Άρθρο 04 – Σκοπός – Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας

1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
β. Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
γ. Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ. Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.
ε. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
στ.Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας.
ζ. Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
η. Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
θ. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
2. Η Ε.Κοιν. δύναται να ασκεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
β. Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς.
γ. Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
δ. Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
ε. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. Δ6/13280/7.6.2011 (Β’ 1228) Υπουργικής Απόφασης.
στ. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
ζ. Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών.
3. Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2.

 • Αναφορικά με το στοιχείο α. της παρ. 1 του άρθρου 4:
  Να προβλεφθεί η δυνατότητα οι Ε.Κοιν να ασκούν τις δραστηριότητες του στοιχείου α. από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που βρίσκονται εγκατεστημένοι όχι μόνο εντός της περιφερειακής κοινότητας της έδρας της Ε.Κοιν, αλλά και σε όμορες περιφερειακές κοινότητες.

 • 26 Ιουνίου 2017, 00:33 | Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

  Στην παράγραφο 1. Πρέπει να μπεί η προσθήκη:
  ι. Ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, ή μετατροπή συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά (ποδήλατα, μοτοσυκλέτες ή και αυτοκίνητα) αλλά και γενικότερα η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης οχημάτων των μελών.

 • 20 Ιουνίου 2017, 13:31 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 4, παρ. ε.: Διόρθωση
  Αντί διανομή ηλεκτρικής ενέργειας: Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υπάρχοντος δικτύου, ή όπου δεν υπάρχει, κατασκευή δικτύου και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ομοίως και για θερμότητα και ψύξη.

  Άρθρο 4, παρ. 1στ. : Προσθήκη
  Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και πώληση προς τελικούς…..

  Άρθρο 4, παρ. 1ζ.: Βελτίωση της έκφρασης
  Αντί διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, που ερμηνεύεται ως περικοπή, διόρθωση: Διαχείριση της ζήτησης για την μείωση και περιορισμό των αιχμών…..

  Άρθρο 4, παρ. 2β: Προσθήκη
  …..σύνταξη περιβαλλοντικών ή και αρχιτεκτονικών μελετών ένταξης των εφαρμογών στο φυσικό περιβάλλον,…..

  Άρθρο 4: Προσθήκες
  Προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Άρθρο:
  (α) Οι Εν.Κοιν. συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για ΑΠΕ, αποθήκευση και λοιπά ενεργειακά έργα που προκηρύσσονται εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
  (β) Οι Εν.Κοιν. προκηρύσσουν διαγωνισμούς και αναθέτουν ενεργειακά έργα, όπως αναθέτουν και σχετικές μελέτες.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

  Το νομοσχέδιο, που είναι σε διαβούλευση για τις Ενεργειακές Κοινότητες, μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο άξονα για μια νέου τύπου ανάπτυξη της χώρας, μέσω ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

  Όμως ,κατά την γνώμη μας , για επίτευξη του στόχου του Νομοσχεδίου και αύξηση της ζητούμενης αποδοτικότητας του ,
  χρειάζεται να υιοθετηθούν οι παρακάτω προβλέψεις-πρόνοιες , ώστε να μην προκληθούν δυσλειτουργίες που θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα του κατά την εφαρμογή του.

  1ον]»Για περιπτώσεις Ενεργειακών Κοινοτήτων των οποίων η πλειοψηφία των Συνεταιριστικών μερίδων, ανήκει σε ποσοστό άνω του 60% σε Νομικά πρόσωπα που προσφέρουν κοινωνικό έργο, [ΟΤΑ, Μητροπόλεις, ΓΟΕΒ , ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ και όποιον όσα ορίζει ο Νόμος] ,
  να επιτραπεί κατά παρέκκλιση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β 1547/05-05-2017), η ισχύς του σταθμού Παραγωγής να είναι ανώτερη ων 500kw ,
  αρκεί η Ενεργειακή Κοινότητα να εξασφαλίσει τις προς τούτο απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες .[ΡΑΕ ,ΔΕΔΗΕ κ.λπ], το δε σύνολο της παραγόμενης Ενέργειας να προορίζεται για αυτοκατανάλωση από τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας.

  2ον] Να ενταχθούν στους προσφέροντες Κοινωνικό έργο Φορείς, οι Ενεργειακές Κοινότητες των Επιχειρηματικών Πάρκων ,ώστε να απολαύσουν τα ευεργετήματα της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β 1547/05-05-2017) και του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου ,
  εάν και εφόσον η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται προς κατανάλωση στις εντός αυτών εγκατεστημένες η εγκαθιστάμενες και λειτουργούσες Επιχειρήσεις «.

