Άρθρο 09 – Λύση – Εκκαθάριση

1. Η Ε.Κοιν. λύεται:
α. εάν πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2
β. όταν λήξει η χρονική διάρκεια της
γ. με απόφαση της γενικής συνέλευσης
δ. εάν κηρυχθεί σε πτώχευση
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις – ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Ε.Κοιν. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες συνεταιριστικές μερίδες και οι τυχόν εισφορές τους. Προκειμένου για μη κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται σε κοινότητες παραγωγών ή σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος. Προκειμένου για κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται ισόποσα στα μέλη.

 • Αναφορικά με την παρ. 1 του άρθρου 9:
  Να παραληφθεί το στοιχείο α΄ της παρ.1, έτσι ώστε να μην λύεται η Ε.Κοιν σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2.
  Επίσης, σε περίπτωση λύσης της Ε.Κοιν να προβλεφθεί είτε η δυνατότητα μεταβίβασης των έργων του χαρτοφυλακίου αυτής είτε η συνέχιση της λειτουργίας της υπό νέα μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Κοιν και λήψης εξαίρεσης από το ΥΠΕΚΑ.

 • 20 Ιουνίου 2017, 13:26 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 9, παρ. 2: Προσθήκη
  Στο τέλος της προτελευταίας παραγράφου: …..προστασίας περιβάλλοντος εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. κατά προτεραιότητα.

 • Μία Ε. Κοιν. που έχει αναλογία 75% των μελών με “εντοπιότητα” όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3, λύεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, εάν έστω και ένα μέλος με “εντοπιότητα” αποχωρήσει, καθώς το 75% ελαττώνεται.
  Πιστεύουμε πως η μεταβολή της σύστασης μίας Ε.Κοιν. δεν πρέπει να αποτελεί αιτία λύσης της, καθώς με αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη και λειτουργία της εξαρτάται και μπορεί να τύχει αντικείμενο χειραγώγησης από τρίτους ή ακόμη και από ένα και μόνο μέλος της.
  Για τους λόγους αυτούς και στη περίπτωση που ΔΕΝ γίνει δεκτή η πιο πάνω προτεινόμενη διαγραφή της παρ. 3 του άρθρου 2, προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1.α. του άρθρου 9 ως εξής:
  1.α. εάν πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2.