ΑΡΘΡΟ 7 Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων, επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
2. Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παρ. 1, το Δ.Σ. κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση. Εν συνεχεία, και αφού λάβει την προαναφερόμενη έγκριση, το Δ.Σ., με απόφασή του, εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ, καθώς και περίληψη αυτής η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 ν. 2190/1994 (Α’ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο ΦΔΠΠ, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
3. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο, αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους ΦΔΠΠ και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της οριστικής κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
4. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, και υπό τους όρους του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 135), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του ανωτέρω προγράμματος.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:34 | Οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

  Το νομοσχέδιο παρόλο που ακολουθεί μια θετική πολιτική επιλογή που είναι η κάλυψη των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε ποσοστό 100% στη δικαιοδοσία των ΦΔ, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις που αφορούν στην απαραίτητη στελέχωσή τους με τακτικό προσωπικό. Εφόσον αποτελούν επιλογή της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ ως σχήματα διοίκησης, αυτά των ΦΔ, δεν μπορούν να λειτουργούν πλέον με προσωπικό ορισμένου χρόνου (που προσλήφθηκε αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ και εργάζονται στους ΦΔ σχεδόν από την ίδρυσή τους έως σήμερα). Εφόσον λοιπόν επιλέγονται ως αποκεντρωμένες δομές του Υπουργείου, θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο η πρόβλεψη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ωστόσο, το υφιστάμενο προσωπικό παρότι είναι ορισμένου χρόνου, διαθέτει πλέον την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική επάρκεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του συστήματος των Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και στην υλοποίηση της διαχείρισης. Η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, παρακολούθηση σεμιναρίων για Επιστημονική Παρακολούθηση, εποπτεία, κ.ά.) καθώς και οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία που έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το υφιστάμενο προσωπικό δεν πρέπει να χαθούν, καθώς αποτελούν εγγύηση για την ομαλή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Είναι δεδομένο ότι το υφιστάμενο προσωπικό με εμπειρία πλέον των 10 χρόνων στους ΦΔ καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στο νόμο η κατοχύρωση των θέσεων του υφιστάμενου προσωπικού στους ΦΔ, μέσω της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Το άμεσο άνοιγμα της σχετικής Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ καθώς επίσης και η άμεση ένταξη των Πράξεων των Φ.Δ., αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, καθιστά εφικτή την Παράταση των Συμβάσεων των εργαζομένων και είναι η μόνη λύση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του 24μηνου. Άλλωστε, σε συνάντηση του Συλλόγου των εργαζομένων στους ΦΔ με την Γενική Γραμματέα ΠΕΝ και την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ, είχε συμφωνηθεί η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων από 1/1/2018 με την αιτιολογία «για την προετοιμασία και εξειδίκευση των Πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020». Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου, παρόλο που είχε συμφωνηθεί, προκειμένου να ξεπεραστεί το κώλυμα του 24μηνου.
  Τέλος, η λύση των οκτάμηνων συμβάσεων θα πρέπει να αποσυρθεί από το άρθρο 7 (με δεδομένο ότι δε λύνεται κάποιο πρόβλημα, αντιθέτως διαιωνίζεται με τη λογική των συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και δημιουργεί αντιθέσεις στον εργασιακό χώρο), οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να προτείνουν οργανόγραμμα και την περιγραφή των θέσεων τους στα μέσα στο 2018, ώστε το ΥΠΕΝ να προκηρύξει θέσεις αορίστου χρόνου με απαραίτητο κριτήριο την προϋπηρεσία για να αποκτήσουν οι φορείς διαχείρισης το 2019 προσωπικό αορίστου χρόνου και να εκπονήσουν μακροχρόνιο σχεδιασμό για τα νέα εθνικά πάρκα που προτείνει το σχέδιο νόμου.
  Εκ μέρους των εργαζομένων του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εκτός των ανωτέρω, τίθεται και το ζήτημα διαχείρισης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO. Μια σημαντική υποχρέωση για να παραμείνουμε στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση με τακτικό προσωπικό. Το προσωπικό του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού με δική του πρωτοβουλία, θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, τον Οκτώβριο του 2009, μετά από αίτηση και πρώτη αξιολόγηση, έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την στήριξη της UNESCO. Μετά από δύο επιπλέον επιτυχημένες αξιολογήσεις (2013 και 2015) η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης εντάχθηκε και επίσημα στα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO». Στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται πλέον «Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO» πέντε περιοχές. Είναι απαράδεκτο να χαθεί αυτή η πλέον εξειδικευμένη εμπειρία του προσωπικού και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εκ μέρους του ΥΠΕΝ, ότι το προσωπικό σε πολλούς ΦΔ έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες και συνεργασίες τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

  Ελένη Κουμούτσου
  Χρήστος Φιλιππακόπουλος
  Γεώργιος Ρουσινός
  Νικόλαος Τοπουζίδης
  Παρασκευή Γεροπούλου-Γέρου
  Γεώργιος Παπαγεωργίου
  Κων/νος Γουναράκης
  Μαρία Κουλούκη
  Παναγιώτης Ρηγόγιαννης
  Ελισάβετ Καναβού

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 14:35 | Βασιλική Δαλακούρα

  Οι Φορείς Διαχείρισης ως βασικές υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης των Προστατευόμενων Περιοχών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα λειτουργούν με εποχιακό προσωπικό με τη σύναψη συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια από τις δυσλειτουργίες του συγκεκριμένου σχήματος (δυσχέρειες στην έκδοση δημοπρατήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων, αδυναμίες στην δράση φύλαξης λόγω έλλειψης ανακριτικών καθηκόντων, κλπ), το υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται στους περισσότερους Φορείς για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το έργο και τους στόχους που ανάγονται από το σκοπό ίδρυσης των Φορέων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση του προστατευταίου αντικειμένου, αλλά και του τρόπου προστασίας και διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. Με το παρόν Άρθρο του Νόμου, δεν προκύπτει καμιά διασφάλιση (λόγω της διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού) ότι η λειτουργία των Φορέων θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο έμπειρο προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα. Επομένως όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες διατάξεις υπάρχει περίπτωση στο τέλος του επόμενου χρόνου οι Φορείς να στελεχωθούν με νέο προσωπικό (αγνώστων ειδικοτήτων και αριθμού), με όλα τα προβλήματα στην ομαλότητα της λειτουργίας των Φορέων που αυτό συνεπάγεται. Το υφιστάμενο προσωπικό κινδυνεύει να απολυθεί μετά από πολλά χρόνια εργασίας με όλες τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που υπήρξαν σε θέματα χρηματοδότησης και λειτουγίας των Φορέων. Πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους ότι το μέχρι σήμερα έργο των Φορέων οφείλεται στο υφιστάμενο προσωπικό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη αβεβαιότητα!

  Βασιλική Δαλακούρα
  M.Sc. Δασολόγος
  Εργαζόμενη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 14:58 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  To υφιστάμενο προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π δεν διασφαλίζεται,πρέπει το υπουργείο με την ευαισθησία που το διακρίνει να δώσει μια λύση για τις συμβάσεις των εργαζομένων. Έστω και ένα δελτίο τύπου του ΥΠ.ΕΝ θα δώσει ένα καθυσηχαστικό τόνο στο χρόνιο πρόβλημα τους.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 14:17 | Μαρία Καλλιγέρη

  Καλύτερα να μην αναφέρονται πράγματα που ρυθμίζονται ούτως η άλλως από την κείμενη νομοθεσία. Η παράγραφος 2 περιέχει αρκετές ασάφειες σχετικά με τις προκηρύξεις για τη σύναψη συμβάσεων 8 μηνών. Τι θα καθοριστεί από την ΚΥΑ και τι από τα Διοικητικά Συμβούλια. Πχ τα προσόντα αναφέρεται ότι θα τα καθορίσουν και οι δύο. Το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 περιγράφει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που ούτως ή άλλως αναφέρονται στα παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Ποιος ο λόγος να μπουν σε αυτό το νόμο; Πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η πρόβλεψη έκδοσης οργανογραμμάτων για τους Φορείς Διαχείρισης αλλά και η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Από το άρθρο προκύπτει ότι οι φορείς από εδώ και πέρα τα στελεχώνονται με συμβασιούχους με σοχ διάρκειας 8 μηνών. Είναι δυνατόν να Ιδρύονται ΦΔ και να μην προβλέπεται η στελέχωσή τους; Είναι δυνατόν το δίκτυο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να στελεχώνεται επί μονίμου βάσεως με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου; Δυστυχώς επιδεινώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 14:17 | Μαρία Π.

  Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί πάνω από δέκα χρόνια σε παραμεθόριες περιοχές, βάση νόμου, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετία, μπορούν να αποσπαστούν. Εμείς κάνουμε τους ήρωες. Έχουμε αλλάξει τρία αυτοκίνητα τόσα χρόνια να πηγαινοερχόμαστε. Καθημερινά φεύγουμε από το σπίτι μας στις 7:30 το πρωί και επιστρέφουμε στις 18:30. Ότι προλάβουμε να κάνουμε από κει και πέρα. Να ασχοληθείς λίγο με τα παιδιά… να φτιάξεις ένα φαγητό, ένα μπάνιο και μετά ύπνο. Δεν δέχομαι πλέον ούτε επισκέψεις στο σπίτι μου. Δεν έχω χρόνο. Έχουμε κλειστεί στο καβούκι: δουλειά-σπίτι. Ποιος από τους εργαζόμενους που γνωρίζετε έχει πάρει δάνειο από την τράπεζα για να μπορεί να πάει στη δουλειά του???? Το έχουμε κάνει κι αυτό! Περάσαμε περιόδους όπου μείναμε απλήρωτοι για 8 μήνες, για 12 μήνες, για 16 μήνες…..!!!! Τι καλύπτει τελικά το σχέδιο νόμου? Τα ΔΣ??

