Άρθρο 08 – Μητρώο Ε.Κοιν. – Δικαιολογητικά

1. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Ε.Κοιν. και για την καταχώριση αστικών συνεταιρισμών στο Μητρώο Ε.Κοιν., ορίζεται το Γ.Ε.ΜΗ.., δια των αρμόδιων υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.. των κατά τόπους Επιμελητηρίων.
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ε.Κοιν., προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το ανωτέρω εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ.. προβαίνει αυτοδίκαια σε διαγραφή της από το Μητρώο Ε.Κοιν.
Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών μερίδων.
3. Όταν μεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ενημερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..
4. Σε περίπτωση που η Ε.Κοιν. οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, το Γ.Ε.ΜΗ.. προβαίνει σε διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
5. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλονται εντός ενός (1) μήνα για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
6. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση.

 • Βασικό στοιχείο των Αστικών Συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 είναι η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότεροι από τους πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας αποφασίζουν να γίνουν μέλη και να επενδύσουν στον Αστικό Συνεταιρισμό και εν προκειμένω στην Ε.Κοιν. τόσο ισχυρότερη καθίσταται η Ε.Κοιν. και αντίστοιχα διευκολύνεται το έργο της και διαχέονται στην τοπική κοινωνία τα οφέλη από τη λειτουργία της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986, αρμόδιο όργανο για την προσωρινή αποδοχή νέου μέλους στο Συνεταιρισμό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και αρμόδιο όργανο για την επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την οριστική εγγραφή των νέων μελών, είναι η Γενική Συνέλευση. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ για την οριστική εγγραφή νέων μελών στην Ε.Κοιν. και την αντίστοιχη τροποποίηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνεται μόνο μετά από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.
  Επίσης, ο ν. 1667/1986 προβλέπει ότι μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ενσωμάτωση των κερδών/ζημιών της διαχειριστικής περιόδου. Προκειμένου λοιπόν να μην αναπροσαρμόζεται το κεφάλαιο της Ε.Κοιν. διαρκώς, προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση του Δ.Σ. για ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ και για τη μεταβολή του κεφαλαίου της Ε.Κοιν. είναι μία φορά το χρόνο, μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στοιχεία που υποβάλλονται ετησίως στο Γ.Ε.ΜΗ.

 • Άρθρο 8, Μητρώο Ε.Κοιν. – Δικαιολογητικά

  παραγρ. 2. : … «σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών μερίδων».

  Πρόταση 6η : Η πρόβλεψη πρέπει να αφαιρεθεί τελείως. Στην Ελλάδα της κρίσης είναι υπερβολή να γίνεται μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου σε ένα 3μηνο, όταν είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση του ελάχιστου κεφαλαίου των 100 ευρώ ανα μερίδα καταβάλλεται με δυσκολία και σε αρκετές μηνιαίες δόσεις.

 • Για την παράγραφο 2:
  Η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφαιρεθεί τελείως.
  Τεκμηρίωση :
  Στην Ελλάδα της κρίσης είναι υπερβολή να γίνεται μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου σε ένα 3μηνο, όταν είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση του ελάχιστου κεφαλαίου -ακόμα και ενός ποσού των 100 ευρώ ανά μερίδα- καταβάλλεται με δυσκολία και σε αρκετές μηνιαίες δόσεις.