Άρθρο 07 – Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2.
2. Για την σύσταση της Ε.Κοιν., προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:
α. Το καταστατικό της Ε.Κοιν. στο οποίο αποτυπώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5.
β. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. εντός ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων – μελών τους που είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
γ. Τα καταστατικά των νομικών προσώπων – μελών της Ε.Κοιν.
3. Η απόκτηση από αστικό συνεταιρισμό νομικής προσωπικότητας ως Ε.Κοιν., γίνεται με την καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ..) του ν. 3419/2005 (Α΄ 267) και στο Μητρώο Ε.Κοιν., που συνιστάται με το άρθρο 7 και τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.. από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.. των κατά τόπους Επιμελητηρίων.
4. Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν. παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της.

  • Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

    Άρθρο 7

    Σε συνέχεια των προτεινόμενων προσθηκών στο άρθρο 2 προτείνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου η προσθήκη δύο επιπλέον σημείων ως εξής:
    δ. συμβολαιογραφικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – μέλη που δεν είναι δημότες της περιφερειακής ενότητας και δεν αποδεικνύουν ιδιοκτησία ακινήτου μέσω άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων.
    ε. συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη βεβαίωση εκτέλεσης της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου ΝΠΙΔ – μέλους εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία συστήνεται η Ε.Κοιν.