 • Από το άρθρο και συνολικά από το σχέδιο νόμου απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε μια μόνιμη επιχειρησιακή και οργανωτική δομή των ΦΔΠΠ, ώστε να καταστούν πραγματικά λειτουργικοί και να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους, ειδικά αφού και ρητά καταργείται η ισχύουσα σχετική διάταξη (βλ. παρακάτω άρθρο 12, παρ.2).
  Ο τίτλος του άρθρου δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό του περιεχόμενο, καθόσον δεν επιχειρείται λύση των εργασιακών ζητημάτων των ΦΔΠΠ, αλλά ρύθμιση της στελέχωσή τους κατά τη μεταβατική περίοδο.
  Προτείνουμε επομένως την αλλαγή του τίτλου σε: «Στελέχωση των ΦΔΠΠ κατά τη μεταβατική περίοδο».
  Δεν προβλέπεται η στελέχωση των ΦΔΠΠ με επαρκές και κατάλληλο τακτικό προσωπικό για να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο τους. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις που θα επιτρέψουν στο ΥΠΕΝ να ορίσει το οργανόγραμμα των ΦΔΠΠ και να κινήσει οργανωμένη και διαφανή διαδικασία στελέχωσης, στην οποία θα ήταν θεμιτή και η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας του υφιστάμενου προσωπικού.
  Με τις προβλέψεις του άρθρου φαίνεται ότι οι ΦΔΠΠ μπαίνουν σε μία μεταβατική περίοδο όπου η έμφαση θα δίνεται σε διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η προστασία και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών θα εξαρτάται και πάλι από τη βούληση, το μεράκι και τις δεξιότητες διοικητικών συμβουλίων και εργαζομένων να ασχοληθούν με την αποτελεσματική προστασία, ενώ το βάρος της προσοχής τους θα είναι αυτονόητα εστιασμένο στην επίλυση των πολλών διαδικασιών μέχρι την οριστικοποίηση της στελέχωσης και την εξασφάλιση επαρκών πόρων των φορέων.
  Προτείνουμε και κρίνουμε απαραίτητη την πρόβλεψη/ εξουσιοδότηση για υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά διατάγματα που θα συστήνουν τον οργανισμό των ΦΔΠΠ κατά τη διάρκεια του 2018, με πρόβλεψη για θέση και αρμοδιότητες διευθυντή.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:27 | Γεωργία Σταματοπούλου

  Πουθενά στο Νόμο δεν αναφέρεται το οργανόγραμμα του κάθε Φορέα, βάσει των αναγκών του προστατευταίου αντικειμένου του. Δηλαδή πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν ανά Φορέα, ποιες ειδικότητες θα συμπεριληφθούν, τι προσόντα θα πρέπει να έχουν.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:39 | Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  Το γεγονός ότι επεκτείνονται τα όρια των φορέων που είναι μια απλούστατη άσκηση επί χάρτου πάνω σε ήδη οριοθετημένες εδώ και 20 χρόνια περιοχές το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο «παρά μόνον θόρυβος γίνεται». Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αναγκαστικά μειώνονται αφού ποτέ έτσι και αλλιώς δε συμμετείχαν όλα τα μέλη, απλά διάλεξαν τους εκπροσώπους που συνήθως συμμετείχαν μέχρι τώρα. Όσο για την περίφημη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου δυστυχώς τη βιώσαμε με τις χειρότερες εντυπώσεις εδώ και δύο χρόνια λαμβάνοντας το μισθό του Δεκεμβρίου μετά το Πάσχα στην καλύτερη περίπτωση. Ενδιαφέρθηκε κανείς άραγε πως επιβιώνει ένας εργαζόμενος ειδικά αν έχει οικογένεια χωρίς άλλους πόρους;Επίσης, από όσο γνωρίζω σχεδόν όλοι οι φορείς αντιμετωπίζουν τα δικά τους ξεχωριστά προβλήματα και ειδικά στο Φορέα που εργάζομαι συμβαίνουν τραγικά πράγματα στα οποία δεν θα αναφερθώ γιατί δεν είναι του παρόντος αλλά ωστόσο αποτελούν απόρροια της προχειρότητας με την οποία σχεδιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμενο στην «πατέντα» δημόσιο μεν, ιδιωτικό δε, αφομοιώνοντας όλα τα αρνητικά του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς και με το νέο νομοσχέδιο η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται.Οι εναλλακτικές πηγές ίδιων εσόδων που προτείνονται ενέχουν πολλές «παγίδες», αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως είναι δυνατόν ένας άμισθος νόμιμος εκπρόσωπος και μοναδικός οικονομικός υπεύθυνος να δεχτεί να αναλάβει το ρίσκο που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας με δεδομένο το αρνητικό φορολογικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο επιχειρείν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Θα πρέπει να είναι το λιγότερο αφελής. Η χαριστική βολή έρχεται με τη λύση των 8μηνων συμβάσεων. Μετά από 11 χρόνια εργασίας μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς αβεβαιότητας, κατά κανόνα για πολλούς μήνες απλήρωτος και μάλιστα σε ένα απομακρυσμένο νησί περίμενα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο.
  Ειρήνη Χαραλαμπίδου

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:34 | Χριστίνα Καβουκλή

  Ο νόμος αυτός στο σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο αριθμεί 358 άτομα, στο σύνολο των 28 Φορέων Διαχείρισης, εκδιώκεται. Ταυτόχρονα εκδιώκεται η αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, η ομαλότητα στη συνέχιση της λειτουργίας των Φορέων, οι σχέσεις σύνδεσης που είχαν αποκτηθεί σε κάθε περιοχή του προσωπικού με την τοπική κοινωνία, η εξειδικευμένη γνώση της κάθε Προστατευόμενης περιοχής, η γνώση και τα προβλήματα και οι ανάγκες που αυτή έχει.
  Η αντικατάσταση του υφιστάμενου προσωπικού, σύμφωνα πάντα με το νόμο όχι με μόνιμο αλλά με συμβασιούχους διάρκειας οχτώ μηνών, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στις προστατευόμενες περιοχές και στην ομαλότητα λειτουργίας των Φορέων, από την άλλη θέτει σε εργασιακή ομηρία και το υπάρχον, αλλά και το μελλοντικό προσωπικό.
  Επιπλέον ο νόμος δεν αναφέρει ούτε τις ειδικότητες, ούτε τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του νέου προσωπικού, αφήνοντας ασαφή και στην τύχη τους την στελέχωση των Φορέων. Τα ανωτέρω αποτελούν καινοφανή γεγονότα για δημόσιες υπηρεσίες. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν στελεχώνεται εξ’ ολοκλήρου από συμβασιούχους, αφού είναι εύλογο τα προβλήματα που αυτή μπορεί να δημιουργήσει. Σε καμία υπηρεσία δεν αποκαθηλώνεται εν μία νυκτία το σύνολο του προσωπικού, από το Διευθυντή, τους φύλακες, το γραμματέα για να αντικατασταθεί από νέο.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:31 | Γιάννης Μαρινάτος

  Ειναί ευχής έργου να υπάρχει προσωπικό έμπειρο εξειδικευμένο καταρτισμένο με αρκετές γνώσεις που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.Είναι κρίμα παράλληλα να μην έχουν εξασφαλίσει μέχρι σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι μια σταθέρη σχέση εργασίας μετά απο τρείς κατά σειρά κυβερνήσεις και έχοντας δημιουργήσει αρκετές υποχρεώσεις (οικογένεια,δάνεια κα)μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα(πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται στους φορείς περισσότερο απο 10 έτη). Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δεί σοβαρά αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει μέχρι σήμερα και να δώσει οριστική λύση. Το περιβάλλον πρέπει να έχει άμεση προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και όπως το παραλάβαμε έτσι πρέπει να το παραδώσουμε στίς επόμενες γενιές.

  Γιάννης Μαρινάτος
  Απόφοιτος Σχολής Εμποροπλοιάρχων

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:26 | Εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

  Tο άρθρο 7 δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τη συνέχιση του υφιστάμενου προσωπικού των Φ.Δ., καθώς αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι στα κριτήρια για την διενέργεια προσλήψεων 8μηνης διάρκειας, βασικό κριτήριο είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με σχεδόν διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, υπάρχει το κώλυμα του 24μήνου, δηλαδή δεν είναι βέβαιο εάν οι εργαζόμενοι των Φ.Δ. μπορούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για τις θέσεις που υπηρετούν μέχρι σήμερα, καθώς επίσης δεν είναι βέβαιο κατά πόσο σύμφωνος θα είναι ο ΑΣΕΠ με την όλη διαδικασία.
  Πέρα από αυτό δεν διασφαλίζεται ότι από 1-1-2018 οι εργαζόμενοι των Φ.Δ. θα πληρώνονται κανονικά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη μισθοδοσία από τον οποιοδήποτε Επίτροπο, λόγω υπέρβασης του 24μήνου. Τέλος δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για το τι θα επακολουθήσει μετά το τέλος των 8μηνων συμβάσεων, εάν και εφόσον όλα θα έχουν πάει καλά και έχουμε διατηρήσει τις θέσεις μας.
  Η διαιώνιση του εργασιακού μας προβλήματος, εκτός των επιπτώσεων που έχει στην προσωπική ζωή του καθενός, έχει μια σειρά από συνέπειες στο έργο και στη λειτουργία των Φ.Δ. που συνεχώς και συστηματικά απαξιώνονται στα μάτια της κοινωνίας.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:30 | Παναγιώτα Ασαριώτου

  *Άμεσα πρέπει να αντικατασταθεί το άρθρο 7 που αναφέρει για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ.

  *Να παραταθούν οι συμβάσεις του προσωπικού με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως έγινε και με άλλους εργαζόμενους σε άλλα υπουργεία, έως ότου δοθεί η δυνατότητα να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

  ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΔΠΠ!!!!

