Άρθρο 03 – Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%.
2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο.
3. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δεν συναινεί στη μεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της μεταβίβασης παύει να συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ.

 • Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

  Άρθρο 3

  Προτείνεται ο προσδιορισμός ελάχιστου αριθμού μελών διοικητικού συμβουλίου στα 5 μέλη καθώς και ως προαπαιτούμενο η διασπορά των μελών του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ των συμμετεχόντων μελών στην περίπτωση που στην Ε.Κοιν. συμμετέχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Για Ε.Κοιν. κερδοσκοπικού χαρακτήρα κρίνεται σκόπιμο ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου να είναι φυσικό πρόσωπο – μέλος.

 • 4. Σε ότι αφορά το κριτήριο της εντοπιότητας της παρ. 3 του άρθρου 3 για τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Ε. Κοιν., δηλαδή πως το 75% πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους επίσης εντός της περιφερειακής ενότητας αυτής, θεωρούμε ότι αποκλείει και αδικεί πολίτες μειονεκτικών σε δυναμικό ΑΠΕ Περιφερειών της χώρας αλλά και Περιφερειών ευαίσθητων περιβαλλοντικά-χωροταξικά όπως για παράδειγμα είναι η Αττική, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης ΑΠΕ για αδειολογικούς-χωροταξικούς και ποικίλους άλλους λόγους είναι από ελάχιστα έως μηδενικά, αλλά αφορά παρόλα αυτά τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους αρκετοί εκ των οποίων και δυνητικοί επενδυτές σε Εν. Κοιν., που ωστόσο δυστυχώς δεν θα έχουν ίσες ευκαιρίες σε εθνικό επίπεδο. Στις ΑΠΕ που είναι στατιστικά δύσκολο το ανανεώσιμο δυναμικό να συμπίπτει με την συνεταιριστική πρωτοβουλία, τις συμμετοχές, τους χωροταξικούς-αδειολογικούς μη περιορισμούς αλλά και τα απαιτούμενα κεφάλαια για υλοποίηση, οι όποιες πρωτοβουλίες υπάρξουν θα αυτό-ακυρωθούν από το κριτήριο της εντοπιότητας ή οι επενδυτές θα καταστούν όμηροι τοπικών συμφερόντων. Προτείνουμε λοιπόν το κριτήριο της εντοπιότητας μαζί με την παρ. 3 του άρθρου 3 να απαλειφθούν και να αφεθεί η πρωτοβουλία των Εν. Κοιν. να λειτουργήσει με πραγματικούς όρους προσφοράς.

 • Άρθρο 3, Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας

  παραγρ. 3. «Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.Μ.Η.»

  Πρόταση 4η : να προστεθεί «στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και για το σύνολο της περιόδου».

 • 19 Ιουνίου 2017, 19:08 | ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει αντιστρόφως ανάλογη σύνδεση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που θα μπορεί να κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο με την ισχύ της παραγόμενης ενέργειας. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της παραγόμενης ενέργειας τόσο μικρότερος ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος καταστρατήγησης του θεσμού της ενεργειακής κοινότητας.

 • Στο τέλος της παραγράφου 3 να προστεθεί η φράση
  «στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και για το σύνολο της περιόδου»