ωριαίου Ορίου Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως (ΑΩΟΑΠΕ) ανά τεχνολογία και εύρος εγκατεστημένης ισχύος, για πάνω από το Ακραίο Μηνιαίο Ποσοστού Ωρών (ΑΜΠΩ), δεν καταβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης το ποσό του άρθρου 6.
3. Τα ποσοστά ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ανά εγκατεστημένη ισχύ για τα μεγέθη ΑΩΟΑΠΕ και ΑΜΠΩ καθορίζονται στους Πίνακες που ακολουθούν
α. Πίνακας 1: Κριτήρια καταβολής της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά σε επίπεδο έργου Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στο νέο σχήμα αποζημίωσης με κυμαινόμενη προσαύξηση (Αιολικές Εγκαταστάσεις)

Αιολικές ΕγκαταστάσειςΑκραίο Ωριαίο Όριο Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως (ΑΩΟΑΠΕ)Ακραίο Μηνιαίο Όριο Ποσοστού ωρών (ΑΜΠΩ)
0-10 MW30%50%
10-30 MW30%50%
30-80 MW25%45%
>80 MW20%45%

β. Πίνακας 2: Κριτήρια καταβολής της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά σε επίπεδο έργου Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στο νέο σχήμα αποζημίωσης με κυμαινόμενη προσαύξηση (Α.Π.Ε. και  Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην Αιολικών Εγκαταστάσεων)

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην Αιολικών ΕγκαταστάσεωνΑκραίο Ωριαίο Όριο Απόκλισης Προσφοράς Εγχύσεως (ΑΩΟΑΠΕ)Ακραίο Μηνιαίο Όριο Ποσοστού ωρών (ΑΜΠΩ)
0-1 MW10%50%
1-3 MW8%45%
>3 MW7%45%