  Παναγιώτα Ασαριώτου
  Φοιτήτρια ΤΕΙ Αυτοματισμού

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 13:20 | Χρήστος Κούνας

  Εκτιμώ ότι το νομοσχέδιο έχει πρόβλημα στελέχωσης του προσωπικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους σημερινούς εργαζόμενους. Η διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών – ευαίσθητων οικοσυστημάτων που εντάσσονται στα κοινωνικά αγαθά – πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να είναι ευθύνη της πολιτείας. Σ’ αυτό πιστεύω συμφωνούμε όλοι.
  Στους ΦΔΠΠ έχουμε εργαζόμενους με 11 και 13 χρόνια υπηρεσίας και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, προσλήφθηκαν με τον ΑΣΕΠ, άρα με αντικειμενικά κριτήρια. Δεν απολύθηκαν, αλλά ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους με ευθύνη των διοικούντων γιατί εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΦΔ και γιατί σωστά ίσως εκτιμήθηκε ότι η εμπειρία που αποκτούν βοηθάνε στην διαχείριση των ΠΠ και εξυπηρετούν το έργο, για το οποίο είχαν προσληφθεί. Άρα καλλιεργήθηκε μια μόνιμη σχέση∙ και ο κάθε εργαζόμενος – και μιλάμε κυρίως για επιστήμονες και μεταπτυχιακούς επιστήμονες – έστησε τη ζωή του με βάση αυτό το δεδομένο. Εγκατέλειψαν τις προσπάθειες για άλλες ευκαιρίες για απασχόληση, πράγμα που τα προσόντα τους μπορούσαν να τους επιτρέψουν. Εργάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργείου. Το νομοσχέδιο τους απολύει όλους και τους πηγαίνει σε μηδενική βάση με το επιχείρημα, όπως μου έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής σύνταξης του νομοσχεδίου, ότι τα κριτήρια του ΑΣΕΠ που προσλήφθηκαν δεν ήταν σωστά, γιατί ένα από τα κριτήρια ήταν το κριτήριο της εντοπιότητας των προσληφθέντων. Κι έτσι πρέπει να μπουν ξανά στην κρίση ενός άλλου ΑΣΕΠ. Με λίγα λόγια κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει στα ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από τα υπουργεία, να αλλάζει το προσωπικό αλλάζοντας τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Ανοίγει έτσι μια άλλη «κερκόπορτα» για τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Κι αυτό φυσικά θα μπορεί να γίνεται στο σύνολο των ΝΠΙΔ και όχι μόνο στους ΦΔ των ΠΠ. Και δεν είναι οι μόνοι που προσλήφθηκαν σε όλη την χώρα με αντίστοιχα κριτήρια του ΑΣΕΠ, είτε στα ΝΠΙΔ του δημοσίου είτε στο ίδιο το δημόσιο. Και ούτε είναι οι μόνοι που πιθανά να υστερούσαν σε προσόντα από κάποιους άλλους, που δεν προσλήφθηκαν. Καταλαβαίνουμε ότι αμφισβητώντας το ΑΣΕΠ μπαίνουμε σε δύσβατα μονοπάτια της πολιτικής… με θύματα τους εργαζόμενους.Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να πει όχι στην αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση, αυτή που ισχύει σε όλο το δημόσιο. Το νομοσχέδιο όμως προχωράει σε ΑΠΟΛΥΣΗ με δυνατότητα να αξιολογηθεί ο καθένας με τα νέα κριτήρια ενός άλλου ΑΣΕΠ, συμμετέχοντας σε νέο διαγωνισμό. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι αδύνατο να προσληφθούν ξανά, γιατί η ανεργία μοριοδοτείται πολλαπλάσια από την εργασιακή εμπειρία. Αγνοείται έτσι το ότι απέκτησαν εμπειρία και εφόδια για να υλοποιήσουν τους στόχους και τα Προγράμματα των ΦΔ, ακυρώνονται και αγνοούνται οι προσπάθειες τους για το έργο που ανέλαβαν ως επιστήμονες, ξεπερνώντας πολλές φορές και τον εαυτό τους, φορτώνοντας τους πιθανόν και τις ευθύνες ενός συστήματος, που δεν ήθελε την προστασία των ΠΠ, ευθύνες κυβερνήσεων που ό,τι έκαναν, το έκαναν μόνο για να βγουν από την υποχρέωση απέναντι στην ΕΕ και «για τα μάτια». Κι αυτό πρέπει να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και να τιμωρηθούν! Η αναίτια απόλυση όμως είναι βία και «τιμωρία».Η καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου έχει επιβαρύνει αρκετά το σκηνικό, δημιούργησε τετελεσμένα σε σχέση με τις δυνατότητες για νέες συμβάσεις και το μέτωπο που ανοίγει με τους εργαζόμενους δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη. Κι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί στο νομοσχέδιο.

  Με τιμή,
  Χρήστος Κούνας
  ΠΕ Περιβαντολλόγος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:52 | Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Ιπποκράτειου Πολιτείας

  Το άρθρο 7 δεν λύνει το πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας των υπαλλήλων των ΦΔΠΠ .
  Οι εργαζόμενοι αυτοί αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται έως σήμερα ως εποχικό προσωπικό εδώ και 11 χρόνια ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποκατάστασή τους.

  ΜΑΚΙΠ

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:00 | Ευγενία Μπ.

  Κάθε χρόνο η ταλαιπωρία των εργαζομένων επαναλαμβάνεται. Το προσωπικό αυτό είναι απαραίτητο και πρέπει να μονιμοποιηθεί.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:52 | Γεώργιος Μαντίκας

  O νόμος αυτός έγινε μόνο και μόνο για να γλιτώσει η Ελλάδα από πρόστιμα της Ε.Ε. από την μη ενσωμάτωση των περιοχών Natura σε καθεστώς προστασίας!!!
  Δεν είναι δυνατόν ένας νόμος που επεξεργάζεται, από τα ανώτατα στελέχη του ΥΠΕΝ, εδώ και δύο χρόνια να είναι μία κάκιστη αντιγραφή προγενέστερων νόμων χωρίς να ρυθμίζει τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔΠΠ. Η αδιαφορία από το ΥΠΕΝ για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αποδείχθηκε περίτρανα.

  Μαντίκας Γεώργιος
  Άνεργος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:27 | Θεοδώρα Κατσαβ.

  *Το προσωπικό έμπειρο εξειδικευμένο καταρτισμένο με αρκετές γνώσεις που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.Είναι κρίμα παράλληλα να μην έχουν εξασφαλίσει μέχρι σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι μια σταθέρη σχέση εργασίας μετά απο τρείς κατά σειρά κυβερνήσεις και έχοντας δημιουργήσει αρκετές υποχρεώσεις (οικογένεια,δάνεια κα)μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα(πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται στους φορείς περισσότερο απο 10 έτη).

  *Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δεί σοβαρά αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει μέχρι σήμερα και να δώσει οριστική λύση.

  *Το περιβάλλον πρέπει να έχει άμεση προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και όπως το παραλάβαμε έτσι πρέπει να το παραδώσουμε στίς επόμενες γενιές.

  Θεοδώρα Κατσαβοχρήστου
  Εθελόντρια

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:32 | Παναγιώτης Μινέτος

  Το παρόν νομοσχέδιο πασχίζει από σοβαρότητα και δείχνει πόσο πρόχειρα σχεδιάστηκε με μόνο σκοπό να φανεί στην Ευρωπαϊκή ένωση ότι η χώρα μας καλύπτει σε καθεστώς προστασίας όλες τις περιοχές Natura.
  Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι των Φορέων ζουν εδώ και μια δεκαετία κάποιοι , σ ένα καθεστώς ομηρίας. Το υπουργείο φαίνεται να μην έχει η να μην θέλει; τη βούληση να επιλύσει αυτό το χρόνιο πρόβλημα όπως έκαναν σ άλλες περιπτώσεις , άλλα Υπουργεία πχ η βοήθεια στο σπίτι , Οι υπηρεσίες των Γραφείων Δικτύωσης − Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών
  Ελλάδος (ΕΝΠΕ) εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νόμος 4369 2016 άρθρο 65). Γιατί για τους Φορείς δεν ανοίγουν από το 2016 οι προσκλήσεις για το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020;
  Η πρόταση για 8μηνο δεν τους διασφαλίζει στην εργασία τους αφού ο ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη του τα σημαντικότερα στοιχεία μοριοδότησης υπαλλήλων ΣΟΧ δηλαδή το κώλυμα του 24μήνου , κυριότερα την ανεργία , το ότι στο τελευταίο έτος δεν πρέπει ο υποψήφιος υπάλληλος να έχει απασχοληθεί περισσότερο από 8 μήνες σε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και την μη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης των οκτάμηνων.
  Επίσης το αόριστο χρονικό διάστημα που αναφέρει για την συνέχιση του τωρινού προσωπικού για το πόσο θα συνεχίσουν μέσα στο 2018 (και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η/12/2018) δείχνει επίσης την προχειρότητα του. Είναι εντελώς ατεκμηρίωτη η παράταση των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού και κάνεις δεν γνωρίζει αν ο επίτροπος το εγκρίνει και το προσωπικό πληρώνεται κανονικά για όσο εργάζεται μέσα στο 2018.
  Όλα αυτά τα χρονιά το προσωπικό έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία , επίσης έχει γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία μετά από πολλές και μακροχρόνιες προσπάθειες ώστε να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για την προστασίας του περιβάλλοντος .

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 12:36 | Αγγελική

  1.Άμεσα πρέπει να αντικατασταθεί το άρθρο 7 που αναφέρει για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ.

  2.Να παραταθούν οι συμβάσεις του προσωπικού με την ενταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως έγινε και με άλλους εργαζόμενους σε άλλα υπουργεία, εως ότου δωθεί η δυνατότητα να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

  ΆΜΕΣΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΎΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ!!!

  Αγγελική
  Στέλεχος ΛΣ-Ελληνική Ακτοφυλακή

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:42 | Χρήστος Τσουκαλάς

  Tο συγκεκριμένο άρθρο οι ΦΔ αντιμετωπίζονται ως νεοσύστατοι φορείς χωρίς προσωπικό. Οι ΦΔ λειτουργούν πάνω από 10 έτη με υπάρχον προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΦΔ σε προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο οι ΦΔ στελεχώνονται αποκλειστικά με εποχικό προσωπικό σε αντιδιαστολή με τις αυξημένες χωρικά και διοικητικά αρμοδιότητες που τους δίνονται. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υπάρχον προσωπικό που έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και σχεδόν στο σύνολό του εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με αυτό το μοντέλο στελέχωσης οι ΦΔ αποδυναμώνονται και απορυθμίζονται, προσωπικό με εμπειρία ετών απομακρύνεται από τους ΦΔ. Μη επαρκής σχεδιασμός σε νομικό επίπεδο καθώς εγείρονται πολλά ερωτηματικά νομιμότητας για την ίδια την διαδικασία: θα μπορούν οι ήδη εργαζόμενοι να συμμετέχουν στις προκηρύξεις?, ποιοι θα αξιολογούν τις αιτήσεις για τις προκηρύξεις, το υφιστάμενο προσωπικό θα αξιολογεί τον εαυτό του, είναι νόμιμο αυτό? Και αν ναι θα υπάρχει μοριοδότηση για το υφιστάμενο προσωπικό? Επιπλέον, στη παράγραφο 4 αναφέρεται «…η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες…» χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.
  Παντελής έλλειψη οργανογραμμάτων τόσο για τους ήδη υπάρχοντες ΦΔ όσο και για τους νέους που θα δημιουργηθούν. Καμία πρόβλεψη για μόνιμο προσωπικό που θα διασφαλίζει την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των ΦΔ χωρίς κενά, διακοπές και καθυστερήσεις. Με αυτό το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό για την στελέχωση των ΦΔ δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση η προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura εθνικής σημασίας όπως αναφέρει και το ίδιο το κείμενο. Το εποχικό προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει μόνο υποστηρικτικά. Με το συγκεκριμένο νόμο ενώ το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών περνάει σε ΦΔ, πρόκειται για ΦΔ που δεν θα λειτουργούν, άρα αυτομάτως ακυρώνεται το άρθρο 1.

