Άρθρο 05 – Τύπος – Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού

Το καταστατικό της Ε.Κοιν. καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη και καθορίζει τουλάχιστον:
α. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων – μελών της καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων – μελών της.
β. Την επωνυμία και την έδρα της. Στην περίπτωση μη κερδοσκοπικής Ε.Κοιν., η επωνυμία της περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Μη Κερδοσκοπική Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Μη Κερδοσκοπική Ε.Κοιν.». Στην περίπτωση κερδοσκοπικής Ε.Κοιν., η επωνυμία της περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.». Ονόματα φυσικών προσώπων- ή επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Ε.Κοιν. Ως έδρα της Ε.Κοιν. ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας.
γ. Τον σκοπό και τις δραστηριότητές της. Στην περίπτωση μη κερδοσκοπικής Ε.Κοιν. αναγράφεται ρητά ότι η Ε.Κοιν. δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
δ. Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν.
ε. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία απόδοσής της.
στ. Την έκταση ευθύνης των μελών της.
η. Τη διάρκεια της.
ια. Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και, τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.
ιβ. Τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.