Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 2 του ν.3468/20016 (Α’ 129) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή. Ειδικά για την περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν.), ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α της Ε.Κοιν. γίνεται με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν.»
2. Η μεταβίβαση αδειών και σταθμών από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ανήκουν σε Ε.Κοιν επιτρέπεται μόνο σε Ε.Κοιν. με όμοιο χαρακτήρα και έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικότερα, οι Ε.Κοιν κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να μεταβιβάσουν τις άδειες και τους σταθμούς τους και σε Ε.Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση λύσης Ε.Κοιν. αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί δυνατή η μεταβίβαση της άδειας ή του σταθμού κατά τα ανωτέρω, η άδεια παραγωγής ανακαλείται ή παύει να ισχύει η προσφορά όρων σύνδεσης.

  • 20 Ιουνίου 2017, 14:10 | Άγγελος Κασίμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

    Θέσπιση «Νέου Τέλους Προστασίας Περιβάλλοντος» ίσο με το 0,5% ή 1% των κερδών μόνο στις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ενεργειακές Κοινότητες για δράσεις σχετικά με αναδασώσεις ή εν γένει ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν. Με την θέσπιση του προτεινόμενου τέλους επιτυγχάνεται η αποδοχή των έργων από την τοπική κοινωνία, εξαιτίας του αντισταθμιστικού χαρακτήρα, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται η Ενεργειακή Κοινότητα.

  • 20 Ιουνίου 2017, 13:42 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Άρθρο 11, παρ. 1: Διαγραφή
    Προτείνεται να απαλειφθεί η παρ. 1, τα κίνητρα πρέπει να εξυπηρετούν κυρίως τους στόχους της Ε.Κοιν.