  Χρήστος Τσουκαλάς
  Τεχνικός Πληροφορικής

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:06 | Καλλιμάνης Μάριος

  Άμεσα πρέπει να αντικατασταθεί το άρθρο 7 που αναφέρει για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ. Να παραταθούν οι συμβάσεις του προσωπικού με την ενταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως έγινε και με άλλους εργαζόμενους σε άλλα υπουργεία, εως ότου δωθεί η δυνατότητα να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.Ειναί ευχής έργου να υπάρχει προσωπικό έμπειρο εξειδικευμένο καταρτισμένο με αρκετές γνώσεις που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.Είναι κρίμα παράλληλα να μην έχουν εξασφαλίσει μέχρι σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι μια σταθέρη σχέση εργασίας μετά απο τρείς κατά σειρά κυβερνήσεις και έχοντας δημιουργήσει αρκετές υποχρεώσεις (οικογένεια,δάνεια κα)μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα(πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται στους φορείς περισσότερο απο 10 έτη). Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δεί σοβαρά αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει μέχρι σήμερα και να δώσει οριστική λύση. Το περιβάλλον πρέπει να έχει άμεση προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και όπως το παραλάβαμε έτσι πρέπει να το παραδώσουμε στίς επόμενες γενιές.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:39 | Νίκος Φαλ.

  Μοναδική λύση η συνέχιση του υπάρχοντος προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ) και η ενίσχυσή τους με νέο εποχικό προσωπικό λόγω και των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των ΦΔΠΠ με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:52 | Γιώργος Τρυφιάτης

  Σον παρόντα νόμο το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο αριθμεί 358 άτομα, στο σύνολο των 28 Φορέων Διαχείρισης, εκδιώκεται. Ταυτόχρονα εκδιώκεται η αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, η ομαλότητα στη συνέχιση της λειτουργίας των Φορέων, οι σχέσεις σύνδεσης που είχαν αποκτηθεί σε κάθε περιοχή του προσωπικού με την τοπική κοινωνία, η εξειδικευμένη γνώση της κάθε Προστατευόμενης περιοχής, η γνώση και τα προβλήματα και οι ανάγκες που αυτή έχει.
  Η αντικατάσταση του υφιστάμενου προσωπικού, σύμφωνα πάντα με το νόμο όχι με μόνιμο αλλά με συμβασιούχους διάρκειας οχτώ μηνών, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στις προστατευόμενες περιοχές και στην ομαλότητα λειτουργίας των Φορέων, από την άλλη θέτει σε εργασιακή ομηρία και το υπάρχον, αλλά και το μελλοντικό προσωπικό.
  Επιπλέον ο νόμος δεν αναφέρει ούτε τις ειδικότητες, ούτε τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του νέου προσωπικού, αφήνοντας ασαφή και στην τύχη τους την στελέχωση των Φορέων.
  Τα ανωτέρω αποτελούν καινοφανή γεγονότα για δημόσιες υπηρεσίες. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν στελεχώνεται εξ’ ολοκλήρου από συμβασιούχους, αφού είναι εύλογο τα προβλήματα που αυτή μπορεί να δημιουργήσει.

  Γιώργος Τρυφιάτης
  Ιδιωτικός Υπάλληλος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:52 | Φωτακης Ιωάννης

  Είναι φανερό ότι επέρχεται υποβάθμιση της λειτουργικότητας ενός ΦΔ. Δεν έχει σημασία η μονιμότητα καθ εαυτή,που είναι ζήτημα του κάθε ένα εργαζόμενου σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εργασίας στη χώρα,όσο η ετήσια κάλυψη των αναγκών του ΦΔ. Εκτός και αν: Θα υπάρχουν οι ΦΔ για να είμαστε εντάξει,να λαμβάνουν την επικοινωνιακή ευεργεσία οι Πρόεδροι κατά τεκμήριο συμπαθούντες εκάστοτε,και την βρωμοδουλειά θα την κάνουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Τρανό παράδειγμα Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριας ή Λευκών Ορέων.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 11:59 | Ευτερπη Πατετσινη

  Στο συγκριμένο άρθρο οι ΦΔ αντιμετωπίζονται ως νεοσύστατοι φορείς χωρίς προσωπικό. Οι ΦΔ λειτουργούν πάνω από 10 έτη με υπάρχον προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΦΔ σε προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο οι ΦΔ στελεχώνονται αποκλειστικά με εποχικό προσωπικό σε αντιδιαστολή με τις αυξημένες χωρικά και διοικητικά αρμοδιότητες που τους δίνονται. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υπάρχον προσωπικό που έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και σχεδόν στο σύνολό του εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με αυτό το μοντέλο στελέχωσης οι ΦΔ αποδυναμώνονται και απορυθμίζονται, προσωπικό με εμπειρία ετών απομακρύνεται από τους ΦΔ. Μη επαρκής σχεδιασμός σε νομικό επίπεδο καθώς εγείρονται πολλά ερωτηματικά νομιμότητας για την ίδια την διαδικασία: θα μπορούν οι ήδη εργαζόμενοι να συμμετέχουν στις προκηρύξεις?, ποιοι θα αξιολογούν τις αιτήσεις για τις προκηρύξεις, το υφιστάμενο προσωπικό θα αξιολογεί τον εαυτό του, είναι νόμιμο αυτό? Και αν ναι θα υπάρχει μοριοδότηση για το υφιστάμενο προσωπικό? Επιπλέον, στη παράγραφο 4 αναφέρεται «…η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες…» χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.
  Παντελής έλλειψη οργανογραμμάτων τόσο για τους ήδη υπάρχοντες ΦΔ όσο και για τους νέους που θα δημιουργηθούν. Καμία πρόβλεψη για μόνιμο προσωπικό που θα διασφαλίζει την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των ΦΔ χωρίς κενά, διακοπές και καθυστερήσεις. Με αυτό το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό για την στελέχωση των ΦΔ δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση η προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura εθνικής σημασίας όπως αναφέρει και το ίδιο το κείμενο. Το εποχικό προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει μόνο υποστηρικτικά. Με το συγκεκριμένο νόμο ενώ το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών περνάει σε ΦΔ, πρόκειται για ΦΔ που δεν θα λειτουργούν, άρα αυτομάτως ακυρώνεται το άρθρο 1.
  Μοναδική λύση η συνέχιση του υπάρχοντος προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ) και η ενίσχυσή τους με νέο εποχικό προσωπικό λόγω και των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των ΦΔΠΠ με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 10:18 | Eri

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ Κ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.ΜΟΝΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΟΒΑΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΗ;ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΟΣΜΟΣ;ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΙΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΒΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ Κ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ;ΝΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ.ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ.ΘΑ ΘΑ ΘΑ.ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ Κ ΝΕΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Κ ΤΙ; ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΑΡΑΓΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ;…..ΠΙΚΓΚ ΠΟΝΚ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ.Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΠ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΟΤΕΤΗ, ΝΩΜΙΜΟΤΕΡΗ Κ ΕΥΚΟΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ Κ ΣΕ ΣΑΣ Κ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 10:11 | Εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου

  Δεν αποδεχόμαστε το άρθρο 7 στο σύνολό του. Το καθεστώς των οχτάμηνων συμβάσεων οδηγεί το προσωπικό σε μια αβέβαιη σχέση εργασίας, που δεν εξασφαλίσει την συνέχιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού στους ΦΔΠΠ. Το εν λόγω προσωπικό πλέον είναι εξειδικευμένο πάνω σε αυτό το αντικείμενο με μακροχρόνια εμπειρία και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Επιπλέον, το καθεστώς των οχτάμηνων συμβάσεων οδηγεί σε προβλήματα ακόμη στη λειτουργία των ΦΔΠΠ, αφού οι γραφειοκρατικοί ρυθμοί πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ ξεπερνούν τους 8 μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάστημα, όπου οι ΦΔΠΠ θα είναι χωρίς προσωπικό.
  Προτείνεται δε η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το άμεσο άνοιγμα της Πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δεδομένο ότι:

  1. Σκοπός της πρόσφατης παράτασης του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 31.07.2017 καθώς και της διάρκειας της θητείας των ΔΣ και των συμβάσεων των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ν. 4447/16), υπήρξε: η δυνατότητα υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

  2. Οι εν λόγω φορείς κατά το διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης, σχεδίασαν, υπέβαλαν και τελικώς ενέταξαν Πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020.

