Άρθρο 06 – Διάθεση κερδών

1. Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης παρακρατείται τουλάχιστον το 10% για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν.
2. Προκειμένου για μη κερδοσκοπική Ε.Κοιν., τα καθαρά κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Προκειμένου για κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών διανέμεται στα μέλη.

 • Στη περίπτωση που γίνει δεκτή η προσθήκη της παραγράφου θ. στο άρθρο 2, προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 6, παρ. 2, ως εξής:
  2. Προκειμένου για μη κερδοσκοπική Ε.Κοιν., τα καθαρά κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Προκειμένου για κερδοσκοπική Ε.Κοιν., το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών ή των επενδύσεων της παραγράφου 2.θ. του άρθρου 2, διανέμεται στα μέλη.

 • Άρθρο 6, Διάθεση κερδών

  Η αναφορά μόνο σε κέρδη, η έλλειψη διαχωρισμού πλεονασμάτων – κερδών, και η συνεπαγόμενη μη πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και κερδών στους παραγωγούς τους, που είναι τα μη μέλη και η τοπική κοινότητα που συναλλάσσονται με την ενεργ. κοιν., είναι προβλέψεις που περιορίζουν τις δυνατότητες ενίσχυσης και ανάπτυξής τους, περιορίζοντας τα κίνητρα συμμετοχής των πολιτών στην ενεργ. κοιν. ως μελών και τη συναλλαγή των πολιτών μαζί της ως μη μελών.

  Πρόταση 5η : Πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και περιορισμένης διανομής κερδών στα μή μέλη της ενεργ. κοιν. ανάλογα με τις συναλλαγές τους με αυτήν.

 • Για την παράγραφο 2 :
  Εδώ πρέπει να γίνει πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και περιορισμένης διανομής κερδών στα μή μέλη της Ε.κοιν. ανάλογα με τις συναλλαγές τους με αυτήν.
  Τεκμηρίωση :
  Η αναφορά μόνο σε κέρδη, η έλλειψη διαχωρισμού πλεονασμάτων – κερδών, και η συνεπαγόμενη μη πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και κερδών στους παραγωγούς τους, που είναι τα μη μέλη και η τοπική κοινότητα που συναλλάσσονται με την Ε.Κοιν, είναι προβλέψεις που περιορίζουν τις δυνατότητες ενίσχυσης και ανάπτυξής τους, περιορίζοντας τα κίνητρα συμμετοχής των πολιτών στην Ε. Κοιν. ως μελών και τη συναλλαγή των πολιτών μαζί της ως μη μελών.