  3ον]Για την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ,η οποία έχει κλειστό δίκτυο εδώ και χρόνια, να επιτραπεί η αξιοποίηση , η μεταφορά , η κατάτμηση και η αλλαγή Τεχνολογίας, για Άδειες που υφίστανται σήμερα συμβασιοποιημένες εντός δικτύου ,εάν οι παραπάνω προσφερόμενες δυνατότητες ,αξιοποιηθούν από Φορείς που προσφέρουν Κοινωνικό έργο στα πλαίσια των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β 1547/05-05-2017), εφόσον βέβαια οι Φορείς Κοινωνικού έργου ,εξασφαλίσουν τις αναγκαίες επί μέρους προβλεπόμενες άδειες προς τούτο.

  ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

  Α]Η πρόβλεψη περί αύξησης, στο νομοσχέδιο, της ισχύος για τις Ενεργειακές Κοινότητες μόνο για αυτοπαραγωγή, θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στην ανάπτυξη Πάρκων παραγωγής ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητες (άλλο το κόστος για 2 Πάρκα των 500 kw άλλο το κόστος για ένα πάρκο του 1 Mw, όπως και τα κόστη φύλαξης, συντήρησης και λειτουργίας.

  Β]Η πρόβλεψη επέκτασης αυτής της εφαρμογής και στα Επιχειρηματικά Πάρκα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων, μεσω της μείωσης του Ενεργειακού τους κόστους και κατά συνέπεια γενικότερα την ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας .

  Ας φανταστούμε ,πόσο πιο Ανταγωνιστική θα γίνει μια Βιομηχανία Αποξήρανσης Γεωργικών Προϊόντων ,εάν εξασφαλίσει ελαχιστοποίηση του Ενεργειακού της κόστους .

  Β1α ]Θα αυξήσει την προσελκυσιμότητα Επενδύσεων Νέας Οικονομίας ,δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος αυτών των Επιχειρήσεων επιβαρύνει σε μεγάλο ποσοστό το συνολικό Λειτουργικό τους κόστους .
  Π.χ Η παραγωγή Μεμβρανικών Πρωτεϊνών [προϊόν άγνωστο στην ΕΛΛΑΔΑ αλλά με μεγάλες προοπτικές στην Διεθνή Κοινότητα και εξαιρετικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του στην Ελλάδα ] ,
  χρειάζεται συσκευασίες παραγωγής του , με μόνιμη θερμοκρασία 40Βαθμών Κελσίου και εξ’αυτού συνάγεται η σημαντικότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους της .

  Β1β]Η παραγωγή Οικοδομικών Υλικών [Κεραμίδια η Τούβλα ] απαιτεί θερμοκρασίες εως και 1000Βαθμούς ΚΕΛΣΙΟΥ στους φούρνους ψησίματος ,κάτι που επιβαρύνει σήμερα τις αντίστοιχες Βιομηχανίες με ποσά 100.000 ευρώ μηνιαίως .
  Γίνεται κατανοητό ,φαντάζομαι, πόσο σημαντική υπηρεσία θα προσφέρουμε σε μια τέτοια Βιομηχανία ,εάν βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσει το ενεργειακό κόστος της .

  Β3] Οι Βιομηχανίες επεξεργασίας και εξαγωγής Γεωργικών προϊόντων ,έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος προερχόμενο από τους θαλάμους κατάψυξης . Η δυνατότητα μείωσης αυτού του κόστους θα προσφέρει νέα πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα τους .

  Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματα μας ,όπως αναφέρονται στην παρούσα αλλά και σε προγενέστερες Επιστολές μας για την αναγκαιότητα συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β 1547/05-05-2017),
  δεδομένου ότι όχι μόνο δεν είναι αντίθετα στο πνεύμα των προθέσεων της Πολιτικής του Υπουργείου αλλά τουναντίον υποστηρίζουν την αμεση και πολύπλευρη Αναπτυξιακή αποδοτικότητα των Νομοθετημάτων και των προθέσεων του Υπουργείου

  Ομάδα Πρωτοβουλίας Δήμων και Φορέων Κοινωνικού έργου Πελοποννήσου

 • Μία από τις πιθανές μορφές ενέργειας που προσφέρεται για μακροχρόνια αποθήκευση ιδιαίτερα στα ΜΔΝ είναι και το υδρογόνο. Το υδρογόνο παρά την ενεργοβόρο παράγωγη του σε σχέση με την απόδοση του, είναι μία μορφή ενέργειας που προσφέρεται για αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας τη χειμερινή περίοδο που η κατανάλωση ενέργειας ιδιαίτερα στα τουριστικά νησιά είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο. Υδρογόνο παραγόμενο κατά τη χειμερινή περίοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη κίνηση πλωτών μέσων (ακτοπλοΐα) είτε για τη λειτουργία θερμικών μονάδων σαν αυτές που λειτουργούν σήμερα στα ΜΔΝ με diesel, σε έκτακτες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν σαν απόρροια της κλιματικής αλλαγής (π.χ. εφεδρεία σε περίπτωση παρατεταμένης άπνοιας σε περιόδους υψηλής ενεργειακής ζήτησης και ως εκ τούτου ελαχιστοποιημένης παραγωγής ενεργείας από ανεμογεννήτριες). Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος ως εξής:
  η. Μετατροπή, αποθήκευση και αξιοποίηση πλεονασμάτων ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο που επεκτείνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και αειφορική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