  3. Σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 14, Ν.2266/1994 (Α 218), προσωπικό που απασχολείται με τον σχεδιασμό ή την παρακολούθηση των αναφερομένων στο ίδιο εδάφιο προγραμμάτων ή έργων συνδεομένων αποκλειστικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υπάγεται στις εξαιρέσεις των περιορισμών του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, και επομένως οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού μπορούν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 09:11 | Χρήστος Φιλιππακόπουλος

  Στο παρόν νομοσχέδιο επιλέγεται μεταξύ άλλων σαν σχήμα διοίκησης για τις προστατευόμενες περιοχές οι Φορείς Διαχείρισης και ενσωματώνονται όλες οι περιοχές natura 2000 της χώρας μας.
  Ενώ μέχρι στιγμής τα παραπάνω ακούγονται θετικά, το πώς θα επιτευχθεί αυτό, δηλ. η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών με οκτάμηνες συμβάσεις και ανειδίκευτο προσωπικό είναι κάτι που προφανώς μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταλαβαίνει. Είναι απαράδεκτο μέσα στο νομοσχέδιο να μην προβλέπεται τακτικό προσωπικό για τη στελέχωση των ΦΔ. Με οκτάμηνα δεν γίνεται προστασία και διαχείριση. Είναι αυτονόητο.
  Η οδήγηση στην απόλυση σχεδόν 400 ανθρώπων που εργάζονται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δεν είναι θετικό μήνυμα ούτε για τον εργασιακό χώρο αλλά ούτε και για τον χώρο του περιβάλλοντος. Η επιλογή μιας αριστερής κυβέρνησης μετά από 10 με 15 χρονιά εμπειρίας είναι 400 περίπου άνθρωποι με τις οικογένειες τους δρόμο. Η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, παρακολούθηση σεμιναρίων για Επιστημονική Παρακολούθηση, εποπτεία, κ.ά.) πάνε χαμένα. Έτσι όμως γίνεται στην Ελλάδα, με πέντε γραμμές σε ένα νόμο χάνονται τόσα χρόνια εμπειρίας.
  Μετά από τόση διαβούλευση θα περιμέναμε κάτι πιο σοβαρό για τους εργαζόμενους και όχι την προκήρυξη οκταμήνων που στην τελική είναι κάτι περιττό αφού ήδη προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι περιφρονητικό και προσβλητικό και δεν δείχνει κανένα σεβασμό προς τους εργαζόμενους.
  Λύσεις υπάρχουν θέληση από την πολιτεία δεν υπάρχει με αποτέλεσμα την διαιώνιση του προβλήματος.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 09:04 | Νικόλαος Λούτας

  Το άρθρο 7 όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας των υπαλλήλων των ΦΔΠΠ αλλά το επιτείνει κιόλας. Οι εργαζόμενοι αυτοί αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται έως σήμερα ως εποχικό προσωπικό εδώ και 11 χρόνια ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποκατάστασή τους – πράγμα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
  Εργάζομαι και ζω στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και εδώ αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που αντιμετοπίζουν τους Έλληνες για την προχειρότητα που μας διακρίνει ως λαός, το οποίο φαίνεται και από το παρόν σχέδιο νόμου.
  Στην παράγραφο 1 λέει ότι οι ΦΔΠΠ επιτρέπεται να προσλάβουν προσωπικό με ΣΟΧ 8 μηνών. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το άρθρο δεν θα επιτρέπονταν;
  Εάν θελήσουν οι ΦΔΠΠ να προσλάβουν προσωπικό για 6 μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών δε μπορούν; Καλύτερα να μην αναφέρονται πράγματα που ρυθμίζονται ούτως η άλλως από την κείμενη νομοθεσία. Η παράγραφος 2 περιέχει αρκετές ασάφειες σχετικά με τις προκηρύξεις για τη σύναψη συμβάσεων 8 μηνών. Τι θα καθοριστεί από την ΚΥΑ και τι από τα Διοικητικά Συμβούλια. Πχ τα προσόντα αναφέρεται ότι θα τα καθορίσουν και οι δύο. Το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 περιγράφει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που ούτως ή άλλως αναφέρονται στα παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Ποιος ο λόγος να μπουν σε αυτό το νόμο; Πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η πρόβλεψη έκδοσης οργανογραμμάτων για τους Φορείς Διαχείρισης αλλά και η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Από το άρθρο προκύπτει ότι οι φορείς από εδώ και πέρα τα στελεχώνονται με συμβασιούχους με σοχ διάρκειας 8 μηνών. Είναι δυνατόν να Ιδρύονται ΦΔ και να μην προβλέπεται η στελέχωσή τους; Είναι δυνατόν το δίκτυο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να στελεχώνεται επί μονίμου βάσεως με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου;Πονηρό επίσης είναι το γεγονός ότι στην παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβασιούχων με σοχ εάν ο φορέας τρέχει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενώ δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα στους υφιστάμενους υπαλλήλους.

  Το σωστό θα ήταν να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

  Με εκτίμηση,
  Νικόλαος Λούτας
  Manager, PwC Technology Consulting, Brussels

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 09:04 | Σοφία M.

  Στο άρθρο 7 αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι οι Φορείς θα λειτουργούν με εποχικό προσωπικό και όχι με μόνιμο προσωπικό (που αυτός είναι ο στόχος ενός οργανισμού -για την εύρυθμη λειτουργία του).
  Εάν το αντιπαρέλθουμε και αυτό δεν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα πως θα καθοριστούν τα προσόντα , πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει για δυνατότητα παράτασης των 8μηνων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, ωστόσο και αυτή η διάταξη είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004). Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα εκβιαστικό νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους Φορείς , εάν σκεφτούμε ότι σε ένα χρόνο περίπου θα διενεργηθούν και οι εθνικές εκλογές.
  Χρειάζεται ΆΜΕΣΗ τροποποίηση των άρθρων 7(Εργαζόμενοι ),4 (Προσθήκη Εποπτείας και Φύλαξης)… πρέπει να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων που βιώνουν αυτή την νοσηρή σχέση εργασίας για πάνω από 10 χρόνια!!!

  Σοφία Μαζαράκη
  Εκπαιδευτικός
  Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 09:01 | Γιώργος Χειλάκης

  Βλέπουμε στο παρόν άρθρο μια προχειρότητα , έχω την αίσθηση ότι αντί να δημιουργήσετε μια σταθερότητα στο μέλλον των είδη εργαζόμενων στους ΦΔΠΠ δημιουργείτε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Παρακολουθώ τους Φορείς μέσα από το έργο τους τα τελευταία 5 χρόνια που τυγχάνει να έχω ξεκινήσει τις δικές μου Εθελοντικές δράσεις μέσω μιας Εθελοντικής ομάδας που ανήκω, οι μόνοι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που κάθε χρόνο ξυπνάνε και κοιμούνται με το ίδιο πρόβλημα «Τι θα γίνει του Χρόνου»…Η εμπειρία που έχουν αποκτήσει είναι ανυπολόγιστη.Πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία θα δείξει έστω και στην ύστατη στιγμή την ευαισθησία που τις αρμόζει για να κάνει τις διορθώσεις που πρέπει για να υπάρχει ένα ΣΤΑΘΕΡΌ εργασιακό περιβάλλον που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι …που σημειοτέον είναι οι ΜΌΝΟΙ τους οποίους βλέπεις στο «βουνό»…

  Γιώργος Χειλάκης
  Εθελοντής

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 20:04 | Ειρηναίος

  Στους ήδη εργαζόμενους των ΦΔΠΠ να έχει πλήρη εφαρμογή ο νόμος 4354/2015
  Δύναται εργαζόμενος σε ΦΔΠΠ να αλλάξει κατηγορία εκπαίδευσης π.χ. ΥΕ Φύλακας-ξεναγός μετά από αίτησή του να λάβει την κατηγορία ΔΕ Επόπτης, φύλακας – ξεναγός με την προϋπόθεση ότι κατέχει το απαραίτητο τυπικό προσόν.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 19:57 | Λάουρα

  Το ΥΠΕΝ διά του Αναπληρωτή Υπουργού Φάμελου, εμφανίζεται ΔΕΙΛΟ (!) απέναντι στους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ, γιατί δεν τολμά να τους πει κατάμουτρα και ξεκάθαρα ότι, δεν τους υπολογίζει, δεν τους θέλει να συνεχίσουν να εργάζονται άλλο στους ΦΔΠΠ. Αντίθετα, με ΘΡΑΣΟΣ(!) τους παρουσιάζει (ως μέγιστη έμπνευση) ένα αντισυνταγματικό τρόπο παράτασης των συμβάσεων τους για ένα έτος(;;;). Χωρίς σαφή τεκμηρίωση αλλά μόνο με αποφθέγματα της φαντασίας τους τα οποία θεωρούν ότι, το ΑΣΕΠ θα εγκρίνει την παράταση των ΣΟΧ χωρίς να λάβει υπόψη το κώλυμα του 24μήνου. Και αν επεκταθούμε με την ηλιθιότερη πρόταση του νόμου για προκήρυξη ΣΟΧ 8 μηνών η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τα σημαντικότερα στοιχεία (για τον ΑΣΕΠ) μοριοδότησης υπαλλήλων ΣΟΧ τα οποία είναι:
  • Το κώλυμα του 24μήνου
  • Η ανεργία
  • Το ότι στο τελευταίο έτος δεν πρέπει ο υποψήφιος υπάλληλος να έχει απασχοληθεί περισσότερο από 8 μήνες σε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Αλλά και την μη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης των οκταμηνητών.

  Καταλήγουμε σε απλά συμπεράσματα:
  Δεν θέλουν (ούτε οι πριν Υπουργοί ούτε οι νυν Υπουργοί) να μονιμοποιήσουν το επί σειρά ετών (οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν προϋπηρεσία στους ΦΔΠΠ που ξεπερνά ή αγγίζει τα 10 χρόνια) έμπειρο προσωπικό. Αυτό διατύπωναν και διατυπώνουν, άλλωστε, ορισμένοι εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ που συμμετείχαν/χουν στα ΔΣ των ΦΔΠΠ.

  Ποιος θα ετοιμάσεις τις προκηρύξεις των ΣΟΧ;;; Το ΔΣ;;; Οι Πρόεδροι;;; Οι φίλοι των προέδρων;;;
  Το υπάρχον προσωπικό;;; Πως; αφού στη 1-1-2018 λήγει η σύμβασή του.
  Ουσιαστικά, δημιουργούν ένα νόμο που μόνο θεωρητικά θα δίνει πρόσκαιρη λύση στο εργασιακό βασανισμό των εργαζομένων των ΦΔΠΠ. Ουσιαστικά, η παράταση των ΣΟΧ για το 2018 δεν θα εφαρμοστεί ΠΟΤΕ αλλά ούτε τα οκτάμηνα γιατί το νομικό πλαίσιο θα συναντήσει πάμπολλες δυσκολίες τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους (μέχρι και αίτηση ακύρωσης της προκήρυξης ΣΟΧ 8 μηνών μπορεί να γίνει). Και τότε τι;;; θα εμφανιστεί το ΥΠΕΝ λέγοντας ότι, «εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ, ακόμη και νόμο ψηφίσαμε αλλά άλλοι παράγοντες μας αναγκάζουν να σας «πετάξουμε» από τις εδώ και 10 ετών θέσεις σας και να πάρουμε άλλους».
  Άρα, το ΥΠΕΝ διά του Αναπληρωτή Υπουργού του κ. Φάμελου, είτε θέλει «να περάσει» στους εργαζόμενους την εντύπωση ότι, το ΥΠΕΝ τους θεωρεί τμήμα του, θεωρώντας τους ανεγκέφαλους και αποχαυνωμένους, είτε πάλι χρησιμοποιεί το νόμο, μόνο και μόνο, για να ρίξει στάχτη στα μάτια των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών (Οικολογικών ΜΚΟ, εργαζομένων σε ΦΔΠΠ, απλών πολιτών).
  Όπως και να έχει, ο νόμος αυτός έγινε μόνο και μόνο για να γλιτώσει η Ελλάδα από πρόστιμα της Ε.Ε. από την μη ενσωμάτωση των περιοχών Natura σε καθεστώς προστασίας!
  Όλα τα άλλα, γράφτηκαν για να γραφούν. Δεν είναι δυνατόν ένας νόμος που επεξεργάζεται, από τα ανώτατα στελέχη του ΥΠΕΝ, εδώ και δύο χρόνια να είναι μία κάκιστη αντιγραφή προγενέστερων νόμων χωρίς να ρυθμίζει τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔΠΠ. Η αδιαφορία από το ΥΠΕΝ για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αποδείχθηκε περίτρανα.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 17:27 | Κοντάκος Δημήτρης

  Το άρθρο 7 όχι μόνο δεν επιλύει το καθεστώς εργασιακής ομηρίας των υπαλλήλων των Φορέων Διαχείρισης αλλά το επιτείνει κιόλας. Οι εργαζόμενοι αυτοί αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται έως σήμερα ως εποχικό προσωπικό εδώ και 11 χρόνια ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποκατάστασή τους. Η παράγραφος 1 λέει ότι οι ΦΔ επιτρέπεται να προσλάβουν προσωπικό με ΣΟΧ 8 μηνών. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το άρθρο δεν θα επιτρέπονταν; Εάν θελήσουν οι ΦΔ να προσλάβουν προσωπικό για 6 μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών δε μπορούν; Καλύτερα να μην αναφέρονται πράγματα που ρυθμίζονται ούτως η άλλως από την κείμενη νομοθεσία. Η παράγραφος 2 περιέχει αρκετές ασάφειες σχετικά με τις προκηρύξεις για τη σύναψη συμβάσεων 8 μηνών. Τι θα καθοριστεί από την ΚΥΑ και τι από τα Διοικητικά Συμβούλια. Πχ τα προσόντα αναφέρεται ότι θα τα καθορίσουν και οι δύο. Το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 περιγράφει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που ούτως ή άλλως αναφέρονται στα παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Ποιος ο λόγος να μπουν σε αυτό το νόμο; Πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η πρόβλεψη έκδοσης οργανογραμμάτων για τους Φορείς Διαχείρισης αλλά και η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Από το άρθρο προκύπτει ότι οι φορείς από εδώ και πέρα τα στελεχώνονται με συμβασιούχους με σοχ διάρκειας 8 μηνών. Είναι δυνατόν να Ιδρύονται ΦΔ και να μην προβλέπεται η στελέχωσή τους; Είναι δυνατόν το δίκτυο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να στελεχώνεται επί μονίμου βάσεως με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου; Δυστυχώς επιδεινώνεται η υφιστάμενη κατάσταση. Περίεργο είναι το γεγονός ότι στην παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβασιούχων με σοχ 8 μηνών εάν ο φορέας τρέχει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενώ δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα στους υφιστάμενους υπαλλήλους. Καλό θα ήταν να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 16:32 | Σπύρος Ιωσηφίδης

  Πέρα από το γεγονός ότι επεκτείνονται τα όρια των φορέων που είναι μια απλούστατη άσκηση επί χάρτου πάνω σε ήδη οριοθετημένες εδώ και 20 χρόνια περιοχές το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο «παρά μόνον θόρυβος γίνεται». Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αναγκαστικά μειώνονται αφού ποτέ έτσι και αλλιώς δε συμμετείχαν όλα τα μέλη, απλά διάλεξαν τους εκπροσώπους που συνήθως συμμετείχαν μέχρι τώρα. Όσο για την περίφημη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου δυστυχώς τη βιώσαμε με τις χειρότερες εντυπώσεις εδώ και δύο χρόνια λαμβάνοντας το μισθό του Δεκεμβρίου μετά το Πάσχα στην καλύτερη περίπτωση. Ενδιαφέρθηκε κανείς άραγε πως επιβιώνει ένας εργαζόμενος ειδικά αν έχει οικογένεια χωρίς άλλους πόρους;Επίσης, από όσο γνωρίζω σχεδόν όλοι οι φορείς αντιμετωπίζουν τα δικά τους ξεχωριστά προβλήματα και ειδικά στο Φορέα που εργάζομαι συμβαίνουν τραγικά πράγματα στα οποία δεν θα αναφερθώ γιατί δεν είναι του παρόντος αλλά ωστόσο αποτελούν απόρροια της προχειρότητας με την οποία σχεδιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμενο στην «πατέντα» δημόσιο μεν, ιδιωτικό δε, αφομοιώνοντας όλα τα αρνητικά του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς και με το νέο νομοσχέδιο η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται.Οι εναλλακτικές πηγές ίδιων εσόδων που προτείνονται ενέχουν πολλές «παγίδες», αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως είναι δυνατόν ένας άμισθος νόμιμος εκπρόσωπος και μοναδικός οικονομικός υπεύθυνος να δεχτεί να αναλάβει το ρίσκο που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας με δεδομένο το αρνητικό φορολογικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο επιχειρείν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Θα πρέπει να είναι το λιγότερο αφελής. Το κερασάκι στην τούρτα βέβαια και η χαριστική βολή έρχεται με τη λύση των 8μηνων συμβάσεων. Μετά από 11 χρόνια εργασίας μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς αβεβαιότητας, κατά κανόνα για πολλούς μήνες απλήρωτος και μάλιστα σε ένα απομακρυσμένο νησί περίμενα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Η αισιοδοξία και η ελπίδα δυστυχώς μετατράπηκαν σε πικρία και απογοήτευση.

  Σπύρος Ιωσηφίδης
  Ιχθυολόγος ΤΕ, Φορέας Διαχέιρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 15:05 | Σαββούλα Κατσαβοχρήστου

  Εγώ σαν Νοσηλεύτρια έχω αντιμετώπιση αυτήν την αβεβαιότητα του εργασιακού μου προβλήματος (το οποίο λύθηκε πρόσφατα), πρέπει η πολιτική ηγεσία να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε μια μόνιμη λύση. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε μαζί σας … αλλαγή του άρθρου 7 με καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους με μόνιμες προοπτικές.

  Με τιμή,
  Σαββούλα Κατσαβοχρήστου
  Νοσηλεύτρια

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 15:25 | Κώστας Αγγέλης

  Δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει σταθερό περιβάλλον στους εργαζόμενους με πάνω από 10 χρόνια συνεχείς εργασίας και εμπειρίας στους κατά τόπους Εθνικού Δρυμούς της Χώρας. Πρέπει η Κυβέρνηση να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε μόνιμη λύση στο τεράστιο εργασιακό τους πρόβλημα…

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 15:00 | Μπάμπης Σιδέρης

  Eδώ και ένα χρόνο ολόκληρο με άκαρπες συναντήσεις εργασίας δεν έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προκειμένου το υφιστάμενο προσωπικό να υλοποιήσει τον στόχο για τον οποίο παρατάθηκε και να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα.Πρέπει να ενταχθούν οι ΦΔΠΠ και να υπάρχει ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τους εργαζόμενους …

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 14:23 | Σταμάτης Ξιφαράς

  Οι ΦΔΠΠ ως βασικές υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης των Προστατευόμενων Περιοχών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα λειτουργούν με εποχιακό προσωπικό με τη σύναψη συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εμείς σαν πολίτες βλέπουμε τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων και είναι άδικο να μην εξασφαλίζονται οι θέσεις τους … έστω και με μία γραπτή δήλωση της πολιτικής ηγεσίας…

 • 19 Νοεμβρίου 2017, 13:50 | Γεώργιος Κυριακού

  Απαραίτητα χρειάζεται διόρθωση το συγκεκριμένο άρθρο , το υφιστάμενο προσωπικό πρέπει να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε!!! Εργάζεται πάνω από 10 χρόνια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (σε συνεργασία ΆΨΟΓΗ με τους Εθελοντές ,σαν ένα σώμα)και στο παρόν σχέδιο νόμου έχει φύγει εντελώς η φύλαξη και εποπτεία από τους ΦΔΠΠ και οι εργαζόμενοι αντί να έχουν σίγουρο μέλλον έχουν αβέβαιο. Όλα αυτά από μια αριστερή κυβέρνηση.Πρέπει οπωσδήποτε ο Υπουργός να εκδώσει Δελτίο Τύπου για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού.

  Εκτίμηση,
  Γεώργιος Κυριακού
  Εθελοντής

 • Εκτιμώ ότι το νομοσχέδιο πάσχει στο κομμάτι της στελέχωσης και του προσωπικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους σημερινούς εργαζόμενους, θεωρώ ότι δεν έγινε η απαραίτητη ειλικρινής συζήτηση μαζί τους.

  Η διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών – ευαίσθητων οικοσυστημάτων που εντάσσονται στα κοινωνικά αγαθά – πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να είναι ευθύνη της πολιτείας. Σ’ αυτό πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Δεν ξέρω αν η διατήρηση των ΦΔ ως ΝΠΙΔ έχει να κάνει με τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα ή γιατί δεν επιτρέπεται από τους «θεσμούς» κάτι άλλο. Αλλά τη στιγμή που η εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο, νομίζω δεν παίζει σημαντικό ρόλο.

  Στους Φορείς Διαχείρισης έχουμε εργαζόμενους με 11 και 13 χρόνια υπηρεσίας και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, προσλήφθηκαν με τον ΑΣΕΠ, άρα με αντικειμενικά κριτήρια. Δεν απολύθηκαν, αλλά ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους με ευθύνη των διοικούντων γιατί εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΦΔ και γιατί σωστά ίσως εκτιμήθηκε ότι η εμπειρία που αποκτούν βοηθάνε στην διαχείριση των ΠΠ και εξυπηρετούν το έργο, για το οποίο είχαν προσληφθεί. Άρα καλλιεργήθηκε μια μόνιμη σχέση∙ και ο κάθε εργαζόμενος – και μιλάμε κυρίως για επιστήμονες και μεταπτυχιακούς επιστήμονες – έστησε τη ζωή του με βάση αυτό το δεδομένο. Εγκατέλειψαν τις προσπάθειες για άλλες ευκαιρίες για απασχόληση, πράγμα που τα προσόντα τους μπορούσαν να τους επιτρέψουν. Εργάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργείου.