  Επίσης, ιδιαίτερα για Ε.Κοιν. της περιφέρειας και ειδικά στα νησιά όπου αντιμετωπίζουν σωρεία ελλείψεων βασικών υπηρεσιών όπως π.χ. σε ιατρικό ή διδακτικό προσωπικό θα είναι πολύ χρήσιμο να επιτρέπεται η διάθεση μέρους των κερδών, σύμφωνα πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για κοινωφελείς σκοπούς όπως π.χ. τον εξοπλισμό των περιφερειακών ιατρείων, την κατασκευή αξιοπρεπών καταλυμάτων για τη φιλοξενία από την τοπική κοινωνία των ιατρών ή των καθηγητών, κλπ. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος ως εξής:
  θ. Αξιοποίηση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών των Ε.Κοιν., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για κάλυψη ειδικών κοινωνικών αναγκών που χαρακτηρίζουν τη νησιοτικότητα.

 • Για τις παραγράφους 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1η, 1θ, 2α, 2β, 2ζ προτείνεται η εξής κατάληξη της παραγράφου
  «… εντός της Περιφέρειας σε δήμο της οποίας έχει έδρα η Ε.Κοιν.»

  Θεωρείται απαραίτητη η χωρική επέκταση της δράσης των Ε.Κοιν. τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας. Είναι ακατανόητος ο περιορισμός των Ε.Κοιν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
  Τεκμηρίωση :
  Για τους λόγους που αναφέρονται και στην τεκμηρίωση για τις προτεινόμενες αλλαγές σε προηγούμενα άρθρα, τα αστικά κέντρα πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με τις ημιαστικές – αγροτικές περιοχές, όπου στις πρώτες υπάρχει συνήθως η «κοινωνική πρωτοπορία» και στις δεύτερες η πρακτική δυνατότητα εξεύρεσης χώρων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό θα οδηγήσει και σε μια «κοινωνική όσμωση» μεταξύ των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου με θετικά αποτελέσματα στην ισόρροπη εξέλιξη της κοινωνίας. Έμμεσα, αυτό θα οδηγήσει για ορισμένες μορφές ΑΠΕ (βιοαέριο, υδροηλεκτρικά, αιολικά, βιομάζα) σε ένα ενισχυμένο σχήμα «παραγωγή στην επαρχία – διανομή / κατανάλωση σε αστικά κέντρα» και θα ασκήσει πίεση σε βελτίωση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Εννοείται ότι υπάρχουν και διαθέσιμες – αποδοτικές ΑΠΕ που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε αστικές περιοχές (βιοκλιματική αρχιτεκτονική, φωτοβολταϊκά, ενεργητικά ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας κλπ).
  Επιπλέον
  Ο περιορισμός των δικτύων παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας από ΑΠΕ στα γεωγραφικά όρια της περιφερειακής ενότητας δημιουργεί τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ, τουλάχιστον για την αρχή εφαρμογής του νόμου. Είναι προφανής η δυσκολία των ανθρώπων να συνεργασθούν σε ευρύτερα σχήματα αλλά και η επιφυλακτικότητά τους σε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες οργάνωσης και συνεπώς ο γεωγραφικός περιορισμός θα ακυρώσει τη δυνατότητα δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων. Για παράδειγμα, μια Ε.Κοιν που θα έχει ως αντικείμενο το έργο της ενημέρωσης των κατοίκων μιας περιοχής πάνω σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας, οδικών μεταφορών και μετακινήσεων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην άσκηση του έργου της, ενώ η αναγκαστική δημιουργία πολλών τέτοιων συνεταιρισμών σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα οδηγήσει σε μείωση της αποδοτικότητάς τους (πολλά άτομα με μικρό αντικείμενο να επαναλαμβάνονται ανά περιοχή).

  Για την παράγραφο 2α να προστεθεί η φράση :
  «Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρηματοδοτούν δράσεις των Ε.Κοιν. κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους»
  Τεκμηρίωση :
  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια εκατέρωθεν ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων που έχουν συμπληρωματικό αντικείμενο, τουλάχιστον στην πρώτη φάση ισχύος του νόμου. Εξάλλου, η εμπειρία της συνεταιριστικής λειτουργίας του ενός σχήματος μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη εξέλιξη του άλλου. Επίσης, να δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στις Ε.Κοιν με ποσοστό που δεν υπερβαίνει τους περιορισμούς του παρόντος Σ/Ν.