  Το νομοσχέδιο τους απολύει όλους και τους πηγαίνει σε μηδενική βάση με το επιχείρημα, όπως μου έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής σύνταξης του νομοσχεδίου, ότι τα κριτήρια του ΑΣΕΠ που προσλήφθηκαν δεν ήταν σωστά, γιατί ένα από τα κριτήρια ήταν το κριτήριο της εντοπιότητας των προσληφθέντων. Κι έτσι πρέπει να μπουν ξανά στην κρίση ενός άλλου ΑΣΕΠ. Με λίγα λόγια κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει στα ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από τα υπουργεία, να αλλάζει το προσωπικό αλλάζοντας τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Ανοίγει έτσι μια άλλη «κερκόπορτα» για τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Κι αυτό φυσικά θα μπορεί να γίνεται στο σύνολο των ΝΠΙΔ και όχι μόνο στους ΦΔ των ΠΠ. Και δεν είναι οι μόνοι που προσλήφθηκαν σε όλη την χώρα με αντίστοιχα κριτήρια του ΑΣΕΠ, είτε στα ΝΠΙΔ του δημοσίου είτε στο ίδιο το δημόσιο. Και ούτε είναι οι μόνοι που πιθανά να υστερούσαν σε προσόντα από κάποιους άλλους, που δεν προσλήφθηκαν. Καταλαβαίνουμε ότι αμφισβητώντας το ΑΣΕΠ μπαίνουμε σε δύσβατα μονοπάτια της πολιτικής… με θύματα τους εργαζόμενους.

  Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να πει όχι στην αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση, αυτή που ισχύει σε όλο το δημόσιο. Το νομοσχέδιο όμως προχωράει σε ΑΠΟΛΥΣΗ με δυνατότητα να αξιολογηθεί ο καθένας με τα νέα κριτήρια ενός άλλου ΑΣΕΠ, συμμετέχοντας σε νέο διαγωνισμό. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι αδύνατο να προσληφθούν ξανά, γιατί η ανεργία μοριοδοτείται πολλαπλάσια από την εργασιακή εμπειρία. Αγνοείται έτσι το ότι απέκτησαν εμπειρία και εφόδια για να υλοποιήσουν τους στόχους και τα Προγράμματα των ΦΔ, ακυρώνονται και αγνοούνται οι προσπάθειες τους για το έργο που ανέλαβαν ως επιστήμονες, ξεπερνώντας πολλές φορές και τον εαυτό τους, φορτώνοντας τους πιθανόν και τις ευθύνες ενός συστήματος, που δεν ήθελε την προστασία των ΠΠ, ευθύνες κυβερνήσεων που ό,τι έκαναν, το έκαναν μόνο για να βγουν από την υποχρέωση απέναντι στην ΕΕ και «για τα μάτια». Κι αυτό πρέπει να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και να τιμωρηθούν! Η αναίτια απόλυση όμως είναι βία και «τιμωρία».

  Η καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου έχει επιβαρύνει αρκετά το σκηνικό, δημιούργησε τετελεσμένα σε σχέση με τις δυνατότητες για νέες συμβάσεις και το μέτωπο που ανοίγει με τους εργαζόμενους δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη. Κι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί στο νομοσχέδιο.

  [Είναι πρόσφατες οι προσπάθειες όλων μας για να μην απολυθούν και να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζόμενων συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων. Ένα θέμα που πήρε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπέρ της στήριξης των εργαζομένων και κατά της εύκολης απόλυσης, που επιμένουν κάποιοι στο όνομα της ιδιωτικοποίησης]

  Στέφανος Σταμέλλος
  Μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς
  http://www.e-ecology.gr

 • 17 Νοεμβρίου 2017, 21:20 | Αλέξανδρος Χαντζάρας

  Στο άρθρο 7 αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά την άποψή μου αυτό δείχνει μια τάση η λειτουργία των ΦΔΠΠ στο άμεσο μέλλον να βασίζεται πλέον σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού και όχι σε προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας.
  Άλλωστε είναι γνωστό ότι στα κριτήρια για την διενέργεια προσλήψεων οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, βασικό και κρίσιμο κριτήριο είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με σχεδόν διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε πρώτη φάση την παύση εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, με άμεση συνέπεια πλέον την μετάβαση σε ένα προβληματικό καθεστώς λειτουργίας των ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη ενός σταθερού αριθμού μόνιμου προσωπικού στους ΦΔΠΠ που θα συνέβαλε στην εκπαίδευση και ενσωμάτωση του νέου προσωπικού στις σύνθετες και εξειδικευμένες λειτουργίες των ΦΔΠΠ.
  Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει για δυνατότητα παράτασης των 8μηνων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, ωστόσο και αυτή η διάταξη είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004).

  Αλέξανδρος Χαντζάρας
  M.Sc Περιβαλλοντολόγος
  Εργαζόμενος στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

 • 17 Νοεμβρίου 2017, 14:10 | Μαρία Ρωμανού

  Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις το ΔΣ κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, η οποία αποστέλλει στον Υπουργό.
  Πουθενά στο Νόμο δεν αναφέρεται το οργανόγραμμα του κάθε Φορέα, βάσει των αναγκών του προστατευταίου αντικειμένου του. Δηλαδή πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν ανά Φορέα, ποιες ειδικότητες θα συμπεριληφθούν, τι προσόντα θα πρέπει να έχουν.
  Γιατί αυτά δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο. Γιατί σήμερα κάποιοι Φορείς έχουν 30 άτομα προσωπικό και άλλοι λιγότερο από 10;

 • 17 Νοεμβρίου 2017, 13:47 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΔ Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Σε ότι αφορά στα περί Παράτασης των Συμβάσεων Εργασίας των Εργαζομένων στους Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών (επίσης ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ), συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όπως αυτές διατυπώνονται στο από 16/11/2017 και με ΑΠ 71 έγγραφό τους

 • 17 Νοεμβρίου 2017, 11:06 | Eλένη Παναγιωτάκη

  Με τον παρόντα νόμο το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο αριθμεί 358 άτομα, στο σύνολο των 28 Φορέων Διαχείρισης, εκδιώκεται. Ταυτόχρονα εκδιώκεται η αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, η ομαλότητα στη συνέχιση της λειτουργίας των Φορέων, οι σχέσεις σύνδεσης που είχαν αποκτηθεί σε κάθε περιοχή του προσωπικού με την τοπική κοινωνία, η εξειδικευμένη γνώση της κάθε Προστατευόμενης περιοχής, η γνώση και τα προβλήματα και οι ανάγκες που αυτή έχει.
  Η αντικατάσταση του υφιστάμενου προσωπικού, σύμφωνα πάντα με το νόμο όχι με μόνιμο αλλά με συμβασιούχους διάρκειας οχτώ μηνών, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στις προστατευόμενες περιοχές και στην ομαλότητα λειτουργίας των Φορέων, από την άλλη θέτει σε εργασιακή ομηρία και το υπάρχον, αλλά και το μελλοντικό προσωπικό.
  Επιπλέον ο νόμος δεν αναφέρει ούτε τις ειδικότητες, ούτε τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του νέου προσωπικού, αφήνοντας ασαφή και στην τύχη τους την στελέχωση των Φορέων. Τα ανωτέρω αποτελούν καινοφανή γεγονότα για δημόσιες υπηρεσίες. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν στελεχώνεται εξ’ ολοκλήρου από συμβασιούχους, αφού είναι εύλογο τα προβλήματα που αυτή μπορεί να δημιουργήσει. Σε καμία υπηρεσία δεν αποκαθηλώνεται εν μία νυκτία το σύνολο του προσωπικού, από το Διευθυντή, τους φύλακες, το γραμματέα για να αντικατασταθεί από νέο.

 • 17 Νοεμβρίου 2017, 10:38 | Νικόλαος Καραβάς

  Το νομοσχέδιο επιχειρεί να οργανώσει ένα συνολικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθιστώντας τους Φορείς Διαχείρισης ως τη βασική δομή του συστήματος. Είναι ωστόσο εύλογο ότι για να μπορέσουν αυτές οι δομές να λειτουργήσουν και μάλιστα με τα όρια ευθύνης τους να υπερδιπλασιάζονται, πρέπει να στελεχωθούν, βάση συγκεκριμένου οργανογράμματος, με έμπειρο προσωπικό που θα απασχολείται σταθερά με αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι κατανοητό πως αυτό μπορεί να γίνει χωρίς οργανόγραμμα και με οκτάμηνες συμβάσεις. Ουσιαστικά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν προβλέψεις για μία σταθερή στελέχωση των φορέων. Το γεγονός αυτό ναρκοθετεί τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης για το επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των περιοχών NATURA που θα καλύπτουν πια οι Φορείς Διαχείρισης να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ουσιαστική διαχείριση.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 13:32 | Παναγιώτης Χασκής

  Η στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που αφορά άμεσα την προστασία των ελληνικών βιότοπων. Το κύριο πρόβλημα των φορέων διαχείρισης κατά την άποψη μας δεν είναι η υποστελέχωση αλλά το επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται στους Φ.Δ καθώς και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
  Γεωπόνοι, μηχανικοί και οικονομολόγοι κ.α κατά την γνώμη μας είναι ειδικότητες οι οποίες δεν συσχετίζονται με την επιστήμη του Περιβάλλοντος και τις ακαδημαϊκές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου που απαιτείτε ώστε να γίνει σωστή διαχείριση του οικοσυστήματος και δεν καταλαβαίνω πως μπορούν επιστήμες, οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν συμπληρωματικά στην επιστήμη του περιβάλλοντος (ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του κάθε φορέα), να αποτελούν πλειοψηφία των ειδικοτήτων κυρίως λόγο συντεχνιακών συμφερόντων.
  Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο καθώς εν έτη 2017 υπογράφονται στην χώρα περιβαλλοντικές μελέτες από γεωπόνους και ειδικότητες μηχανικών έχοντας διδαχθεί 2-3 μαθήματα που συμπληρώνονται από την λέξη περιβάλλον. Με λίγα λόγια αφήνουμε μη ειδικούς να εργάζονται σε θέματα προστασίας μόνο και μόνο γιατί υπάρχει το κενό στην θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα τμήματα Περιβάλλοντος και αυτό δεν είναι θέμα υπουργείο Παιδείας αλλά κυρίως υπουργείου Περιβάλλοντός το οποίο πρέπει να πάρει σαφή θέση για το ποιοι θα έχουν τον κύριο λόγο στην προστασία και στην χάραξη της νομοθεσίας σ’αυτή την χώρα.
  Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς ότι τα ΚΠΕ στελεχώνονται από δασκάλους. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ψυχαγωγία- ζωγραφική με την πραγματική περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία μπορεί να μεταδοθεί σωστά από άτομα τα οποία αφιέρωσαν την ζωή τους στην προστασία του περιβάλλοντός και συνεχίζουν ακόμα επιστημονικά.

  Ζητάμε σαν σύλλογος Διαχειριστών Περιβάλλοντός να ανοίξει ένας συνολικός διάλογος για τις ειδικότητες Περιβάλλοντός σε όλο τον ευρύ τομέα του ελληνικού δημοσίου καθώς σημαντικά έργα προστασίας του περιβάλλοντός δεν σχεδιάζονται σωστά με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές αλλά και αυτόχθονα ελληνικά είδη πανίδας και χλωρίδας να αφανίζονται χρόνο με τον χρόνο. Οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοτουρισμού αρκεί να δοθεί σ’ αυτούς η δυνατότητα ευελιξίας και ανάπτυξη πρωτοβουλιών καθώς τα μέχρι σήμερα διοικητικά συμβούλια των Φ.Δ ανεβοκατεβαίνουν με την αλλαγή περιφερικών συμβουλίων και κυβερνήσεων.

  Με εκτίμηση
  Χασκής Παναγιώτης
  Μέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Διαχειριστών Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 13:45 | Οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

  Το νομοσχέδιο παρόλο που ακολουθεί μια σαφώς θετική πολιτική επιλογή που είναι η ενδυνάμωση του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών με την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους των περιοχών Natura 2000 , παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις που αφορούν :

  Άρθρο 7

  Την πρόνοια για την στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με το υφιστάμενο προσωπικό, που διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει (πολλές φορές με χρήματα του δημοσίου όπως Σεμινάρια ΥΠΕΝ – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΙΝΕΠ – Μεταπτυχιακές Σπουδές κλπ) από την έναρξη της λειτουργίας των Φορέων.
  Η συνέχεια και συνέπεια στους Φορείς Διαχείρισης είναι κρίσιμο εργαλείο, τόσο για την αξιοπιστία και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων προστασίας όσο και για την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή και εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας.

  Ο κίνδυνος έλλειψης ικανού και έμπειρου προσωπικού γίνεται πιο εμφανής και κατανοητός εάν ληφθεί υπόψη ότι ήδη οι περισσότεροι Φορείς Διαχείρισης έχουν καταθέσει προτάσεις συμμέτοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Life – Interreg καλ) τα οποία θα αρχίσουν μέσα στο 2018 να υλοποιούνται με την ουσιαστική συμμετοχή του υφιστάμενου προσωπικού!!

  Θέλουμε να βγει η πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τους φορείς διαχείρισης και να παραταθούν οι συμβάσεις του υφιστάμενου προσωπικού μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους από το Πράσινο ταμείο για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

  Εναλλακτικά, να καταργηθούν οι οχτάμηνες συμβάσεις, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να προτείνουν οργανόγραμμα και την περιγραφή των θέσεων τους κάθε φορά και στα μέσα του 2018 το υπουργείο περιβάλλοντος να προκηρύξει θέσεις αορίστου χρόνου με κριτήριο on/off την προϋπηρεσία για να αποκτήσουν οι φορείς διαχείρισης το 2019 προσωπικό αορίστου χρόνου και να εκπονήσουν μακροχρόνιο σχεδιασμό για τα νέα εθνικά πάρκα που προτείνει το νέο σχέδιο νόμου.

  Σελιμάς Γιάννης
  Κασβίκης Γιάννης
  Χρυσόπουλος Σωτήρης
  Δράκου Αρετή
  Καρανίκα Μαλβίνα
  Παλαιός Νίκος

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 12:19 | Κυριακή Τσιλίκη

  Αγνοείται πλήρως το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια τουλάχιστον στους φορείς διαχείρισης και με την αιτιολογία «προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020», το σχέδιο νόμου σχεδιάζει το 2014-2020 σε νέες οχτάμηνες προκηρύξεις που οδηγεί το υφιστάμενο προσωπικό σε απόλυση και τερματισμό της σχέσης εργασίας τους.

  Ενώ στο τέλος του 2016 με το άρθρο 16 του Ν.4447/2016 το υπουργείο παράτεινε τις συμβάσεις του υφιστάμενου προσωπικού έως και 31/12/2017 με την αιτιολογία να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 -2020, εδώ και ένα χρόνο ολόκληρο με άκαρπες συναντήσεις εργασίας δεν έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προκειμένου το υφιστάμενο προσωπικό να υλοποιήσει τον στόχο για τον οποίο παρατάθηκε και να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα.

  Επίσης αγνοείται πλήρως η παρ.15 του άρθρου 14, Ν.2266/1994 (Α 218) που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό που απασχολείται με τον σχεδιασμό ή την παρακολούθηση των αναφερομένων στο ίδιο εδάφιο προγραμμάτων ή έργων συνδεομένων αποκλειστικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, να υπάγεται στις εξαιρέσεις των περιορισμών του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, και επομένως οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού να μπορούν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου.

  Με το παρόν κακώς γραμμένο κείμενο (ποιος το έγραψε αυτό μετά από τόσο καιρό) το υφιστάμενο προσωπικό οδηγείται με μαθηματικό τρόπο σε απόλυση χωρίς κανέναν οίκτο και σεβασμό μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και στήσιμο από το μηδέν των Φορέων Διαχείρισης οι οποίοι εργαζόμενοι πέραν της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών αναγκών που προσελήφθησαν ως έκτακτο προσωπικό κάλυπταν όλο αυτό το διάστημα τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης. Επίσης οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία τόσα χρόνια και έχουν εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία που ωφελούν κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος.
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε άμεση πρόνοια για το υφιστάμενο προσωπικό πέραν της παράτασής του έως τέλος του 2018 να μπορεί το υφιστάμενο να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να διασφαλιστούν αρχικώς οι επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ (παρ.15 του άρθρου 14, Ν.2266/1994, Α’ 218 – η λύση για να μην ψάχνετε) αλλά και να προχωρήσει εντός του 2018 το υπουργείο σε κεντρική προκήρυξη αυτών των θέσεων σε αορίστου χρόνου με συγκεκριμένα κριτήρια.

  Οι οχτάμηνες προκηρύξεις να μην αφαιρεθούν ως μία διαδικασία πρόσληψης αλλά να αφορούν το νέο προσωπικό ώστε να ενισχυθούν περεταίρω οι φορείς διαχείρισης καθώς με την πρόσθεση και άλλων γειτονικών περιοχών natura είναι βέβαιο ότι αυτές θα μείνουν πλήρως απροστάτευτες εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των φορέων σε ανθρώπινο δυναμικό.

  Δεν πρέπει το σχέδιο νόμου να έχει μία λογική τυπικής υποχρέωσης προστασίας των προστατευόμενων περιοχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή ένωση για την μη επιβολή προστίμων αλλά να έχει πρακτικά μια ουσιαστική εμβάθυνση. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κρατούν τους φορείς διαχείρισης και τις προστατευόμενες περιοχές και βγαίνει έργο.

  Πρέπει να το αντιληφθείτε γιατί δεν φαίνεται από αυτό που φέρατε σε διαβούλευση.

  Εάν δεν αλλαχθούν αυτά τα κείμενα οδηγείται το περιβάλλον στο μηδέν.

  Με οικολογικό συναίσθημα και σεβασμό στους εργαζόμενους των φορέων διαχείρισης

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 18:57 | Παναγιώτης Σαμπαζιώτης

  Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δαιχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πολυτεχνείου Πατρών.
  Το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εδρεύει στο Αγρίνιο και ανήκει στην πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών, βρίσκεται υπό μετονομασία σε τμήμα Μηχανικών περιβάλλοντος από το 2009. Οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι, πενταετούς σπουδών, ωστόσο λόγο μη μετονομασίας δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ γι’αυτό και δεν χορηγείτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  Είναι αδύνατον για τους ΦΔΠΠ να στελεχώνονται το πολύ από έναν περιβαλλοντολόγο.
  Στις προκηρύξεις οκτάμηνης εργασίας στους δήμους, οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
  1. Στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών ζητούνται:
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  Στην κατηγορία ζητείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι Διαχειριστές Περιβάλλοντος να αποκλείονται από διαγωνισμούς, παρόλο που το τμήμα είναι ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο ειδικότητας. Ζητάμε λοιπόν να διευκρινιστεί η προκήρυξη, ειδικά για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να ενταχτεί το τμήμα μας σ’αυτή την κατηγορία.
  2. Στην κατηγορία ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ζητούνται:
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988) για τους Χημικούς.

  Όπως καταλαβαίνετε τα παραπάνω επαγγέλματα δεν συσχετίζονται με το επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου, πλην το τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Από ότι βλέπετε η Ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος υπάρχει και στην κατηγορία Περιβαλλοντολόγων, όπως και το τμήμα μας, το οποίο αποκλείεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών περιβάλλοντος λόγο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  Ζητάμε από τo ΥΠΕΚΑ να γίνει επαναπροσδιορισμός τον σχολών που εντάσσονται στο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων καθώς και την ένταξη του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος. Διαφορετικά ζητάμε την δημιουργία ΠΕ Διαχειριστών Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
  Το ΥΠΕΚΑ πρέπει να στηρίξει τους άνεργους Διαχειριστές Περιβάλλοντος που αποκλείονται για μια θέση εργασίας, αφήνοντας πίσω οπισθοδρομικές αποφάσεις συντεχνιών του ΤΕΕ, σε μια χρονική στιγμή που το ηθικό των νέων δοκιμάζεται από παντού.

  Με εκτίμηση,
  Σαμπαζιώτης Παναγιώτης
  μέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Διαχειριστών Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων